„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

21.03.2022

ZDARMA semináře pro školy z Prahy!

V rámci nově schváleného projektu Inovace výuky a dobré klima ve třídě bychom Vám rádi nabídli další sérii zdarma seminářů, které jsou určeny pro vyučující z Prahy. Škola, ze které se zúčastní více pedagogů a pedagožek získá další výhody, mezi které patří například nákup pomůcek. Více informací najdete v našem letáčku zde: 

Během jara na Vás čekají následující semináře: 

Téma A) Inovace ve výuce 
Kdy: 8. a 9.6. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 10h, druhý den pak končit cca v 15.30
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou 21. a 22.6. od 14:00 – 17:00/18:00

Téma B) Práce se třídou
Kdy: 11. a 12.5. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 10h, druhý den pak končit cca v 15.30
Na tento dvoudenní prezenční semináře navazují dva online semináře, které proběhnou 7. a 14.6. od 14:00 – 17:00/18:00

Semináře proběhnou pod vedením Vaší oblíbené lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Kristinou Pernicovou a Klárou Kováčovou. 

Mimo tyto provázané semináře se můžete taktéž přihlašovat na samostatné online semináře, které budou probíhat na následující témata:

Šikana a kyberšikana    
28.4. a 29.4. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Klárka Hekrlová 
Psychohygiena      
9.5. a 10.5. 2022, 15:00 - 17:00/18:00, lektorka Jitka Kořínková
Syndrom CAN
23.5. a 27.5. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektor Tomáš Tenkl
Náročná třída 
1.6. a 8.6. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Kristina Pernicová 

Podrobnější informace Kudrnova@ireas.cz  774 652 525 nebo zelechovska@ireas.cz : 720 221 220

None

14.03.2022

Jak dostat vodu do distanční výuky

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky a žákyně motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je nová publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat. Publikace je dostupná v češtině a v angličtině

None

04.03.2022

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NEWSLETTER ZA ROK 2021!

Náš nový newsletter přináší ohlédnutí se za zajímavými aktivitami, projekty a úspěchy našeho týmu v roce 2021. Dozvědět se můžete nejen o novém mezinárodním evaluačně zaměřeným projektu týkajícího se "ztracených mileniálů", ale i o dalších mezinárodních aktivitách našeho týmu v rámci projektů zabývajících se spravedlivou transformací českých uhelných regionů nebo vyhodnocením zakomponování oblastí zaměřených na změnu klimatu do českých operačních programů. V tomto newsletteru se dále můžete dočíst o nové evaluační zakázace k nastavení financování podpor v OP Rybářství 2021 - 2027. Závěrem nechybí ani přehled našich akademických úspěchů a kalendář akcí. Newsletter 01/2021 naleznete ke stažení zde

None

16.02.2022

Semináře budou pokračovat!

S radostí sdílíme úspěch týmu Vzdělávání a sociální politika, kterému se podařilo získat podporu EU pro projekt „Inovace výuky a dobré klima ve třídě“ (https://www.ireas.cz/cs/projekty/214/). 
Cílem projektu je systémově rozvíjet demokratickou kulturu na vybraných školách skrze koncepční práci s pedagogickými pracovníky/cemi, žáky/němi a studenty/kami.  V projektu je prostor až pro 70 vyučujících a 480 studujících.

Každá zapojená škola si může zvolit téma, které je jim bližší:
A)    Inovace předmětu a výuky – zaměřeno na zařazování rozvojových cílů do výuky. Součástí jsou hlavní semináře zaměřené na metodiku a volitelné semináře, které si účastníci volí dle zájmu: Osobnostně sociální rozvoj; Etika a rozvoj prosociálního chování; Mediální výchova a kritické myšlení; Ochrana životního prostředí a globální problémy nebo Efektivní komunikace.
B)    Práce se třídou a utváření dobrého klimatu – zaměřeno na pozitivní třídní klima a předcházení problémových jevů. Opět jde o základní semináře zaměřené obecněji a k nim volitelné semináře ke konkrétním tématům: Problémová třída; Šikana a kyberšikana; Syndrom CAN; Psychohygiena učitele a práce se stresem nebo Žák s OMJ ve školní třídě.

