„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

01.06.2022

IREAS vyhodnotil Program Interreg Česko - Polsko pro období 2021 – 2027 v kontextu mainstreamingu klimatické změny

Experti IREAS vyhodnotili v dubnu 2022 připravovaný Program Interreg Česko - Polsko 2021-2027 a to z hlediska jeho nastavení a reflexe klimatických opatření. Evaluace je prováděna pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a M&E Factory GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky. 
Operační program (Interreg VI-A) Česko-Polsko identifikuje klíčové rozvojové výzvy a potřeby politiky přeshraniční spolupráce, přičemž na začátku dokumentu je věnována pozornost důsledkům pandemie Covid-19 pro klíčové sektory hospodářství přeshraničních regionů. Dále jsou specifikovány nové otázky týkající se evropské strategie Zelené dohody pro Evropu a příslušné potřeby pro další rozvoj. Program předpokládá, že se mohou opakovat scénáře v omezování socioekonomického života ve společnosti v důsledku dalších pandemických vln variant nemoci Covid-19. Jedním z dotčených odvětví je cestovní ruch, který byl ovlivněn dočasným uzavřením hranic v letech 2020 a 2021 a protiepidemickými opatřeními v obou zemích. To má za následek nárůst nezaměstnanosti a strukturální problémy v české a polské ekonomice. Proto bude nezbytné diverzifikovat ekonomiku příhraničních oblastí (tj. podpora malých a středních podniků), dále rozvíjet sektor služeb, zejména v těžce zasaženém cestovním ruchu. Východiska programu dále zdůrazňují potenciál ekonomické transformace v rámci výše uvedené evropské strategie. Přínosem hodnocených příhraničních regionů k ambiciózním cílům bude především podpora biodiverzity, boj proti znečištění životního prostředí a přechod na oběhové hospodářství. Změna klimatu představuje nové výzvy pro opatření v oblasti přeshraničního krizového řízení. Překonávání historických stereotypů mezi českou a polskou komunitou stále zůstává dlouhodobou prioritou programu.
Evaluace poskytla řadu dílčích doporučení týkajících se upřesnění nebo i doplnění intervenčních oblastí, neboť jednotlivé specifické cíle popisují opatření s různou mírou podrobnosti. I přes jednoznačná specifika programu v jeho zaměření bylo doporučeno posílení některých klimatických výdajů, např. podporovat klimaticky neutrální modely cestovního ruchu v souvislosti s možnostmi řešení klimatických opatření (např. ekologické inovace, technologie šetrné k životnímu prostředí v cestovním ruchu, nebo aktivity se zaměřením na formy digitalizace dopravy s vazbou na snižování emisí skleníkových plynů). 
 

None

04.03.2022

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NEWSLETTER ZA ROK 2021!

Náš nový newsletter přináší ohlédnutí se za zajímavými aktivitami, projekty a úspěchy našeho týmu v roce 2021. Dozvědět se můžete nejen o novém mezinárodním evaluačně zaměřeným projektu týkajícího se "ztracených mileniálů", ale i o dalších mezinárodních aktivitách našeho týmu v rámci projektů zabývajících se spravedlivou transformací českých uhelných regionů nebo vyhodnocením zakomponování oblastí zaměřených na změnu klimatu do českých operačních programů. V tomto newsletteru se dále můžete dočíst o nové evaluační zakázace k nastavení financování podpor v OP Rybářství 2021 - 2027. Závěrem nechybí ani přehled našich akademických úspěchů a kalendář akcí. Newsletter 01/2021 naleznete ke stažení zde

None

18.01.2022

IREAS vyhodnotil chorvatský Program pro konkurenceschopnost a soudržnost 2021-2027 v kontextu mainstreamingu klimatické změny

Experti IREAS vyhodnotili na přelomu listopadu a prosince 2021 připravovaný Program pro konkurenceschopnost a soudržnost 2021-2027 a to z hlediska jeho nastavení a reflexe klimatických opatření. Hlavním důvodem této evaluace českými experty bylo vytížení národních evaluátorů v Chorvatsku v hodnocení dalších programů pro nové období. Experti IREAS souhlasili s mimořádnou výpomocí v této evaluaci, která je prováděna pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky, nicméně může svými evaluačními kapacitami vypomoci i dalším členským státům EU. 

