„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Aktuality

AKTUALITY IREAS

19. 3. 2024

Konference pro wellbeing ve škole

Naše kolegyně Michaela Jeřábková se účastnila “Konference pro wellbeing ve škole“, která proběhla 20.2.2024 v prostorách Centra současného umění DOX pod taktovkou Partnerství pro vzdělávání 2030+.
Přečtěte si článek o konferenci na webu učitelského espressa. Najdete v něm také to, co děláme pro Wellbeing ve školách my jako IREAS a jaká je aktuální nabídka seminářů.
6. 2. 2024

Nový projekt pro ženy 50 + JDEME S DOBOU

Od února 2024 nabízíme zaměstnaným ženám 50 + vzdělávání a rozvoj zaměřený na osobní i profesní rovinu.

Práce s 25 ženami začne úvodním víkendem 24. a 25.2. 2024 a bude zakončena závěrečným víkendem v listopadu 2024. Druhý běh pro dalších 25 žen pak proběhne v období únor 2025 – listopad 2025. Ženy budeme vzdělávat v rámci interaktivních prezenčních i online seminářů, ale budou navíc podporovány individuálně, a to prostřednictvím koučů, psychologů či dalších odborníků na právo, IT, a další aktuální oblasti.

Hlavními tématy, na které se projekt zaměřuje jsou:

• digitalizace a umělá inteligence
• mediální a informační gramotnost
• faktomluva
• pracovní právo
• fyzické a duševní zdraví
• psychohygiena
• efektivní komunikace
• finanční gramotnost
• osobnostně sociální rozvoj

Více informací o projektu zde:
Podrobný leták k projektu s termíny ke stažení zde:
Podrobnější obsahy jednotlivých seminářů zde:

23. 1. 2024

Zakončení projektu Lost Millennials

V listopadu 2021 byl zahájen projekt s názvem ‘Lost Millennials – Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+NEETs’. Jeho hlavním cílem bylo podpořit úspěšnou integraci specifické skupiny mladých lidí ve věku 25-29 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání a odborné přípravy (25+ NEETs), do pracovního procesu nebo do systému vzdělávání a odborné přípravy. Projekt se zaměřil na rozšíření znalostí o dopadech iniciativ v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti na tuto cílovou skupinu a na budování kapacit pro provádění studií dopadů. Tento projekt, který realizovalo konsorcium 13 partnerů z celé Evropy, byl ukončen na začátku roku 2024. Mezi hlavní úspěchy projektu patří:

výzkumné aktivity a souhrnné zprávy

šíření informací o výsledcích a závěrečná konference

založení nadnárodní výzkumné sítě

Více informací naleznete v závěrečné tiskové zprávě zde: 

15. 11. 2023

Bourání genderových stereotypů na ZŠ a SŠ

Vyšla nová publikace týmu Vzdělávání a sociální politika s názvem: Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury na základních a středních školách. Zaměřuje se zejména na bourání genderových stereotypů a podporu jedinečnosti každého ve třídě. Obsahuje v první řadě poměrně rozsáhlý teoretický základ, kde jsou zdůrazněny principy práce ve skupině, důležitost reflexe a její možnosti a také zásady práce s genderem ve výuce. Dále jsou uvedeny 3 typy praktické aplikace rozvoje demokratických kompetencí ve výuce: třídnická hodina, projektový den a inovace klasické hodiny. Ke všem třem v publikaci najdete nejen teorii a metodickou podporu, ale také praktický příklad, který můžete vyzkoušet ve svojí třídě. Můžete si tak s dětmi přečíst pohádku o tom, jak princezna zachraňovala prince a dále s ní pracovat, nebo zmapovat mužský a ženský princip v každém z vás. Na všechny lekce se můžete podívat tady. (na slově tady opět odkaz na listy). Věříme, že budou pro Vás i Vaší třídu zábavné i užitečné.

