Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a přípravu pozemků v problémových oblastech se zaměřením na revitalizaci nevyužívaných objektů a ploch

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Období řešení: 7/2006–12/2008

 

Popis a cíle projektu: Projekt (reg. číslo 2D06025) zkoumal možnosti vytvoření pozemkových rozvojových společností a opíral se o zahraniční zkušenosti z vybraných zemí: Anglie, Francie a Německa. Fungování institucí bylo zkoumáno v kontextu územně plánovací tradice jednotlivých zemí. Důraz byl dán na srovnání struktury brownfieldů, se kterými instituce pracují, veřejných politik pro regenerace a právního prostředí, ve kterém instituce fungují. Soustředili jsme se na pochopení vztahů, které existují mezi jednotlivými aktéry regenerací. Cílem analýzy bylo zmapovat fungování zahraničních pozemkových rozvojových společností v jejich dynamice i s pokusem o odhad budoucího vývoje.

 

Paralelně byly v českém prostředí analyzovány veřejné politiky podpory regenerací brownfieldů, nástroje územního plánování, nastavení finanční podpory regenerací a struktura brownfieldů na území České republiky. Zvláštní pozornost byla věnována nedávno zveřejněné Národní strategii regenerací brownfieldů, úpravám nového stavebního zákona a nastavení podmínek čerpání dotačních prostředků z evropských strukturálních fondů pro regenerace. V rámci výše vymezeného kontextu byly analyzovány vztahy mezi aktéry regenerací, přičemž byl tento úkol opakovaně proveden i na případových studiích. Pro výzkum byly vybrány dva kraje s odlišnou geografií, hospodářskou úrovní, sídelní a dopravní strukturou, skladbou brownfieldů a rozdílnými podmínkami na trhu nemovitostí. V těchto krajích byly s využitím výsledků dvou analýz porovnány a vyhodnoceny podmínky pro vznik pozemkových rozvojových společností. První analýzou byl průzkum strategií vlastníků brownfieldů v krajích, druhou pak vyhodnocení komerčního potenciálu brownfieldů po uskutečnění projektů regenerace.

 

Na základě analýz domácích podmínek na úrovni státní, vybraných krajů, případových studií a v porovnání se zahraničními zkušenostmi jsme provedli vyhodnocení možností pro založení pozemkových rozvojových institucí v České republice. Při definování návrhů a závěrů našeho výzkumu jsme se rovněž snažili uplatnit hledisko budoucího vývoje a trendů. Na závěr naší práce jsme vedle pozemkových rozvojových institucí ukázali další možnosti institucionálního řešení regenerací, které se během našeho výzkumu ukázaly jako hodné dalšího zkoumání.

 

Záznam o projektu a jeho výsledcích v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

Výstupy projektu:

  • DOLEŽELOVÁ, Lucie – VEJVODA, Ondřej. Brownfieldy – pohled do strategií vlastníků lokalit. Urbanismus a územní rozvoj. Ročník XI, č. 6/2008. str. 14–20.
  • DOLEŽELOVÁ, Lucie (ed.). Institucionální a ekonomické zabezpečení regenerací brownfieldů. Sborník příspěvků z kulatého stolu konaného v rámci konference proREGIO 2008 ve dnech 11.–12. listopadu 2008 v Brně. Praha: IREAS, 2008. 122 s. ISBN 978-80-86684-56-7.

 

Více informací o projektu podá Martin Pělucha, pelucha (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3