Hlavním cílem programu je posílit ekonomiku prostřednictvím digitálního a ekologického přechodu, digitalizovat veřejnou správu, zlepšit konektivitu a mobilitu v celé Chorvatské republice a posílit kvalitu života obyvatel. Socioekonomický rozvoj a ochrana životního prostředí v Chorvatsku jsou významně řešeny z fondů EU. Pandemie COVID-19 a dvě ničivá zemětřesení výrazně změnily tempo hospodářské obnovy po velké hospodářské krizi a vedly k recesi v roce 2020. Pandemie jasně ukázala nedostatečnou diverzifikaci hospodářství a převahu odvětví s nízkou produkcí, což činí ekonomiku obzvláště zranitelnou vůči vnějším šokům. Strukturu hospodářství charakterizuje významný podíl služeb a závislost na cestovním ruchu, které silně trpí dopady pandemie COVID-19. Vzhledem k relativně slabým veřejným financím a nutností řešení veřejného dluhu, existuje velký potenciál pro využití fondů EU.

Program je velmi komplexní a skládá se z celkem 19 specifických cílů, z nichž 9 má jasně definované výdaje na oblast klimatu. Program jako celek je ve svých specifických cílech nastaven správně a je také vyvážený z hlediska stanovených finančních alokací. Hodnocení však přineslo řadu dílčích doporučení týkajících se doplnění intervenčních oblastí, neboť jednotlivé specifické cíle popisují řadu opatření s různou mírou podrobnosti, ale některá z nich nejsou dostatečně podchycena klimaticky relevantními intervenčními oblastmi.

Základní anotace evaluačního projektu:
Název projektu: Mainstreaming of climate change mitigation and adaptation in European Regional Development Fund and Cohesion Fund Programmes 2021-2027 Lot 1 (Contract number: CLIMA.A.3/C.3.C.1/SER/2019/0014)
Zadavatel: Evropská komise 
Realizátor: COWI A/S (Dánsko); Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky.
Kontakt: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (pelucha@ireas.cz) 

None

20.12.2021

Mezinárodní projekt na tematiku "ztracených mileniálů" byl zahájen

Ve dnech 1. a 2. prosince 2021 proběhl kick-off meeting nového mezinárodního projektu financovaného z Norských fondů s názvem: "Lost Millennials - Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs". Podle původního plánu měl meeting proběhnout v sídle koordinátora projektu institutu HÉTFA v Budapešti, ale s ohledem na aktuální situaci s Covid-19 v evropských zemích nakonec setkání proběhlo intenzivní on-line formou (včetně využití interaktivních on-line nástrojů pro řízení diskuse a brainstormingu).

Projekt je zaměřen na tzv. „ztracené miléniály“, v jehož rámci budou analýzy a výzkum zaměřeny na pravidelně opomíjenou skupinu generace miléniálů. V odborné literatuře i ve strategických dokumentech na národních úrovních se označují pod zkratkou NEET („Not in Education, Employment or Training“). Jedná se o mladé lidi ve věku 25-29 let, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují a živí je především rodiče.

V rámci setkání se diskutovaly nejen organizační záležitosti projektu, ale zejména nastavení a plán aktivit v jednotlivých tématických blocích (workpackages). Za IREAS se aktivně účastnili Petr Fanta, Martina Kubíková, Martin Pělucha a Vojtěch Dvořák, kteří budou koordinovat a řešit "WP 5 Mapování iniciativ a postupů hodnocení".