Publikace vznikla v rámci projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002139. Více o projektu si můžete přečíst tady: https://www.ireas.cz/projekty/rozvoj-a-podpora-zenskeho-principu-ve-skolstvi/ .

V projektu vznikly také aktivity pro mateřské školy: https://www.ireas.cz/wp-content/uploads/2023/10/Metodika_zen_MS_final.pdf

24. 10. 2023

RESPEKT K ODLIŠNOSTEM UŽ OD ŠKOLKY? ANO!

Rády bychom Vás upozornily na naší novou publikaci „Metodické listy pro rozvoj demokratických kompetencí v mateřských školách„. Najdete v ní celkem tři připravené tematické bloky, které se zaměřují na respekt k odlišnostem, uvědomování silných stránek a začleňování všech do kolektivu. V blocích se střídají aktivity kognitivní, pohybové, výtvarné či reflektivní. Můžete se tak s dětmi naučit básničku o různých pejscích, pak si na jejím základě pejsky vybarvit díky omalovánkám připraveným k vytištění a dále si o různorodosti jako takové povídat. V metodice najdete i tipy, jak s dětmi vést diskuzi a podpořit reflexi. Nechybí ani teoretický úvod, který doporučujeme vždy pročíst, aby byla realizace aktivit pro všechny bezpečná. Budeme moc rády, pokud Vám bude publikace k užitku. Stáhnout si jí můžete zde.
Metodické listy vznikly v rámci projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002139).

6. 10. 2023

Environmentální výchova ve školních zahradách

Jitka Šeflová, Klára Želechovská a Šárka Stříbrská jsou autorkami metodických listů zaměřených na environmentální výchovu na prvním stupni, které vznikly v rámci projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“ pod záštitou Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. Metodické listy nesou název Učíme se a hrajeme si venku na školní zahradě a obsahují celkem 6 tematických okruhů. Najdete v nich lekce zaměřené na: přírodu kolem nás, stromy, půdu, ovzduší a klima, vodu a také odpady. Každý okruh obsahuje 2-4 podtémata, která jsou zpracovaná ve formě pracovních listů, a je tedy možné je přímo použít do výuky. Listy slouží jako příručka vyučujícím, zejména koordinátorům a koordinátorkám EVVO, kteří/ré chtějí nejen učit venku, ale také aktivně využívat prostory školní zahrady a věnovat jí potřebnou péči. Listy ke stažení zde.

7. 8. 2023

Revitalizace Kamencového jezera v Chomutově

ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU IROP na revitalizaci Kamencového jezera v Chomutově vznikla za přispění našich kolegů. Na základě zakázky od města Chomutov Jan Macháč, Jan Píša, Marek Hekrle a Jakub Mlejnek vypracovali povinnou přílohu dotační žádosti, ve které je nutné zhodnotit plánovanou investici z hlediska současných a budoucích klimatických rizik. Z prověření vyplynulo, že ačkoliv je oblast Chomutovska ohrožena klimatickými riziky spojenými s dlouhodobým suchem a vysokými teplotami, projekt na tato rizika vhodně reaguje adaptačními opatřeními. Pro posouzení zranitelnosti navrhovaných opatření kolegové využili dosavadní zkušenosti v oblasti vyhodnocování dopadů na ekosystémové služby. Více informací zde.

17. 7. 2023

Nový projekt pro děti z dětských domovů ZVLÁDNU TO!

Projekt se zaměřuje na dospívající opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a jsou zároveň v posledních ročnících středních škol a odborných učilišť. Cílem projektu je usnadnění přechodu dospívajících do samostatného života, a také zvýšení atraktivnosti čerstvých absolventů a absolventek na trhu práce. Právě proto je v projektu kladen důraz na individuální potřeby, psychickou podporu a práci s osobní motivací každého ze zúčastněných.

