„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Náš tým Ekonomie a politika životního prostředí

Odborní pracovníci

foto

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

jilkova@ieep.cz

Prof. Jílková je zakladatelkou IREAS a rovněž členkou řady poradních sborů a vědeckých a expertních rad nejen na území České republiky, ale i v sousedním Německu. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména problematice nástrojů v ochraně ovzduší, změně klimatu a energetice. Odborně se taktéž zabývá hodnocením dopadů regulací.


foto

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

slavik@ireas.cz

Jan je odborníkem v oblasti odpadového hospodářství a zaměřuje se na jeho optimalizaci v městech a obcích ČR. Dlouhodobě se zabývá nástroji environmentální politiky a hodnocením jejich efektivnosti (zejména v případě poplatkové politiky). Má bohaté zkušenosti z Německa a v oblasti odpadového hospodářství s předními německými odborníky dlouhodobě spolupracuje.


foto

doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

vojacek@ireas.cz

Ondřej se specializuje na oblast energetiky a regulace včetně ochrany ovzduší. Zabývá se hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, optimalizací implementace evropské legislativy v environmentální oblasti. Propaguje využívání odpadního tepla v ČR. Ondřejovou silnou stránkou je i schopnost vyjednávání, ve které se dále rozvíjí. Řada jeho výstupů našla odezvu v EU a vedla k úpravám evropské legislativy.


foto

Ing. Jiří Louda, Ph.D.

louda@ireas.cz

Jiří má rád přírodu a ekonomii a proto se věnuje konceptu ekosystémových služeb, který obě oblasti propojuje. Zabývá se využitím tohoto konceptu v oblasti zkvalitňování života ve městech, lesnictví či péči o krajinu a dále zkoumá možnosti využití ekosystémových služeb pro návrh a implementaci inovativních tržních nástrojů v oblasti environmentální politiky (platby za ekosystémové služby). V rámci svých projektových aktivit se zabývá rovněž energetikou. V týmu IREAS působí od roku 2006.


foto

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

machac@ireas.cz

Jan se zaměřuje na zelenou a modrou infrastrukturu ve městech i v krajině, ekosystémové služby, vodárenství a hodnocení dopadů regulací. V IREAS je předním expertem v aplikaci ekonomických a analytických metod (cost‑benefit analýza, analýza nákladové efektivnosti, disproporční analýza atd.). Možná ho znáte z reportáží z České Televize, kde čas od času komentuje environmentální témata.


foto

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

rybova@e-academia.eu

Kristýna je zapálenou demografkou. Svou expertízu uplatňuje v oblasti odpadového hospodářství, dopravy a propojování pracovních trhů. Vedle základních analýz dále aplikuje v daných oblastech mimo jiné institucionální analýzu. Ve spolupráci s německými kolegy se podílí na přípravě vysokorychlostní tratě Praha-Ústí-Drážďany.


foto

Ing. Martin Špaček, Ph.D.

spacek@ireas.cz

Martin se věnuje oblasti evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Baví ho ale také výzkumné projekty zaměřené na integrované přístupy v rozhodování na regionální a lokální úrovni a na společenské inovace ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Nebojí se ale ani zapojení do projektů zabývajících se systémy plateb za ekosystémové služby. V IREAS působí již od roku 2009, za tu dobu úspěšné řešil řadu komerčních a výzkumných projektů.


foto

Ing. Lenka Dubová

dubova@ireas.cz

Lenka se dlouhodobě zabývá adaptací měst na změnu klimatu, využitím přírodě-blízkých opatření v urbánním prostředí nebo v zemědělství a odborně se nyní zaměřuje na poskytování lesních ekosystémových služeb. Pokud Vás zajímají například i možnosti využití poplatků v lesním hospodářství, můžete se na ni obracet.


foto

Ing. Jan Brabec, Ph.D.

