„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Svět se tvoří v našich hlavách - rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Období řešení: 01.02.2020 - 30.06.2022
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001433
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Demokracie nefunguje sama od sebe. Každý občan by se na ní měl aktivně podílet a přispívat k její kultivaci. Kde jinde začít s rozvojem demokratických kompetencí a demokratického prostředí, než právě ve školách? 

Připravili jsme projekt, jehož cílem je systémově podpořit rozvoj demokratické kultury na pěti pražských školách. V rámci projektu budeme poskytovat vzdělávání jak pedagogickým pracovníkům, tak žákům. Nebude chybět ani diskuze s vedením. Cílem projektu je vytvořit ve škole respektující prostředí pro všechny a podpořit tak rovný přístup ke vzdělávání. Ten přispívá (mimo jiné) k omezení předčasných odchodů dětí ze systému, zejména pak dětí s OMJ nebo s SVP.

Každá zapojená škola projde vzdělávacím procesem, který trvá jeden školní rok. Semináře pro učitele jsou akreditované a vyžadují zapojení 12-15 učitelů v rozsahu 5 dní po 8 hodinách. Zaměřují se na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu a rozvoj dovedností pro spolupráci s rodiči a spolupráci v rámci pedagogického sboru (aktivní naslouchání, pomáhající rozhovor, zpětná vazba). Pro vybrané studenty (3 skupiny po 8 - 10 žácích) budou realizovány dvoudenní semináře po 6 hodinách, které budou zaměřeny jak na rozvoj kompetencí v oblastech demokratické kultury, tak na osobnostní, sociální a občanský rozvoj obecně. V rámci projektu rovněž vzniknou metodické materiály pro učitele, které umožní pracovat na tématech demokratických kompetencí přímo ve výuce se zapojením celé třídy. Všechna témata prolínají principy systemického přístupu, který vede k vzájemnému respektu, chápání rozmanitosti a plurality, k reflexi vlastního chování, myšlení a hodnot a k individuální zodpovědnosti.

Ke stažení:

Podrobná nabídka pro školy ( leták pdf )

Metodické listy - Svět se tvoří v našich hlavách (připravené lekce v pdf)

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Michaela Jeřábková