Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy

Zadavatel: Technologická agentura České republiky

Období řešení: 1/2013–12/2014

 

Popis a cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo upravit a doplnit dosud platná kritéria pro účelné, šetrné a efektivní využívání biologicky rozložitelných odpadů, a tím zjednodušit jejich odklonění od skládkování ve smyslu plnění cílů daných legislativou EU.

 

Řešení projektu bylo rozděleno do čtyř pracovních celků, které měly naplnit zprostředkující cíle projektu:

1. Vyhodnotit instituce (formální i neformální) utvářející strukturu motivací subjektů nakládajících s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (dále jen BRKO). Tohoto cíle bylo dosaženo kombinací metody institucionální analýzy (metodika prof. Elinor Ostrom přizpůsobená českému prostředí a předmětu řešení) a metody analýzy klíčových stakeholderů, jejíž cílem je prostřednictvím dotazování klíčových subjektů v ekonomice – tzv. stakeholderů (spotřebitelé, obce, provozovatelé zařízení, poptávka – zemědělci, rekultivace apod., zástupci veřejné a státní správy) identifikovat institucionální prostředí a motivace klíčových subjektů, kteří se podílí na utváření systému nakládání s BRKO.

2. Navrhnout efektivní a environmentálně účinné nástroje regulace a vyhodnotit jejich dopad na subjekty v ekonomice (spotřebitele, obce, provozovatele zařízení). Prostřednictvím metody desk-research byly zhodnoceny různé návrhy nástrojů regulace v České republice (odborné studie, projekty vědy a výzkumu apod.) a zahraničí (strategické materiály) a navržen účinný a efektivní nástrojový mix (s využitím metody „3E", kterou přijala organizace OECD v roce 1996). Prostřednictvím ex-ante modelů byly vyhodnoceny dopady těchto nástrojů na subjekty v ekonomice (včetně předpokládaného účinku na plnění cílů směrnice 1999/31/EC). Pro účely vyhodnocení řešitelský tým použil model SimTool, který byl vyvinut pro hodnocení dopadu regulace na podniky. Tento model byl pro účely projektu upraven tak, aby bylo možné vyhodnotit dopady regulace i na ostatní subjekty v ekonomice.

3. Vytvořit metodický rámec pro obce na vytváření komplexních (integrovaných) systémů nakládání s BRKO. Tento pracovní úkol byl na žádost zástupců Ministerstva životního prostředí ČR zrušen a nahrazen prací s více variantami při tvorbě modelu SimTool (viz pracovní úkol č. 2). Tato skutečnost je reflektována v dodatku ke smlouvě č. 201301008/1.

4. Prezentovat výsledky mezi odbornou a neodbornou veřejnost. V průběhu řešení byly organizovány dva kulaté stoly na Ministerstvu životního prostředí ČR, během kterých byly diskutovány různé přístupy řešitelského týmu k řešení projektu a konkretizovány požadavky zástupců MŽP na výstupy projektu. Na konci roku 2014 byl organizován workshop pro odbornou a neodbornou veřejnost. Součástí prezentace výsledků je i publikace článků v odborných periodikách a vystoupení na odborných konferencích v ČR.

 

Řešitelský tým

Ing. Jan Slavík, Ph.D. (vedoucí řešitelského týmu)

Ing. et Ing. Stanislav Čurda, Ph.D.

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Mgr. Kristýna Rybová

Ing. Marta Osersová

Ing. Jitka Šeflová

Mgr. Ladislav Sobotka

Ing. Tomáš Smejkal

Ing. Marie Křístková, Ph.D.

Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 

 

Výstupy:

Mezi výstupy patří odborné zprávy pro Technologickou agenturu ČR, publikace výsledků v odborných publikacích a prezentace výsledků na odborných seminářích a konferencích. Výsledky projektu byly použity rovněž v Odůvodnění k návrhu vyhlášky č. 321/2014 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Mezi dosud publikované články patří zejména:

 • CHORAZY, Tomáš – ČURDA, Stanislav – SOBOTKA, Ladislav (2015). Nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady z pohledu institucionální analýzy. Odpadové fórum 1/2015.
 • SOBOTKA, Ladislav – ČURDA, Stanislav – CHORAZY, Tomáš (2014). Ekonomika variant využití biologické složky komunálního odpadu v rámci odpadového hospodářství obcí. Odpady 11/2014.

 

V rámci projektu vznikla publikace s názvem SLAVÍK, Jan a kol. (2015). Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích. Praha: IREAS, 1. vyd., ISBN: 978-80-86684-97-0.

 

Před ukončením projektu byl pořádán workshop s názvem Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy, který se konal 21. listopadu 2014 v místnosti č. 432 na Ministerstvu životního prostředí ČR . Program workshopu (pdf) a jednotlivé prezentace:

– SLAVÍK, Jan: Představení řešitelského týmu a metodologického přístupu (prezentace, pdf)

– ČURDA, Stanislav: Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření (prezentace, pdf)

– CHORAZY, Tomáš: Identifikace odbytového sektoru kompostu, problémy a návrh jejich řešení (prezentace, pdf)

– SOBOTKA, Ladislav: Modelové dopady implementace vybraných nástrojů na domácnosti, obce a soukromé subjekty (prezentace, pdf)

– SLAVÍK, Jan: Formulace doporučení pro zvýšení aplikace kompostu do půdy (prezentace, pdf)

 

Členové týmu rovněž vystoupili na následujících konferencích:

 • ČURDA, Stanislav – SOBOTKA, Ladislav (2015). Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy. 10. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, Hustopeče u Brna, 18.–20. března 2015.
 • CHORAZY, Tomáš (2014). Nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady z pohledu institucionální analýzy. 10 ročník mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady, Náměšť nad Oslavou, 15.–17. října 2014.

 

Více informací o projektu podá Jan Slavík, slavik (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3