S cílovou skupinou bude probíhat následující spolupráce:

společné intenzivní vzdělávací víkendy

individuální konzultace a poradenství

Víkendové semináře jsou zaměřeny na vybraná témata:

osobnostně sociální rozvoj

přechodový rituál do dospělosti

mé první zaměstnání

jak se vyznat na úřadech

finanční gramotnost

ochrana spotřebitele

komunikace a vyjednávání v praxi

silné a temné stránky kyberprostoru

Na vzdělávací část navážou různorodé praktické workshopy, které přesahují školní praxi a prohloubí tak znalosti, dovednosti a zkušenosti studentů a studentek všech učebních oborů. V projektu je kladen větší prostor pro studenty*ky kadeřnických a gastronomických oborů. Úspěšní*é absolventi*ky se následně setkají s expertem na trh práce, který*á je připraví na pracovní pohovor, pomůže jim se orientovat v nabídkách pracovních míst a zároveň poslouží jako poradce*kyně, při nastavení optimálních smluvních podmínek pracovně právního vztahu.

Každý ze zúčastněných také dostane, respektive si vybere, svého osobního kouče*ku a mentora*ku se kterými se bude pravidelně setkávat. Zatímco mentorující bude dospívající provádět napříč celým projektem, kouč*ka je podpoří na cestě k osamostatnění, převzetí vlastní odpovědnosti a při vyhledání a pojmenování vlastních silných stránek. Dospívajícím bude také k dispozici psychologická pomoc, kterou budou moci využit, kdykoliv budou potřebovat.

Z každého vzdělávacího semináře vznikne mediální stopa ve formě videí tzv. Instagram Reels. Jedná se o platformu, která je aktuálně cílovou skupinou nejvíce využívána. Výstupem projektu bude také brožura, která bude shrnovat nejdůležitější informace pro osamostatní a přechod na trh práce.

Více informací v přihlášce do projektu a v informačním letáku.

20. 6. 2023

Nová nabídka vzdělávacích seminářů pro školní rok 2023/2024

Pro nový školní rok jsme pro vás připravily novou nabídkou vzdělávacích seminářů, jak pro vyučující, tak pro studující. Naše semináře jsou interaktivní, vedené pro málo početné skupiny a vždy se snaží obsah přizpůsobit individuálním potřebám dané skupiny. V příštím roce na vás čekají semináře zejména hrazené, ale většina z nich je akreditovaná a je možné uhradit je ze šablon. Pokud je pro vás proces šablon příliš složitý, neváhejte se na nás obrátit a my vám se vším rády pomůžeme.

Těšit se můžete na následující semináře:

1) semináře pro vyučující
  • ty nové! – Komunikace s rodiči s Jitkou Kořínkovou, Dětská psychopatologie s Kristinou Pernicovou nebo Orientace v online prostředí s Klárou Hekrlovou a další
  • ty osvědčené – Náročná třída s Kristinou Pernicovou, Radost z učení s Jitkou Kořínkovou, Závislostní chování ve třídách s Klárou Kováčovou a mnohé další
  • ty vycházející z průřezových témat – Etika a prosociální chování s Marií Najmonovou, Mediální výchovu s Kateřinou Kümpel a další
2) semináře pro děti
  • projektové bloky (60-120 minut) – Mindfulness pro děti s Martinem Šedivým, Sexuální výchova s Barborou Matějkovou, Voda v krajině/cesta vody/příběh kapky s https://h2ospodar.cz/o-nas/  a další
  • volnočasové kroužky – Osobnostně sociální výchova

Kompletní nabídku s více podrobnostmi naleznete na webu učitelského espressa. 

6. 6. 2023

5. ročník Czech Envi Thesis

Nechcete, aby Vaše bakalářská nebo diplomová práce skončila v šuplíku?

Celostátní soutěž o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci z oblasti životního prostředí opět hledá studentky či studenty bojující za ochranu přírody napříč vysokými školami v České republice. Soutěž podporuje mladé talenty a popularizuje výsledky jejich vědecké činnosti.

