„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

IREAS začne řešit dvouletý mezinárodní evaluační projekt financovaný z Norských fondů zaměřený na tématiku Lost Millenials

IREAS ve spolupráci s dalšími 13 partnery ze zemí EHP uspěl ve výzvě Norských fondů s novým projektem zaměřeným na „Ztracené miléniály“, v jehož rámci budou analýzy a výzkum zaměřeny na pravidelně opomíjenou skupinu generace miléniálů. V odborné literatuře i ve strategických dokumentech na národních úrovních se označují pod zkratkou NEET („Not in Education, Employment or Training“). Jedná se o mladé lidi ve věku 25-29 let, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují a živí je především rodiče. IREAS bude v tomto projektu garantovat analýzy a evaluační aktivity.

Hlavním cílem projektu bude přispět k úspěšnému začlenění osob 25+ NEET na trh práce prostřednictvím rozšíření znalostí o účincích iniciativ v oblasti zaměstnanosti na osoby 25+ NEET, budování kapacit zúčastněných stran pro provádění studií dopadu, a tím i zlepšení kvality intervencí na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nadnárodní výzkumné sítě, která bude sdílet know-how a osvědčené postupy, hodnocením vládních a komunitních iniciativ zaměřených na osoby 25+ NEET, jakož i zapojením zúčastněných stran s cílem zvýšit politickou relevanci výsledků projektu. Primární cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci, odborníci a další zúčastněné strany, zatímco cílovými příjemci jsou osoby 25+ NEET.

Základní anotace evaluačního projektu:
Název projektu: Lost Millennials - Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs
Období řešení: 11/2021 – 01/2024
Zadavatel: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Realizátor: Leader: HETFA Research Institute Ltd. IREAS je jeden z 13 subjektů ze zemí EHP, kteří budou naplňovat dílčí aktivity tohoto projektu.
Kontakt: Ing. Petr Fanta, Ph.D. (fanta@ireas.cz) a doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (pelucha@ireas.cz) 

None

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NOVÝ VĚDECKÝ NEWSLETTER!

Na čem pracoval tým evaluace a regionální politiky v poslední době? O svých činnostech informuje v aktuálním newsletteru, ve kterém se píše o zajímavých projektech, zakázkách či publikačních a jiných úspěších členů týmu. Zabývali jsme se například evaluací dobré sociální praxe z českého venkova, výsledky evaluací v oblasti odpadového hospodářství či Programem aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství. Dále se náš tým zapojil do evaluační zakázky pro Evropskou komisu. A na závěr v newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí. Newsletter 01/2020 je ke stažení zde.

None

IREAS vyhodnotil pět operačních programů v kontextu mainstreamingu klimatické změny

Experti IREAS vyhodnotili v první polovině dubna pět připravovaných operačních programů (dále jen OP) pro nové programové období 2021 – 2027 a to z hlediska jejich nastavení a reflexe klimatických opatření. Konkrétně se jednalo o OP Doprava, Integrovaný regionální operační program, OP Životní prostředí, OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc. V nově připravovaném programovém období 2021 – 2027 jsou navrženy tzv. průřezové oblasti, jejichž prostřednictvím by se měl docílit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o:

(1) přizpůsobení se změně klimatu

(2) společnost 4.0

(3) územní dimenze

Účelem hodnocení bylo tudíž zjistit, do jaké míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se přizpůsobení změně klimatu (tj. první průřezová oblast) v operačních programech, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti. 
Hodnocení bylo provedeno pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko), které rovněž připravily i detailní metodiku pro evaluační přístup. IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky. Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (IREAS). 

None

Monografie o rozvoji venkova v kontextu digitalizace získala Cenu rektora VŠE

Velmi uznávaný člen týmu Evaluace a regionální rozvoj doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. získal dne 2. 2. 2021 na jednání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci. Publikace má název „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy“ a byla sestavena doc. Martinem Pěluchou a prof. Edwardem Kasabovem, přičemž dvě dílčí kapitoly zpracovala RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. a také prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Za rok 2020 byly v rámci tohoto ocenění hodnoceny i další monografie akademických pracovníků VŠE publikované v zahraničních nakladatelstvích (Routledge a Palgrave Macmillan), a v kontextu této konkurence renomovaných zahraničních nakladatelství se výše uvedená publikace umístila na 1. místě v této soutěži (výsledky hodnocení jsou ZDE).


Kniha „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy“ byla publikována britským nakladatelstvím Routledge a je zaměřena na teoretické i praktické souvislosti politiky rozvoje venkova EU v rámci období 4.0. Publikace je určena nejen pro výzkumné pracovníky a tvůrce politik v oblasti politiky venkova, regionálních studií, ekonomické geografie a politiky EU, ale také pro pokročilé studenty zejména doktorských studijních programů. Objednat si ji můžete zde.

None

08.07.2020

IREAS se podílí na evaluaci pro Evropskou Komisi

Pro nově připravované programové období 2021–2027 jsou navrženy tzv. průřezové oblasti, které by měly zajistit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o 1) Přizpůsobení se změně klimatu, 2) Společnost 4.0 a 3) Územní dimenze. Evropská komise si aktuálně vytýčila za cíl zhodnotit, do jaké míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se změny klimatu (tj. první průřezová oblast) v operačních programech, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Fondu soudržnosti.

Tento evaluační projekt koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky. Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (IREAS). Zjištění, závěry a evaluační doporučení budou určeny pro potřeby Evropské komise v rámci příprav nového programového období 2021–2027.

None

02.12.2019

Monografie o rozvoji venkova v době digitální je v prodeji

Martin Pělucha, člen týmu Evaluace a regionální politika, je spoluautorem knihy Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy. Ta vznikla v rámci projektu GAČR na VŠE a vydalo ji prestižní britské nakladatelství Routledge. Kniha se věnuje teoretickým a praktickým souvislostem politiky rozvoje venkova EU v rámci období 4.0 , tj. v rámci technologických proměn a digitalizace území. Objednat si jí můžete zde. Martin se věnuje problematice rozvoje venkova dlouhodobě, a to nejen ve vědeckých projektech na VŠE v Praze, ale také v evaluačních zakázkách IREAS pro Ministerstvo zemědělství.

Archiv aktualit - další