Posílení absorpční kapacity PO 2 – analýza národních a krajských koncepcí

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Období řešení: 1–5/2011

 

Popis a cíle projektu: Cílem ekonomické části projektu, kterou zpracovala společnost IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.), bylo ekonomické zhodnocení jednotlivých možností zlepšování kvality ovzduší v nejvíce imisně zatížených oblastech Moravskoslezského kraje. Analýza byla zaměřena na kvantifikace jednotkových nákladů na zamezení emisí prachu (tedy nákladech na nevypuštění 1 t prachu) v sektorech průmyslu, lokálních topenišť a dopravy.

 

Analýza ukázala, že existují dramatické rozdíly v nákladech na zamezení znečištění, které se liší v řádu stovek procent. Jako nejlevější opatření se jednoznačně ukázalo snižování emisí u lokálních topenišť (od 50 000 do 500 000 Kč; pouze zateplení vychází od 1 mil. do 2 mil. Kč/t TZL), následováno opatření v průmyslu (od 0,3 mil. Kč do cca 3 mil. Kč; střední hodnota se pohybuje kolem 0,5 mil. Kč). Jako velmi nákladná se ukázala opatření v sektoru dopravy (od 10 do 30 mil. Kč; pouze autobus na CNG vykazuje nižší náklady, a to 2 mil. Kč). Závěry analýzy ukazují na nutnost provádění ekonomických analýz při formulaci politik ochrany ovzduší při volbě a prioritizaci opatření. Stejný závěr však platí i pro politiky ochrany klimatu, vod atp.

 

Výstupy a jejich opakovaná prezentace významně přispěly k posunutí veřejné debaty o regulaci zdrojů znečišťování ovzduší od velkých průmyslových zdrojů směrem k lokálním topeništím. Výsledky jsou dodnes nezávisle na zpracovatelích prezentovány policy makery na všech významných konferencích o ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji (naposledy duben 2015 zmocněnec vlády doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.).

 

Více informací o projektu podá Ondřej Vojáček, vojacek (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3