None

30.11.2021

Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2021 v kategorii článek

Výzkumný tým pod vedením doc. Ing. Martina Pěluchy, Ph.D. uspěl v letošním udílení Ceny rektora VŠE za prestižní publikaci 2021 v kategorii článek a získal 3. místo. Výsledky letošního ročníku udílení cen jsou dostupné zde:

Odborný článek s názvem „Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic“ byl publikován v prestižním zahraničním odborném periodiku Journal of Rural Studies, který vykázal v roce 2020 nadprůměrně vysokou úroveň impact faktoru (tj. IF=4,849) ve srovnání s jinými odbornými periodiky v oboru. Tento odborný článek je dedikován na výzkumný projekt GAČR (č. 20-17810S), který je realizován na Katedře regionálních studií, Národohospodářské fakulty VŠE Praha (období řešení 2020 – 2022) – název projektu – „Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem“. 

Autoři představují kritickou analýzu a diskusi nedostatečně reflektované tématiky odolnosti (resilience) venkovských oblastí v rámci politiky aplikovaného zemědělského výzkumu. Základem příspěvku je zhodnocení a kritická reflexe relevance politiky aplikovaného zemědělského výzkumu pro potřeby zemědělské praxe na národní úrovni a také z pohledu obecných trendů v potřebách zemědělského výzkumu vymezených na úrovni EU. Zvláštní pozornost je věnována příkladu České republiky a mezinárodní komparaci situace v zemích střední Evropy. Výsledky ukazují určitou uzavřenost národního systému zemědělského výzkumu z hlediska podpory tradičních témat souvisejících s vytvářením inovací a posilováním environmentální dimenze konvenčního zemědělství. Naopak kontextové trendy vymezené na úrovni EU jsou v hodnocených národních přístupech aplikovaného zemědělského výzkumu velmi slabé (zejména role digitalizace, zemědělství 4.0 a širší aspekty rozvoje venkovských oblastí). Největší výzvou pro budoucí aplikovaný zemědělský výzkum bude rozvíjet roli zemědělství v kontextu širších aspektů odolnosti (resilience) venkova.

None

IREAS začne řešit dvouletý mezinárodní evaluační projekt financovaný z Norských fondů zaměřený na tématiku Lost Millenials

IREAS ve spolupráci s dalšími 13 partnery ze zemí EHP uspěl ve výzvě Norských fondů s novým projektem zaměřeným na „Ztracené miléniály“, v jehož rámci budou analýzy a výzkum zaměřeny na pravidelně opomíjenou skupinu generace miléniálů. V odborné literatuře i ve strategických dokumentech na národních úrovních se označují pod zkratkou NEET („Not in Education, Employment or Training“). Jedná se o mladé lidi ve věku 25-29 let, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují a živí je především rodiče. IREAS bude v tomto projektu garantovat analýzy a evaluační aktivity.

Hlavním cílem projektu bude přispět k úspěšnému začlenění osob 25+ NEET na trh práce prostřednictvím rozšíření znalostí o účincích iniciativ v oblasti zaměstnanosti na osoby 25+ NEET, budování kapacit zúčastněných stran pro provádění studií dopadu, a tím i zlepšení kvality intervencí na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nadnárodní výzkumné sítě, která bude sdílet know-how a osvědčené postupy, hodnocením vládních a komunitních iniciativ zaměřených na osoby 25+ NEET, jakož i zapojením zúčastněných stran s cílem zvýšit politickou relevanci výsledků projektu. Primární cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci, odborníci a další zúčastněné strany, zatímco cílovými příjemci jsou osoby 25+ NEET.

Základní anotace evaluačního projektu:
Název projektu: Lost Millennials - Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs
Období řešení: 11/2021 – 01/2024
Zadavatel: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Realizátor: Leader: HETFA Research Institute Ltd. IREAS je jeden z 13 subjektů ze zemí EHP, kteří budou naplňovat dílčí aktivity tohoto projektu.
Kontakt: Ing. Petr Fanta, Ph.D. (fanta@ireas.cz) a doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (pelucha@ireas.cz) 

Archiv aktualit - další