Návrh integrovaného systému nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v Moravskoslezském kraji

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Období řešení: 6/2008–12/2009

 

Popis a cíle projektu: Pro realizaci projektu byl vytvořen tým expertů ze společnosti IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s., Institutu enviromentálního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a dalších externích expertů. V rámci úvodní deskriptivní části bylo analyzováno legislativní prostředí nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (dále BRKO) v České republice, došlo k identifikaci stávajících zařízení na nakládání s BRKO, byla provedena podrobná specifikace regionu (Moravskoslezský kraj) s ohledem na nakládání s bioodpady a zhodnoceny zkušenosti ze zahraničí. Analytická část provedla sumarizaci a vyhodnocení pilotních projektů tříděného sběru bioodpadu v obcích České republiky a v zahraničí, byla analyzována logistika bioodpadu od producentů ke zpracovatelům v rámci Moravskoslezského kraje, provedena ekonomická analýza nakládání s bioodpady v České republice a analýza technologií využívaných v České republice a zahraničí. V poslední fázi projektu byly navrženy varianty uspořádání systému nakládání s BRKO v Moravskoslezském kraji, agregovány doporučení pro další kraje a bylo vytvořeno poradenské centrum k tématice BRKO.

 

Stěžejním cílem projektu bylo vytvořit návrh systému nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v rámci vybraného regionu (Moravskoslezský kraj). Tento návrh měl naznačit způsob, jak splnit cíle formulované ve směrnici 1999/31/EC o skládkování odpadu v rámci tohoto regionu. Výstupy projektu jsou formulovány tak, aby představovaly vodítko pro aplikaci zkušeností i v ostatních regionech České republiky.

 

Mezi výstupy patří zveřejnění výsledků v odborných publikacích a prezentace výsledků na odborných seminářích a konferencích. V rámci projektu vznikla publikace ŠEFLOVÁ, Jitka (ed.). Odborné kapitoly k nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a příklad Moravskoslezského kraje. Praha: IREAS, o. p. s. 2010. ISBN 978–80–86684–60–4.

 

Více informací o projektu podá Jitka Šeflová, seflova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3