Dopady interakce daňového systému a systému sociálních dávek na rozhodování nízkopříjmových skupin obyvatel

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Období řešení: 2/2005–10/2007

 

Popis a cíle projektu: Cílem projektu s reg. číslem 1J059/05-DP1 bylo mimo jiné analyzovat daňový systém a systém sociálních dávek a odhadnout jejich vliv na nabídkovou stranu trhu práce a zprostředkovaně na sociální začleňování nízkopříjmových skupin, dalším dílčím cílem bylo provedení analýzy chování systému daní a sociálních dávek během transformace a identifikace distorzních opatření. V neposlední řadě si řešitelský tým kladl za cíl identifikovat problémové typy domácností a jedinců, na které nejvíce dopadají negativní důsledky interakce daňového systému se systémem sociálních dávek.

 

Práce při řešení projektu se soustředily zejména na:

 • Zkoumání interakce daňového systému a systému sociálních dávek z hlediska hodnot mezních (METR) a průměrných efektivních daňových sazeb (AETR) a čistých hodnot náhrady.
 • Analýzu rozdělení získaných hodnot ukazatelů motivace k práci ve společnosti v ČR a identifikaci skupin domácností, kde působí systém nejvíce distorzí.
 • Provedení analýzy dopadů hodnot ukazatelů motivace k práci na míru nezaměstnanosti a zaměstnanosti vybraných skupiny obyvatelstva.
 • Provedení analýzy chování systému během transformace v České republice s cílem identifikovat opatření, která během daného období zvýšila či snížila efektivnost daného systému.
 • Vytvoření modelu umožňujícího provádět evaluace změn v nastavení daňového a sociálního systému z hlediska jejich dopadu na nabídkovou stranu trhu práce.

 

Výstup:

Výstupem je mikroekonomický simulační model umožňující provádět výpočty čtyř základních ukazatelů v letech 1996–2006 a modelovat i dopady změn ve vybraných proměnných na tyto ukazatele. V rámci řešení projektu byly prezentovány čtyři příspěvky na odborných konferencích a proběhl seminář k problematice modelování dopadů změn hodnot ukazatelů motivace k práci na trh práce.

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3