Our expertise is our strength

Hodnocení dopadů a evaluace

 

Aktuality

Cost-benefit analýza je základní ekonomickou metodou, kterou aplikujeme na široké spektrum projektů a opatření s cílem zjistit, zda celospolečneské přínosy plynoucí z těchto opatření převyšují náklady spojené s jeho implementací. Členové týmu mají veliké zkušenosti s aplikací této metody zejména v oblasti životního prostředí (adaptační opatření ve městech a v krajině, energetika, vodárenství apod.). Umíme ji ale používat i v dalších oblastech. Členové týmu vedle zpracovávání cost-benefit analýz poskytují v této oblasti také školení a konzultace pro široké spektrum zainteresovaných osob. Pravidelně publikují své výsledky nejen v odborných článcích, často komentují výsledky v televizi či rozhlase.

V rámci problematiky RIA se tým zabývá vyhodnocováním dopadů nově připravované a přijímané legislativy a regulací. Členové týmu nabízejí nejen kompletní zpracování dokumentu RIA, ale i jeho dílčích částí a studií, ve kterých jsou využívány hluboké znalosti evaluačních technik. Členové týmu poskytují v této oblasti také školení a konzultace pro široké spektrum zainteresovaných osob počínaje zaměstnanci ministerstev, přes krajské úředníky až po zaměstnance nejrůznějších organizací.

Tým odborníků dlouhodobě pracuje na vědeckovýzkumných i komerčních projektech, které se týkají např. evaluace dopadů a přínosů projektů podpořených z RP EU, podmiňujících faktorů regionálního rozvoje, a na řadě odborných analýz pro některá ministerstva v ČR. Hlavní filosofií tohoto přístupu je možnost propojovat vědeckovýzkumnou činnost s praxí a možnost přímo či nepřímo ovlivňovat věcné nastavení příslušných politik včetně jejich administrace. Důležitou roli v této problematice hraje přenos a šíření získaných zkušeností do praxe prostřednictvím tematicky zaměřených konferencí a cyklů odborných seminářů.

Reference

Srovnání uplatňování zásady partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací při v programovacím období 2007–2013 a programovacím období 2014–2020

 

Ke stažení