Rozvoj žáků/yň bude probíhat buď skrze rozvojové kroužky, nebo projektové dny. K obojímu bude pro učitele/ky k dispozici metodická podpora. Vzniknou připravené projektové dny a také metodické listy, což jsou připravené lekce, které mohou vyučující použít ve svých třídách. 

None

24.01.2022

Tým vzdělávání a sociální politiky má nový newsletter

V prvním newsletteru tohoto roku se zaměřujeme na to, jaké máme nové projekty a co se nám za loňský rok povedlo. Momentálně začínáme pracovat na novém projektu „Inovace výuky a dobré klima ve třídě“ a „Podporujeme ženský princip ve školách". Mimo aktuální projekty budeme také pokračovat s našimi komerčními semináři na našem webu „učitelské espresso“, který tvoříme právě pro naši obvyklou cílovou skupinu – učitele a učitelky.

Z loňského roku nám pokračují dva úspěšné projekty. V rámci projektu „Rozvíjíme učitele a žáky“ jsme realizovali již 30 seminářů specializovaných kompetencí a 10 seminářů hlavních kompetencí, máme taktéž připravené metodické listy, které se již používají v praxi při kroužcích osobnostního rozvoje. Dále probíhají i bezplatené supervize pro zapojené vyučující. V projektu „Svět se tvoří v našich hlavách“ budeme v únoru zahajovat již pátou vlnu workshopů pro vyučující. Těší nás, že je o naše semináře takový zájem

Pro více informací se podívejte do našeho newsletteru 01/2022 a třeba brzy na viděnou na našich seminářích. 

None

18.01.2022

IREAS vyhodnotil chorvatský Program pro konkurenceschopnost a soudržnost 2021-2027 v kontextu mainstreamingu klimatické změny

Experti IREAS vyhodnotili na přelomu listopadu a prosince 2021 připravovaný Program pro konkurenceschopnost a soudržnost 2021-2027 a to z hlediska jeho nastavení a reflexe klimatických opatření. Hlavním důvodem této evaluace českými experty bylo vytížení národních evaluátorů v Chorvatsku v hodnocení dalších programů pro nové období. Experti IREAS souhlasili s mimořádnou výpomocí v této evaluaci, která je prováděna pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky, nicméně může svými evaluačními kapacitami vypomoci i dalším členským státům EU. 

Hlavním cílem programu je posílit ekonomiku prostřednictvím digitálního a ekologického přechodu, digitalizovat veřejnou správu, zlepšit konektivitu a mobilitu v celé Chorvatské republice a posílit kvalitu života obyvatel. Socioekonomický rozvoj a ochrana životního prostředí v Chorvatsku jsou významně řešeny z fondů EU. Pandemie COVID-19 a dvě ničivá zemětřesení výrazně změnily tempo hospodářské obnovy po velké hospodářské krizi a vedly k recesi v roce 2020. Pandemie jasně ukázala nedostatečnou diverzifikaci hospodářství a převahu odvětví s nízkou produkcí, což činí ekonomiku obzvláště zranitelnou vůči vnějším šokům. Strukturu hospodářství charakterizuje významný podíl služeb a závislost na cestovním ruchu, které silně trpí dopady pandemie COVID-19. Vzhledem k relativně slabým veřejným financím a nutností řešení veřejného dluhu, existuje velký potenciál pro využití fondů EU.

Program je velmi komplexní a skládá se z celkem 19 specifických cílů, z nichž 9 má jasně definované výdaje na oblast klimatu. Program jako celek je ve svých specifických cílech nastaven správně a je také vyvážený z hlediska stanovených finančních alokací. Hodnocení však přineslo řadu dílčích doporučení týkajících se doplnění intervenčních oblastí, neboť jednotlivé specifické cíle popisují řadu opatření s různou mírou podrobnosti, ale některá z nich nejsou dostatečně podchycena klimaticky relevantními intervenčními oblastmi.

Základní anotace evaluačního projektu:
Název projektu: Mainstreaming of climate change mitigation and adaptation in European Regional Development Fund and Cohesion Fund Programmes 2021-2027 Lot 1 (Contract number: CLIMA.A.3/C.3.C.1/SER/2019/0014)
Zadavatel: Evropská komise 
Realizátor: COWI A/S (Dánsko); Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky.
Kontakt: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (pelucha@ireas.cz) 

Archiv aktualit - předchozí Archiv aktualit - další