Zaměření

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

 • Regionální rozvoj

  IREAS se v rámci kompetenčního týmu Regionální rozvoj zaměřuje na oblast řešení odborných analýz veřejných výdajových programů (národních i evropských) v oblasti regionální a sociální politiky EU a Společné zemědělské politiky EU. Tým odborníků dlouhodobě pracuje na vědeckovýzkumných projektech, které se týkají např. faktorů ovlivňujících demografické změny českého venkova, a na řadě odborných analýz a evaluací pro některá ministerstva. Hlavní filosofií tohoto přístupu je možnost propojovat vědeckovýzkumnou činnost pracovníků IREAS s praxí a možnost přímo či nepřímo ovlivňovat věcné nastavení příslušných politik včetně jejich administrace. Důležitou roli v této problematice hraje přenos a šíření získaných zkušeností do praxe prostřednictvím tematicky zaměřených konferencí a cyklů odborných seminářů.

   

  IREAS se zabývá jak teoretickými, tak i praktickými otázkami regionální politiky a strukturálních fondů. V oblasti výzkumu řeší aspekty multifunkčního využití jednotlivých složek v území a jejich vazbu na stimulaci endogenního rozvoje na místní i regionální úrovni. Tým odborníků má dlouholeté zkušenosti s přípravou a implementací projektů financovaných z EU a také se zaměřuje na evaluace na úrovni programů a projektů.

 • Lidské zdroje

  Kompetenční tým se zaměřuje na vzdělávání a podporu znevýhodněných osob, pedagogických pracovníků a dalších profesních skupin, zejména ve školství a sociální oblasti. Velmi významná je spolupráce se základními a středními školami, dětskými domovy nebo organizacemi působícími v sociální sféře. Jedním z klíčových témat je cílená individuální a skupinová podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami s cílem zvýšení rovných příležitostí. V oblasti dalšího vzdělávání se tým věnuje vytváření
  programů zaměřených na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect – týrané, zneužívané a zanedbávané dítě), které vycházejí z potřeb konkrétní vzdělávané profesní skupiny. V rámci většiny projektů je podporována sociální inkluze znevýhodněných dětí a mládeže a začlenění znevýhodněných osob do běžného života.

 • Životní prostředí

  Těžiště činnosti IREAS v oblasti životního prostředí spočívá především ve vědeckých a vzdělávacích aktivitách. Výzkumnou činnost zaměřenou na ekonomické a institucionální souvislosti rozvíjíme zejména ve vazbě na ochranu přírody, otázky ochrany klimatu a ovzduší, vodní a odpadové hospodářství České republiky. Vzdělávání pro různé cílové skupiny pokrývá průřezově všechny složky životního prostředí (vodu, odpady, ovzduší, ochranu přírody aj.).

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3