brabec@ireas.cz

Honzovou vášní je aplikace pokročilých statistických a ekonometrických metod v environmentální oblasti. Zkoumá národní dopady. Navrhuje a vyhodnocuje výběrové experimenty, pracuje s bayesovskými sítěmi. Vedle analytických dovedností je odborníkem na energetiku. Nebojí se výzev!


foto

Ing. Marek Hekrle

hekrle@ireas.cz

Marek se specializuje na hodnocení dopadů regulace (RIA) nově přijímané legislativy s dopady na životní prostředí a na koncept ekosystémových služeb. Hodnotí také přiměřenost opatření v oblasti vodního hospodářství. Zapojuje se do projektů hodnotící zelenou a modrou infrastrukturu ve městech i v krajině, ať už se jedná např. o zelené střechy, komunitní zahrady nebo přírodě blízká protipovodňová opatření.


foto

Ing. Lenka Zaňková

zemkova@ireas.cz

Lenka se zabývá především environmentální ekonomií v oblasti zemědělství, obnovitelnými zdroji energie a dopady jejich využívání na životní prostředí. Zaměřuje se na hodnocení lokálních dopadů. Dlouhodobě se podílí rovněž na organizaci Zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku. Pro studenty: Neváhejte Lenku kontaktovat, pokud byste se školy chtěli účastnit!


foto

Ing. Vítězslav Malý

maly@ireas.cz

Vítězslav se věnuje jednak oblasti energetiky, zejména úsporám energie a ekonomické a energetické efektivnosti. Nejsou mu cizí věci, jako je SMART osvětlení měst apod. Zároveň se aktivně zapojuje i do vzdělávání, vede několik projektů zaměřených na studenty středních odborných škol a rozvoj jejich dovedností a kompetencí.


foto

Ing. Jitka Šeflová

seflova@ireas.cz

Jitka je nejen odbornice na ekonomii životního prostředí (několik let se věnovala intenzivně především odpadovému hospodářství), ale také průkopnice v oblasti vzdělávání. Zajímá ji vše, co souvisí jak s ochranou životního prostředí, tak se vzděláváním dětí a dospělých. Často oblast životního prostředí a vzdělávání propojuje, umí vytvořit nejen odborný podklad, ale také vhodné metody, jak dané vědomosti předat. Její výstupy našly uplatnění u podniků, v obcích, školách apod.

Projektoví asistenti

foto

Bc. Jakub Mlejnek

Jakub se zaměřuje na výzkum produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. Zapojuje se taktéž do projektů na hodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech a hodnocení krajiny a ekosystémových služeb z ekonomických hledisek. Vedle působení v IREAS sbírá své zkušenosti taktéž na zahraničních pobytech, např. rok studoval ve Švédsku (Erasmus+).


foto

Bc. Patrik Šimůnek

Patrik působí v IREAS jako energetický analytik v národních i mezinárodních projektech. Jeho zájmem je finanční management, legislativa a technická specifikace pro energetické komunity. Využívá zde znalosti nabyté ze zahraničních stáží v Německu, Francii a studia na ČVUT FEL. Dále se také věnuje vzdělávání a projektům, kde uplatňuje svoje získané zkušenosti.


foto

Bc. Michaela Hanzlová

Michaela se zabývá krajinným inženýrstvím. V IREAS se jako asistentka zapojuje do projektů zabývajících se zadržováním vody v krajině, zeleno a modrou infrastrukturou, ale také do projektů zaměřených na vzdělávání žáků ZŠ v oblasti vodního hospodářství a šetrného přístupu k vodě. Své zkušenosti sbírala například v Rakousku, Švýcarsku či Kamerunu.


foto

Alžběta Katonová

Bětka jako projektová asistentka zpracovává podklady a kompletuje evaluační zprávy. Aktivně se podílí na psaní případových studii v rámci projektů. Ve vazbě na studium biologie se taktéž zapojuje do aktivit souvisejících s životním prostředím. Má v sobě ale i organizační talent, který se projevil např. při přípravě a realizaci workshopu v rámci celoevropského projektu Horizon 2020.