Návrh vyhlášky k aplikaci výjimky z nejlepších dostupných technik (výjimka z BAT) dle článku 15 Směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Období řešení: 11/2012–1/2013

 

Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvořit návrh části vyhlášky pro udělování výjimek z nejlepších dostupných technik (BAT – Best Available Techniques) dle článku 15 směrnice 2010/75/EU, kde Směrnice stanoví, že provozovateli může být udělena výjimka z BAT pro nepřiměřené náklady. V rámci projektu byl proveden právní rozbor na základě existujících judikátů v oblasti přiměřenosti regulace a následně vytvořen návrh metodiky pro udělování výjimek, včetně výpočtových tabulek pro náklady a přínosy regulace.

 

Posouzení žádosti o výjimku musí být založeno na porovnání environmentální významnosti zdroje a ekonomice hodnocené investice. Environmentální významnost zdroje je odvozena od jeho právní klasifikace a zařazení do některých zvláštních režimů (např. tzv. imisně významný zdroj nebo vyjmenovaný zdroj) a od rozdílu v emisních limitech stanovených dle BAT a výší emisních limitů navržených v žádosti o výjimku. Posouzení ekonomiky investice vychází z návrhu na výpočet nákladů na investici při přechodu na BAT. Posouzení žádosti probíhá na základě srovnání environmentální významnosti zdroje a ekonomiky požadované investice. Základní principy posuzování přiměřenosti: 1) vhodnost, zda opatření umožňuje dosáhnout sledovaný cíl; 2) potřebnost – zda cíle nelze dosáhnout lépe jiným prostředkem, 3) minimalizace zásahů – zda opatření omezuje své adresáty co nejméně.

 

Výstupy byly zapracovány do vyhlášky k zákonu o integrované prevenci. Výstupy zvyšují transparentnost a předvídatelnost procesu udělování výjimky z BAT, z čehož má prospěch jak státní správa, tak provozovatelé zařízení v režimu integrované prevence.

 

Více informací o projektu podá Ondřej Vojáček, vojacek (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3