Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomická analýza podpůrných služeb pro provozovatele distribučních soustav

Období řešení: 06/2015-09/2015
Zadavatel: ČEZ Energo, s.r.o.
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Kontakt: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. (vojacek@ireas.cz), Ing. Vitězslav Malý (maly@ireas.cz)

Podpůrné služby – jaká je jejich hodnota? Kdo a kolik by za ně měl platit? Na to hledala odpověď tato studie.

Cílem studie bylo provést analýzu ekonomických a institucionálních souvislostí poskytování podpůrných služeb Ostrovní provoz a Start ze tmy. Zvláštní pozornost byla věnována ekonomické analýze poskytování uvedených podpůrných služeb elektrárnou ve Vrchlabí, a to jak z pohledu zdroje samotného, tak z pohledu distribuční soustavy. Studie se věnovala také analýze a prioritizaci možných způsobů financování předmětných podpůrných služeb, včetně legislativních a dalších institucionálních omezení využití jednotlivých možností (zahrnutí vícenákladů do regulované báze aktiv, přímá investiční dotace, dotace ze státního rozpočtu, finanční účast odběratelů).

Na základě pilotního projektu byly odhadnuty roční náklady spojené s poskytováním podpůrných služeb ve výši 201 000 Kč na instalovanou MWe. U provozovatelů distribuční soustavy byly odhadnuty náklady ve výši 287 – 510 Kč za dodanou MWh v závislosti na technologické úrovni úprav distribuční soustavy (pilotní projekt nebo scénář s minimálními náklady). Jako prioritní schéma financování se ukázala být finanční účast subjektů spadajících do ostrovního projektu (jako platba za doplňkovou službu), s výjimkou napájení kritické infrastruktury, kde se jako nejvhodnější zdá být zahrnutí vícenákladů do regulované báze aktiv.

Výsledky byly využity v rámci vyjednávání o budoucím způsobu podpory regulačních služeb v České republice.

Řešitelský tým: Ing. Vítězslav Malý, Mgr. Ladislav Sobotka, doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.