„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

ANALÝZY, EVALUACE A PORADENSTVÍ

NABÍZÍME

Pokud koordinujete celý operační program nebo realizujete menší projekt, testujete inovaci nebo nějakou změnu – náš tým zkušených evaluátorů je připraven Vám poskytnout profesionální poradenství a konzultační činnost. Dle konkrétního tématu pak vytváříme flexibilní řešitelské týmy, do kterých zapojujeme dle potřeby konkrétních evaluací i externí odborníky. Nabízíme kvalitní evaluační činnost (empirická šetření, analýzy stavu, posouzení vlivů, vyhodnocení výsledků apod.). Realizovali jsme zakázky pro Evropskou komisi, ministerstva i pro neziskové organizace. Jsme profesionální evaluační tým, jehož jednotliví členové působí také v akademické sféře.

Odborné zkušenosti

Vedle běžných ekonomických analýz (cost-benefit analýza) si umíme poradit i s komplexnějším hodnocením. Příkladem je hodnocení dopadů nově přijímané legislativy v rámci procesu RIA. Posoudíme stávající stav, identifikujeme náklady a přínosy navržených variant řešení, zajistíme konzultace s dotčenými subjekty, ohodnotíme dopady a provedeme výběr nejvhodnější varianty. Mimo to se zaměříme na věcnost, zahrnutí vedlejších přínosů, provedení dílčí analýzy apod. Jako nezávislí zpracovatelé jsme zárukou nestrannosti výsledků. Těžiště naší práce jsou analýzy zaměřené na legislativu spojenou s životním prostředí, jako je vodní hospodářství, energetika, odpady či zemědělství. Pokud ale řešíte jiné téma, neváhejte nám napsat o konzultaci.

Ochranu ovzduší a energetiku řešíme jak z pohledu jednotlivých firem, tak z pohledu hospodářské politiky, veřejné správy a obcí. Podílíme se např. na přípravě a implementaci legislativy, radíme firmám se strategickými a investičními rozhodnutími, rozvíjíme téma využití odpadního tepla. Rozumíme regulaci integrované prevence, nejlepším dostupným technologiím (angl. BAT), ochraně ovzduší, změně klimatu vč. povolenek, výjimkovým režimům, nákladům na snižování emisí, tvorbě programových a koncepčních dokumentů, energetické ekonomii a regulacím (obnovitelné zdroje energie, kogenerace aj.). Hodnotíme dopady politik na podniky, obce i národní hospodářství.

Odborné zkušenosti

Stále častěji dochází v posledních letech k extrémním výkyvům počasí. Obyvatele trápí jak povodně, tak sucho, nebo tepelný ostrov měst. Přírodě blízká opatření, ve městě také označována jako zelená a modrá infrastruktura, pomáhají adaptovat prostředí na změny klimatu. Naše studie hodnotí socio-ekonomické aspekty, zkoumají zapojení jednotlivých aktérů a možné bariéry implementace opatření. Dokážeme poradit obcím či jiným investorům, jaká opatření vybrat, jak je komunikovat nebo jak vyhodnotit jejich efekty. Pozornost je věnována ekosystémovým službám. Nemusí jít ale jen o města, řešíme i studie v krajině v souvislosti se suchem, povodněmi nebo erozí.

Každá legislativní změna má své dopady, nejinak tomu je i v oblasti vodního hospodářství. Analyzujeme dopady nových zákonů na domácnosti, stát, obce i firmy. Vyhodnocujeme různé způsoby regulace vodárenství, účinnost ekonomických nástrojů, zkoumáme bariéry a důvody jejich případné nefunkčnosti. Aplikujeme ekonomické metody při výběru vhodných opatření. Navrhujeme funkční řešení. Aplikujeme cost-benefit analýzu (CBA), analýzu nákladové efektivnosti (CEA), hodnocení dopadů regulace (RIA), institucionální analýzu (IAD) a další metody.

Studie hodnotí socio-ekonomické aspekty environmentální regulace v oblasti nakládání s odpady. Důraz je kladen na hodnocení ekonomických dopadů regulace na domácnosti, města a obce, resp. soukromý sektor z pohledu přímo vyvolaných, ale i administrativních nákladů. Pozornost je věnována dopadům regulace na institucionální prostředí (formální a neformální instituce) a rozhodování klíčových aktérů. Formulovaná doporučení se soustředí na zvýšení efektivnosti a účinnosti regulace.