„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

VĚDA A VÝZKUM

NABÍZÍME

Voda je nezbytnou součástí našeho života. Pro společnost je důležitá nejen kvality vody, ale taktéž její množství a dostupnost. Mezi základní témata výzkumu se tak vedle zlepšování kvality, respektive dosahování dobrého stavu vod, řadí také problematika povodní a sucha, jevů, které v posledních letech postihují Českou republiku. Vlivem klimatické změny lze očekávat další nárůst významnosti těchto témat. Řešení problémů v oblasti vodního managementu není jen technické, ale je spojeno s řadou socio-ekonomických, institucionálních a politických otázek. Kdo je odpovědný za realizaci? Jaké nástroje jsou účinné a efektivní? Jak nastavit poplatky za odběry a cenu vody, aby byly motivační? Jak nastavit funkční spolupráci ve vodním managementu? Na podobné otázky a mnoho dalších hledá odpovědi vědecký tým IREAS.

Odpady jsou velkým tématem dnešní společnosti. Konec skládkování, zero waste, cirkulární ekonomie, to je jen část z pojmů, které můžeme slyšet každý den. Jak s odpady efektivně nakládat? Jak zapojit veřejnost? Naši odborníci se věnují ekonomice odpadů, zejména pak hodnocení regulačních nástrojů, které pomáhají optimalizovat systém nakládání s odpady a snižovat tak jejich dopady na životní prostředí. Konkrétnější pozornost je pak věnována zejména bioodpadu a institucionálnímu nastavení jeho třídění a využívání.

Příroda v současné době naráží na své limity, a to i vlivem lidské činnosti. Na druhé straně příroda (ve městech i mimo ně) významně ovlivňuje kvalitu našeho života, protože poskytuje společnosti celou řadu užitků – tzv. ekosystémových služeb. Jedná se např. o zadržování vody v krajině, ochlazování městského mikroklimatu nebo regulaci kvality ovzduší. Uchopitelně vyjádřit jejich hodnotu však není nikterak jednoduché, a i proto bývají při strategických a politických rozhodovacích procesech ekosystémové služby často přehlíženy. Vyplatí se investovat do přírodě blízkých opatření ve městě? Jakými nástroji lze motivovat majitele pozemků, aby poskytovali společnosti více ekosystémových služeb? Je možné na určité služby zavést tzv. platby za poskytování ekosystémových služeb? Jaká je role občanské společnosti v oblasti ochrany přírody? Nejen na tyto otázky se v rámci svých výzkumných aktivit snaží odpovědět náš tým.