Pro koho: Pro ty, kteří a které úspěšně obhájili/y od 1. října 2022 nebo do konce září 2023 obhájí svou bakalářskou či magisterskou práci. Práce se musí zabývat životním prostředním ze společenskovědního pohledu.

Do kdy se přihlásit: 30. září 2023

Pokud jste autorkou/autorem takové práce, neváhejte se přihlásit na stránkách: czechenvithesis.cz.

9. 5. 2023

Nová publikace – Modrozelená města

Kniha Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení“ přináší do českého prostoru unikátní pohled, který ukazuje užitečnost propojení zelené a modré infrastruktury a jeho potřebnost pro zdravý organismus města. Nezbytnost adaptace na klimatické změny chápe jako příležitost, nikoli neřešitelný problém. Zaměřuje se na často přehlížené společenské a socio-ekonomické aspekty plánování a realizace jednotlivých opatření. Českému čtenáři srozumitelně zprostředkovává popis přínosů jednotlivých modrozelených realizací a jejich peněžní ocenění, a tím napomáhá vyvážit vynaložené investiční a provozní náklady.

V knize jsou prezentovány výsledky ekonomického hodnocení nákladů, přínosů a celospolečenské návratnosti celkem 15 opatření modrozelené infrastruktury z celé České republiky. Hodnoceny byly jak běžněji využívaná, tak inovativní řešení jako jsou například dešťové záhony, kořenová čistírna odpadních vod realizovaná jako součást zelené střechy nebo ozelenění tramvajových pásů pomocí rozchodníků.

Citace: Macháč, J.; Hekrle, M. a kol. (2022). Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). ISBN 978-80-7561-405-6. 86 stran.

Publikace ke stažení.

25. 4. 2023

Nová studie v projektu Lost Millennials

Pojmem 25+NEET se označují mladí lidé ve věku 25–29 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. V rámci projektu “Lost Millennials” v minulém roce došlo k mapování situace této skupiny ve 13 partnerských zemích.

Klasifikací zemí podle míry NEET 25+ se podařilo identifikovat podobnosti a rozdíly mezi zeměmi s nízkou, střední nebo vysokou mírou NEET 25+. Na základě výstupů bylo také možné odhalit důvody pro vznik 25+ NEETs a upozornit na význam opatření ke snižování míry NEET.

Například v zemích s nízkou mírou 25+NEET (Malta, Island, Norsko) se NEETs většinou nemohou účastnit trhu práce nebo vzdělávání kvůli svému zdravotnímu stavu. Zatímco v zemích s vysokou mírou 25+NEETs (Španělsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Řecko) tyto osoby trpí strukturou a dynamikou místních/regionálních trhů práce.

Zajímá Vás více? Pak navštivte web projektu, na kterém je uveřejněna celá studie: https://lostmillennials.eu/wp-content/uploads/2023/01/Lost-Millennials_Transnational-research-report-on-the-situation-of-25-NEETs.pdf.

11. 4. 2023

Gratulujeme!

Gratulujeme našemu kolegovi Ing. Vojtěchu Dvořákovi (studijní program Regionální rozvoj, školitel: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.), který byl úspěšně vybrán vědeckou radou Nadačního fondu Neuron pro účast v programu Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Ing. Vojtěch Dvořák byl vybrán základě zaměření svého výskumu: Human Capital and its Systematic Stimulation (Measuring of Human Capital and Examples of Good Practice from Israel’s Systematic Development of Human Capital in High-tech Industry).

Cílem programu je přenesení zahraničních poznatků do české vědy. Vybraní účastníci budou v průběhu dvouměsíční zahraniční stáže v Izraeli pracovat na vlastním výzkumu a navíc poznají izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na aplikovaný výzkum, komercializaci a transfer. Program je unikátní v tom, že studenty jakýchkoliv oborů díky kontaktům a vazbám správně nasměruje na nejlepší izraelské univerzity a jejich profesory. A tím jim zajistí, že z dvouměsíčního pobytu vytěží pro svoji práci maximum.

