„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

Jak dosáhnout společensky přijatelných doporučení v oblasti environmentální politiky?

Právě touto otázkou se ve svém nově publikovaném článku ve vědeckém časopise Forests zabývají naši spolupracovníci Dr. Jiří Louda, doc. Ondřej Vojáček a doc. Lenka Slavíková (ke stažení zde:https://www.mdpi.com/1999-4907/12/4/484).

Na základě svého výzkumu došli autoři k zajímavým závěrům. V současnosti čím dál častěji využívané kvantitativní metody hodnocení preferencí přinášejí osobám s rozhodovacími pravomocemi důležité informace o tom, jaká (lokálně zaměřená) environmentální opatření jsou lidmi preferovaná. Ale kdyby byla opatření přijímána pouze na základě těchto informací, velmi pravděpodobně by nebylo dosaženo požadovaných efektů. Aby byla opatření funkční a společensky akceptovatelná, je potřeba zkombinovat kvantitativní data (v případě tohoto výzkumu data z tzv. výběrového experimentu) s fakty o institucinálních podmínkách a baríérách implementace nových opatření. Ty zde byly zkoumány pomocí tzv. institucionální analýzy.

(Zdroj fotogafie: https://www.facebook.com/MDPIOpenAccessPublishing/photos/a.10152385859817575/10153781922267575)

None

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NOVÝ VĚDECKÝ NEWSLETTER!

Na čem pracoval tým evaluace a regionální politiky v poslední době? O svých činnostech informuje v aktuálním newsletteru, ve kterém se píše o zajímavých projektech, zakázkách či publikačních a jiných úspěších členů týmu. Zabývali jsme se například evaluací dobré sociální praxe z českého venkova, výsledky evaluací v oblasti odpadového hospodářství či Programem aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství. Dále se náš tým zapojil do evaluační zakázky pro Evropskou komisu. A na závěr v newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí. Newsletter 01/2020 je ke stažení zde.

None

IREAS vyhodnotil pět operačních programů v kontextu mainstreamingu klimatické změny

Experti IREAS vyhodnotili v první polovině dubna pět připravovaných operačních programů (dále jen OP) pro nové programové období 2021 – 2027 a to z hlediska jejich nastavení a reflexe klimatických opatření. Konkrétně se jednalo o OP Doprava, Integrovaný regionální operační program, OP Životní prostředí, OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc. V nově připravovaném programovém období 2021 – 2027 jsou navrženy tzv. průřezové oblasti, jejichž prostřednictvím by se měl docílit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o:

(1) přizpůsobení se změně klimatu

(2) společnost 4.0

(3) územní dimenze

Účelem hodnocení bylo tudíž zjistit, do jaké míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se přizpůsobení změně klimatu (tj. první průřezová oblast) v operačních programech, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti. 
Hodnocení bylo provedeno pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko), které rovněž připravily i detailní metodiku pro evaluační přístup. IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky. Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (IREAS). 

None

Beskydy

Tým společnosti IREAS úspěšně dokončil přeshraniční česko–slovenský projekt BESKYDY, v rámci kterého jsme se v uplynulých letech zabývali řešením obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb lesů Beskyd, které jsou ohroženy klimatickou změnou. V rámci projektu jsme nejen zjišťovali vnímání rizik spojených s klimatickou změnou místními samosprávami, obyvateli, podnikateli a dalšími organizacemi, ale také vnímaní jednotlivých přínosů lesních porostů. 
Na základě těchto poznatků jsme navrhli nejvhodnější adaptační opatření a postupy na zmírnění dopadů klimatické změny. Tyto kroky směrovaly nejen do oblasti udržitelného lesního hospodaření a vodního managementu lesů, ale také do oblasti podpory biodiverzity a způsobů ochrany cenných přírodních lokalit.  Nedílnou součástí byla také navržení institucionálního zabezpečení spolupráce mezi klíčovými aktéry. 
V rámci projektu jsme také společně s našimi partnery s CzechGlobe a NLZ Zvolen vytvářeli web-mapovou aplikaci, která pomocí interaktivních simulací umožňuje zobrazovat předpokládaný vývoj klimatu na území Beskyd v následujících desetiletích a jeho dopad na lesy v tomto přeshraničním území. Aplikace Lesy Beskyd a klimatická změna poskytuje prognózy budoucího vývoje klimatu, biodiverzity, lesů a ekosystémových služeb na období 2020-2080. Aplikace také umí simulovat odhadované dopady změny klimatu na dřevinnou skladbu, akumulaci uhlíku, biodiverzitu, estetickou hodnotu lesa a ekonomickou hodnotu lesa pro čtyři alternativní způsoby hospodaření v lesích a dva různé uvažované scénáře vývoje klimatu.
Kolegové z NLC také připravili pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký přírodě blízký les na pilotním objektu Velký Polom. Cílem pilotního projektu je prakticky demonstrovat nejprogresivnější způsob adaptace lesů na změnu klimatu.
Více se o přeshraničním projektu financovaném z programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 dozvíte z našich webových stránek projektu na tomto odkazu.
 

