Evaluace publicity Operačního programu Průmysl a podnikání v rámci projektu Komunikační strategie na kampaň k ukončení OPPP 2004–2006

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Období řešení: 11/2008–3/2009

 

Popis a cíle projektu: Evaluační zpráva k projektu „Komunikační strategie na kampaň k ukončení OPPP 2004–2006" hodnotí použité prostředky publicity programu a stav informovanosti cílových skupin o OPPP a strukturálních fondech. Při hodnocení se evaluační tým věnoval aktivitám organizací zapojených do implementace OPPP (CzechInvest, CzechTrade, ČEA, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Hlavním cílem této evaluace bylo prověření stavu informovanosti cílových skupin o OPPP a strukturálních fondech EU. Tento cíl byl dále detailněji rozčleněn na následující specifické cíle:

 • Zda a do jaké míry bylo dosaženo cílů stanovených v komunikační strategii všech výše uvedených komunikačních akčních plánů.
 • Jaké aktivity byly realizovány v jednotlivých letech, v jakém počtu, rozsahu, s jakým efektem a s jakými náklady včetně vyhodnocení vhodnosti zvolených nástrojů komunikace a médií ve vztahu k osloveným cílovým skupinám.
 • Zhodnocení efektivity komunikace s jednotlivými cílovými skupinami, resp. dopad komunikačních aktivit OPPP na jednotlivé cílové skupiny.
 • Zhodnocení řízení komunikačních aktivit OPPP.
 • Zhodnocení vynaložených nákladů ve srovnání s dosaženými výsledky.
 • Návrh doporučení pro komunikační aktivity a publicitu v rámci nového programového období 2007–2013 pro Operační program Podnikání a inovace.

 

Více informací o projektu podá Oto Potluka, potluka (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3