Více o programu Neuron & IOCB Tech Internships in Israel se dozvíte zde.

17. 3. 2023

Tým Ekonomie a životního prostředí má novou publikaci

Posuzování adaptačních opatření z pohledu ekosystémových služeb a ostatních přínosů

Města v České republice přijímají různá adaptační opatření, pomocí kterých se snaží zmírňovat negativní dopady klimatické změny jako je například tepelný ostrov, povodně, sucho nebo ztráta biodiverzity. Adaptačních opatření je však velké množství a na úrovni rozhodování měst vzniká nejistota při jejich výběru a posouzení jejich možné přínosnosti pro dané místo a podmínky. Současně v rámci omezených prostředků stojí města často před rozhodnutím, která opatření podpořit.

Cílem projektu bylo proto vytvořit nástroj pro hodnocení 20 hlavních skupin a přibližně 55 dílčích opatření běžně implementovaných v podmínkách hl. m. Prahy. V rámci projektu byla provedena rozsáhlá analýza poskytování dílčích ekosystémových služeb a obdobných užitků a podmínek a lokálních faktorů, které míru poskytování daných ekosystémových služeb v městském prostředí ovlivňují. Výstupem projektu je metodika a podpůrný nástroj v MS excel umožňující snadné bodové hodnocení opatření podle míry poskytování dílčích ekosystémových služeb a dalších užitků.

14. 3. 2023

Novinky v projektu Lost Millennials

V rámci projektu Lost Millennials vyšel nový newsletter, který informuje o aktualitách a dosažených výsledcích. Projekt „Lost Millennials“, financovaný z Fondu EHP a Norských fondů pro zaměstnanost mládeže, je realizován s cílem podpory pracovního začlenění skupiny 25+ NEETs (tj. osoby starší 25 let, které se nepřipravují na výkon budoucího povolání a jsou nezaměstnané).

Newsletter informuje o nadnárodních setkání všech členů konsorcia, které se konaly v letech 2021 a 2022 v norském Bodo a španělském Burgosu. Na těchto setkáních měli členové možnost účastnit se workshopů a školení na téma evaluací, způsobech hodnocení iniciativ a dalších průřezových témat. IREAS vedl školení na úvod do problematiky evaluací během červnového setkání v Bodo, které bylo nezbytné pro navazující aktivity.

Během letních měsíců potom pod vedením IREAS probíhalo mapování iniciativ na podporu 25+ NEETs v jednotlivých partnerských zemích. Na to bylo během podzimu navázáno rešerší evaluací ke dříve zmapovaným iniciativám. Na přelomu roku 2022 a 2023 byl pod záštitou IREAS vytvářen tzv. „synthesis report“, jehož cílem je shrnutí hlavních zjištění na základě provedených mapování ve členských zemích jednotlivými partnery.  V současné době probíhá finalizace tohoto reportu, kdy IREAS úzce spolupracuje se slovenskou SBA. Již brzy bude report o evaluačních praktikách k dispozici.

Více informací o projektu a další výstupy z projektu nalezete na https://lostmillennials.eu

8. 2. 2023

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NEWSLETTER ZA ROK 2022!

V našem novém newsletteru se můžete dočíst o několika zakázkách realizovaných pro Ministerstvo zemědělství, kdy IREAS pomáhal s nastavením podpor v OP Rybářství pro období 2021-2027 a v další zakázce vypracoval ex-ante hodnocení návrhu program aplikovaného výzkumu. Výčet operačních programů doplní hodnocení program Interreg Česko – Polsko pro Evropskou komisi. Dočtete se také o pokračování dlouhodobého projektu „Ztracení mileniálové“. Newsletter 01/2021 naleznete ke stažení zde.

