Our expertise is our strength

Ekonomie a politika životního prostředí

 

„Ochrana přírody není zadarmo a my to víme!“

 

Naše zaměření

  • Specializujeme se na ekonomické a společenské aspekty ochrany přírody a ovzduší, výroby a spotřeby energie, vodního a odpadového hospodářství a adaptace na změnu klimatu.
  • Hodnotíme dopady legislativy na úrovni České republiky i Evropské unie, vyjednáváme o transpozicích evropské legislativy do českého práva.
  • Uplatňujeme v praxi nejnovější poznatky z mezinárodního akademického prostředí v podmínkách České republiky.

Naše úspěchy

  • Naše studie se staly klíčovými podklady při tvorbě nové legislativy (např. u MCP směrnice EU 2015/2193).
  • Naši experti jsou řešitelé celé řady mezinárodních i národních projektů (např. Horizon 2020, COST, Technologická agentura České republiky, Grantová agentura České republiky atd.).
  • Máme důvěru zákazníků, kteří se na nás pravidelně obracejí.

Řešíme projekty a zakázky

  • Pro veřejnou správu (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, kraje, obce).
  • Pro soukromý sektor (firmy a oborové svazy).

 

Naši lidé

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Jiřina Jílková vystudovala Fakultu meliorací a rostlinné výroby na Univerzitě v Roztocku, poté působila na několika domácích i zahraničních vysokých školách (mj. stáže na univerzitách v Harvardu a Curychu), kde si prohlubovala své odborné znalosti v oblastech environmentální ekonomie a ekologické politiky. Je zakladatelkou obecně prospěšné společnosti IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. a rovněž členkou mnoha poradních sborů a vědeckých a expertních rad nejen na území České republiky, ale i v sousedním Německu. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména problematice nástrojů v ochraně ovzduší, změně klimatu a energetice. 

Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Jiří Louda vystudoval obor Ekonomika a správa životního prostředí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
 
Ing. Jan Macháč
Jan Macháč působí jako manažer či spoluřešitel několika vědecko-výzkumných projektů. Je absolventem magisterského oboru Ekonomiky životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu.

Ing. Vítezslav Malý
Vítězslav Malý působí jako řešitel a manažer vědeckých projektů. Věnuje se energetice, zejména pak uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úspor energie s akcentem na ekonomickou a energetickou efektivitu. V současné době působí i jako manažer vzdělávacích projektů zaměřujících se na studenty středních škol.

Mgr. Kristýna Rybová
Kristýna Rybová vystudovala obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. V letech 2009–2010 absolvovala studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v roce 2012 výzkumnou stáž v institutu INFA v Ahlen, Německo.
 
Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Jan Slavík absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2009 získal doktorát. Jeho dlouhodobým odborným zájmem jsou nástroje ekologické politiky a jejich aplikace na oblast odpadového hospodářství.
 
doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí a jejich uplatnění v oblasti vodního hospodářství. Rozvíjí aplikace institucionální ekonomie, kvalitativních metod socio-ekonomického výzkumu a komparaci teoretických přístupů k ochraně životního prostředí.

Mgr. Ladislav Sobotka
Ladislav Sobotka vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá ekonomií kvality ovzduší a hodnocením dopadů (zejména environmentálních) politik.

doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Ondřej Vojáček působí v současné době jako řešitel několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí a cost-benefit analýzou včetně ekonomického hodnocení environmentálních statků.