Hodnocení dopadů nově připravované/přijaté legislativy v oblasti VaK na příjmy domácností

Zadavatel: Ernst & Young, s. r. o.

Období řešení: 4–9/2016

 

Popis projektu: Cílem studie bylo komplexně zhodnotit dopady jednotlivých návrhů změn zákonů z oblasti vodovodů a kanalizací, které vycházejí především z požadavků Rámcové směrnice o vodách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES). Jednalo se o změny hodnot přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, změny v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací, navýšení poplatků za odběr podzemních vod a změny v podmínkách využívání kalů na zemědělské půdě. Plánované změny v zákonech by ovlivnily cenu vody a tím i konečné spotřebitele – domácnosti. Studie se proto zaměřila na analýzu dopadů legislativních změn na domácnosti v nejnižším příjmovém decilu s ohledem na regionální disparity příjmů domácností a cen vodného a stočného, jejichž zahrnutí doposud nebylo bráno na zřetel. Do analýzy byla rovněž zahrnuta velikost obce, povodí, do kterého spadá v případě odběru povrchových vod, aktuální stav čistíren odpadních vod (dále ČOV) a další proměnné, které se liší podle regionu. Celkově byly modelovány dopady pro více než 50 obcí ve všech krajích ČR. Pro každou obec byl vytvořen detailní model vycházející se stávajícího stavu a výše vodného a stočného. Následně byly promítnuty do modelu jednotlivé dílčí změny legislativy, což vedlo ke kalkulaci dodatečných nákladů a tím navýšení ceny vodného a stočného.

 

Provedením analýzy bylo zjištěno, že přijetí plánované legislativy by mělo dopad na narůst podílu výdajů za vodné a stočné na příjmy domácností v nejnižším decilu (s příjmy do 6 000 Kč na osobu) z průměrných 4,09 % dle roku 2015 na 4,56 % v roce 2023 po přijetí všech plánovaných a připravovaných legislativních změn. Pro domácnosti s příjmy mezi 6 000–8 000 Kč by se tento poměr zvýšil z původních 2,81 % na 3,42 %. Zvažované změny by vedly k zatížení rozpočtů domácností v průměru o 0,4–0,5 % celkových příjmů. Z analýzy dále vyplynulo, že největší vliv na zvýšení ceny vodného a stočného by mělo nastavení emisních limitů na vypouštění odpadních vod, kdy by řada aktuálně využívaných čistíren odpadních vod musela projít rozsáhlou rekonstrukcí, aby technologicky dosáhla technologické úrovně požadované zákonem.

 

Část výsledků byla prezentována a publikována, viz MACHÁČ, Jan–ZEMKOVÁ, Lenka. How much extra will households pay for environmental improvement? Impacts of water and sewerage legislation in preparation on incomes of the poorest households in the South Bohemian Region (pdf). In MATĚJOVÁ, Lenka (ed.). Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 305-312. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3 (článek v anglickém jazyce)

 

Více informací o projektu podá Jan Macháč, machac (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3