1. 2. 2023

Možnosti obcí v rámci politiky rozvoje venkova EU v období 2023–2027: souhrnný článek Martina Pěluchy pro Svaz měst a obcí ČR

Prof. Martin Pělucha, člen pracovní skupiny Evaluace a regionální politika, sestavil krátký souhrnný článek pro Svaz měst a obcí ČR k tématu možností obcí v politice rozvoje venkova EU v období 2023 – 2027.

Článek je zaměřen jednak na obecná východiska strategického plánování EU a aktuálních geopolitických výzev a zároveň představuje výčet klíčových možností pro financování v rámci plánovaných plošných a projektových intervencí politiky rozvoje venkova EU. Celý příspěvěk naleznete zde: 

13. 1. 2023

Ukončení projektu Rozvíjíme učitele a žáky

S koncem roku nám skončil také úspěšný projekt Rozvíjíme učitele a žáky, který trval 2,5 roku. Za dobu trvání projektu jsme proškolili více než 300 učitelů z 5 krajů, realizovali nespočet seminářů, kroužků a supervizí. Projekt byl skutečně nabitý a my moc děkujeme celému týmu a všem zapojeným učitelům za úžasné zážitky.
O aktivitách projektu a také o závěrečném setkání si můžete přečíst v následujícím článku:

20. 12. 2022

PF 2022

Do nového roku 2023 vám přejeme hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce.

8. 11. 2022

Dokončení Ex ante hodnocení návrhu programu aplikovaného výzkumu pro MZe

Ještě před létem dokončil tým IREAS Ex ante hodnocení návrhu programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2023 – 2032, který navazoval na program ZEMĚ a Koncepci výzkumu MZe na roky 2023-2032 pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Cílem evaluace bylo podpořit efektivní nastavení programu na základě provedených analýz. Na základě desk research a polostrukturovaných rozhovorů byla provedeno hodnocení zaměření programu, jeho cílů, intervenční logiky, očekávaných přínosů, výsledků a dopadů, výdajů, monitoringu, vymezení příjemců podpory, způsobu výběru a hodnocení projektů a vymezení rizik. Ex ante hodnocení pro jednotlivé oblasti bylo vyhotoveno prostřednictvím zodpovězení celkem dílčích 25 evaluačních otázek. Na základě jejich hodnocení tým IREAS vypracoval v závěru evaluační zprávy konkrétní doporučení směřujících k odstranění identifikovaných nejasností či nedostatků programu. Zakázka byla realizována pod vedením Martina Špačka a zapojili se do ní prof. Martin Pělucha, Marie Kudrnová a Adriena Turková.

16. 9. 2022

NOVÝ AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ „ORIENTACE V KYBERPROSTORU“ 25.11. 2022 9-16 HOD ŘEVNICE

Cílem seminnáře ja poskytnout pedagogickým pracovníkům možnost lépe se zorientovat v online prostředí. Na semináři se seznámí s aktivitami a aplikacemi, kterým se žáci a žákyně běžně na sítí věnují a skrz tuto znalost se jim budou moct následně přiblížit a pochopit jejich každodenní svět a jejich zájmy. Je totiž paradoxní, že dospělý – rodič nebo vyučující nese hlavní odpovědnost za to, co dělá jemu svěřené dítě ve virtuálním prostoru, kde se pohybuje, s kým komunikuje, k čemu ho využívá a přitom ho mnoho z nich vůbec nezná.

V rámci programu se účastníci seznámí s nejčastějšími online aktivitami, aplikacemi a spřízněnými fenomény a budou mít možnost podívat se, jak prostředí reálně vypadá a co se v něm odehrává. Díky absolvování semináře v respektujícím otevřeném prostředí za vedení zkušené lektorky získají účastníci znalosti, které jim pomohou v předcházení, případně i následném řešení potenciálních krizových situací. Mohou se tak stát důvěryhodnými autoritami, které budou připraveny podílet se na vytváření pozitivních vzorců chování pro bezpečný pohyb v kyberprostoru.

