Our expertise is our strength

Counceling first

  • Aug. 1, 2018

Zajímají Vás užitky zelených ploch a jiných přírodě blízkých opaření? Chcete v obci prosadit zelenou plochu a hledáte argumenty? Přečtěte si případové studie v publikaci Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření, kterou vydali naši kolegové ze spolupracující organizace IEEP.

Jednotlivé případové studie zpracoval tým z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Fakultě sociálně ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Případové studie vznikly jako nedílná součást projektu „Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech“. Tento projekt koordinoval CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení společenského rozměru globální změny. IEEP je partnerem projektu.

Vedle ekonomického hodnocení přírodě blízkých opatření ve městě se tým zaměřil na institucionální analýzu (analýzu klíčových aktérů, existujících politických procesů a bariér spojených s implementací opatření). Tento dokument se zabývá pouze samostatným ekonomickým hodnocením přírodě blízkých opatření a jeho cílem je poukázat na společenskou přínosnost přírodě blízkých opatření ve městech a tím nepřímo podpořit tato opatření při rozhodování o jejich realizaci.

V projektu Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech na tuto činnost pochopitelně navazují další aktivity.