None

NEPROPÁSNĚTE POSLEDNÍ SEMINÁŘE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

„Paní lektorka měla vše připravené na výbornou – výklad, prezentace a forma předávání informací, dokázala poutavě hovořit o probíraném tématu, vysvětlit na příkladech ze života, jak co nejlépe komunikovat s kolegy, žáky, v rodině. Škoda – málo času.“

Toto je jedna ze zpětných vazeb na naše specializované semináře, které Vám nabízíme od prosince 2020. Jak už to ale tak bývá, nic nemůže běžet věčně, a tak Vás zveme na POSLEDNÍ semináře tohoto školního roku. 
Pojďte nabrat inspiraci na bezplatných seminářích týkajících se aktuálních témat: 

PRÁCE S TÝRANÝM, ZNEUŽÍVANÝM A ZANEDBÁVANÝM DÍTĚTEM (12. a 16. 4. 2021, vždy 14.00–17.00) – naučte se rozpoznávat rizikové faktory, mějte na paměti svoje kompetence a místa, na která se můžete obrátit.

PROBLÉMOVÁ TŘÍDA (4. a 5. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – naučte se lépe zvládat krizové situace ve třídě a předcházet problémovému chování.

ŽÁK S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (12. a 13. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – podporujte začleňování žáku s OMJ ve Vaší třídě i na dálku.

PSYCHOHYGIENA (19. a 20. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – najděte si čas na dobití potřebné energie a využijte konzultace konkrétních případů. 

ŠIKANA A KYBERŠIKANA (26. a 27. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – ohlídejte si svou třídu, zvláště v době online výuky při zvýšeném riziku kyberšikany.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE (3. a 4. 6. 2021, vždy 14.00–18.00) – zlepšete svoji komunikaci a vztahy s ostatními.

Aby pro Vás byly semináře užitečné, rozdělili jsme každé téma na 2 x 3 hodiny (kromě efektivní komunikace, která trvá o hodinu déle oba dny). V daný den Vám tak seminář nezabere tolik času a budete se moci více soustředit na průběh. Navíc je počet míst omezen na 12 osob, aby měl každý účastník prostor pro dotazy a komunikace byla přehledná. Všechny semináře proběhnou na platformě ZOOM. Před samotným seminářem Vám pošleme do emailu odkaz na připojení.

V případě zájmu či dotazů se obracejte na asistentku projektu Šárku Stříbrskou. POZOR, nabídka platí pouze pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Pardubický.

Všechny semináře se uskuteční v rámci evropského projektu Rozvíjíme učitele a žáky (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827). 

Naše lektorky a lektoři se na Vás moc těší!

None

Monografie o rozvoji venkova v kontextu digitalizace získala Cenu rektora VŠE

Velmi uznávaný člen týmu Evaluace a regionální rozvoj doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. získal dne 2. 2. 2021 na jednání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci. Publikace má název „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy“ a byla sestavena doc. Martinem Pěluchou a prof. Edwardem Kasabovem, přičemž dvě dílčí kapitoly zpracovala RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. a také prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Za rok 2020 byly v rámci tohoto ocenění hodnoceny i další monografie akademických pracovníků VŠE publikované v zahraničních nakladatelstvích (Routledge a Palgrave Macmillan), a v kontextu této konkurence renomovaných zahraničních nakladatelství se výše uvedená publikace umístila na 1. místě v této soutěži (výsledky hodnocení jsou ZDE).


Kniha „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy“ byla publikována britským nakladatelstvím Routledge a je zaměřena na teoretické i praktické souvislosti politiky rozvoje venkova EU v rámci období 4.0. Publikace je určena nejen pro výzkumné pracovníky a tvůrce politik v oblasti politiky venkova, regionálních studií, ekonomické geografie a politiky EU, ale také pro pokročilé studenty zejména doktorských studijních programů. Objednat si ji můžete zde.

Archiv aktualit - předchozí Archiv aktualit - další