„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Rozvíjíme učitele a žáky - podpora a integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Období řešení: 01.07.2020 - 31.12.2022
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Se stále se zvyšujícím počtem žáků se SVP v běžných třídách roste potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti pedagogů, kteří si někdy nevědí rady jakým způsobem s těmito dětmi pracovat a zároveň mohou mít na míru úspěšnosti jejich integrace klíčový vliv. Projekt se zaměřuje jak na rozvoj kompetencí pedagogů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, tak na práci s žáky, neboť jedině skrze vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky lze v dlouhodobém horizontu udržovat pozitivní třídní klima.

Projekt bude realizován v pěti krajích: Praha, Jihočeský, Ústecký, Pardubický a Středočeský, po dobu 2 let. Pro zapojené školy se v každém z krajů uskuteční dvě série různých seminářů pro učitele. 

1. Rozvoj hlavních kompetencí -  semináře představující nové úhly pohledu na problémové chování, respektující komunikaci, prevenci a stabilizaci problémového chování a práci se třídou. Jedná se o 2 dvoudenní semináře po 16 hodinách s výjezdem a se zajištěným ubytováním a 1 jednodenní seminář po 8 hodinách. Tyto semináře vyžadují zapojení max. 15 učitelů v rozsahu min. 30 hodin a budou zahrnovat jak přednášky zkušených lektorů, tak praktické nácviky nových dovedností. 

2. Rozvoj specializovaných kompetencí - se zaměřuje na konkrétnější témata (např. psychohygiena učitele, šikana a kyberšikana, žáci s OMJ, práce s týraným dítětem) a bude realizován v rozsahu 6 dní po 6 hodinách, opět ve skupinách do 15 účastníků, účast na těchto seminářích je dobrovolná.

V rámci projektu rovněž vzniknou vzdělávací videa pro účastníky a metodické materiály, které umožní pedagogům pracovat na rozvoji třídního klimatu a na osobním a sociálním rozvoji žáků přímo ve výuce. Zapojení pedagogové budou také moci využít nabídky skupinových nebo individuálních supervizí či konzultací s odborníky.

Vzhledem k současné situaci nabízíme nyní ZDARMA specializované online semináře pro učitele na vybraná témata

Určeno pro učitele ZŠ a SŠ (semináře Psychohygieny a Efektivní komunikace se mohou zúčastnit i učitelé z MŠ)

Aktuální nabídka seminářů se rychle mění, protože je o ně velký zájam. V případě zájmu o nějaký seminář pište nebo volejte naší asistentce projektu: Šárce Stříbrské, stribrska@ireas.cz, telefon: 721 563 013

On-line semináře probíhají přes aplikaci ZOOM pro skupinu max 12 účastníků. Jeden seminář/téma trvá 6 hod a je rozdělen do dvou dnů. V každém dni běží seminář zpravidla od 14 hod – 17 hod.
Semináře se snažíme maximálně přizpůsobit Vašim aktuálním potřebám, proto uvítáme, připravíte-li si dotazy a konkrétní případy, které Vás zajímají. Před konáním každého setkání Vám zasíláme dotazník, kde se Vás ptáme na Vaše potřeby.

Problémová třída
•    Role učitele – možnosti a meze práce
•    Osobnost pedagoga – na čem stavět
•    Systém péče v rámci školy – na koho se kdy obrátit 
•    Supervize, psychohygiena, týmová práce
•    Prevence problémového chování
•    Jak pracovat s krizovou situací
•    Jak rozvíjet pozitivní třídní klima

Šikana a kyberšikana
•    Přehled chování, které lze označit za šikanu (konkrétní příklady, rozlišování od škádlení, atp.), 
•    Metody monitorování klimatu školní třídy, které mohou použít sami učitelé (sociometrie, B-3, SORAD, atp.)
•    Preventivní principy práce, informace o možnostech řešení výskytu problémového chování
•    Prvky funkční komunikace mezi školou a rodinou, zvýšení dovednosti ve vedení rozhovoru s obětí, agresorem, rodiči atd.

Žák s odlišným mateřským jazykem
•    Jak zvládat školní zátěž
•    Jakou roli hrají specifika rodinného prostředí 
•    Ukážeme si diagnostiku žáka s OMJ
•    Jaké existují preventivní programy
•    Jakou roli může hrát osobnost pedagoga, školního výchovného poradce a asistenta pedagoga

Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem
•    Definice a formy syndromu CAN
•    Rizikové faktory vzniku 
•    Kompetence pedagoga a podpora školy
•    Doporučené postupy, OSPOD
•    Praktické příklady, řešení konkrétních případů

Psychohygiena
•    Nároky na učitele, stres v učitelské praxi
•    Syndrom vyhoření a jeho prevence
•    Zvládání existujících potíží
•    Příklady reálných situací a hledání řešení
•    Rozbor konkrétních případů
•    Psychologické a komunikační hry

Efektivní komunikace
•    Komunikační typy – jak jednoduše porozumět druhým
•    Jaký jsem komunikační typ a jaký je můj přirozený učební styl - test
•    Jak navázat spojení a učit studenty všech komunikačních typů
•    Společně budeme hledat řešení na příkladech reálných situací
•    Rozebereme si konkrétní příklady
•    Vyzkoušíme si způsoby komunikace v praxi

Připravujeme další semináře.

Ke stažení:

Podrobná nabídka pro školy ( leták pdf )

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Michaela Jeřábková