Více informací naleznete v letáku.

1. 9. 2022

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK ZE SVĚTA VZDĚLÁVÁNÍ IREAS V NOVÉM KABÁTKU

S novým školním rokem začíná i nová etapa komunikace našeho týmu Vzdělávání a sociální politika – spouštíme zbrusu nové newslettery! Jsme si vědomi toho, že v dnešní době je jakékoliv usnadnění práce pedagogů vítané. A proto jsme speciálně pro ně koncem srpna odeslali první měsíčník, ve kterém najdou nejen výběr našich nejlepších kurzů pro jejich kariérní i osobní rozvoj, ale také užitečné materiály do výuky ke stažení, zajímavé informace, inspiraci do hodin a mnoho dalšího. Nový newsletter se zprávami ze světa vzdělávání naší organizace můžete mít i vy ve svých e-mailových schránkách na konci každého měsíce. Stačí se přihlásit k odběru zde a již v závěru září se můžete těšit na druhé vydání.

PS: A tím s novinkami pro pedagogy, kteří s námi chtějí zůstat ve spojení, nekončíme, ale o tom až příště.

31. 8. 2022

IREAS POMÁHAL PŘIPRAVOVAT PODMÍNKY PRO IMPLEMENTACI OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027

IREAS realizoval v prvním pololetí tohoto roku dvě významné zakázky pro Ministerstvo zemědělství ČR, konkrétně pro Řídící orgán Operačního programu rybářství. Obě zakázky se týkaly v současné době zcela zásadních otázek nastavení způsobilých výdajů, jejich evaluaci v kontextu situace na trhu a nastavování finančních limitů. Zatímco první projekt byl specificky zaměřen na problematiku recirkulačních zařízení a dále také na možnosti budoucí podpory akvaponií (včetně nastavení technologických parametrů pro podpory), tak druhý projekt se zaměřil na všechna ostatní plánovaná opatření ve výše uvedeném operačních programu a revizi či doplnění finančních limitů.

Konkrétní specifika obou projektů:
   Recirkulační zařízení a Akvaponie v OP Rybářství 2021-2027
Předmětem veřejné zakázky bylo nastavení definic týkajících se recirkulačních zařízení a líhní („intenzivní akvakulturní systémy“), nastavení číselníku způsobilých výdajů opatření 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů OP Rybářství 2021–2027 (zahrnující Akvaponie) včetně finančních limitů; dále pak stanovení minimálních technických parametrů chovného zařízení tak, aby podané nabídky v rámci veřejných zakázek byly porovnatelné; a nakonec nastavení hodnotících kritérií opatření 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů včetně Akvaponických zařízení.

•    Finanční limity OP Rybářství 2021–2027
Předmětem plnění zakázky byla revize již existujících finančních limitů/podlimitů, doplnění finančních limitů/podlimitů a rozšíření číselníku o nové položky tam, kde je to vhodné. Všechna dílčí plnění se týkají číselníků způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů pro aktivity 2.1.1 Inovace, 2.1.2 Investice do akvakultury a 2.2.2 Zpracování produktů OP Rybářství 2021–2027.

Odpovědný manažer a kontaktní osoba: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

22. 8. 2022

METODICKÉ LISTY „SVĚT SE TVOŘÍ V NAŠICH HLAVÁCH“

Stáhněte si ZDARMA metodické listy „Svět se tvoří v našich hlavách“

Najdete v nich celkem 30 připravených lekcí, které se zaměřují na rozvoj demokratické kultury ve třídě. Se žáky a žákyněmi tak můžete trénovat aktivní naslouchání, otevřené otázky nebo zpětnou vazbu. A nejlepší na tom je, že aktivity nemusíte vymýšlet, protože už jsou dopředu podrobně připravené od nás! Můžete je využít jako ucelený program, nebo si vybrat konkrétní lekce, které Vaše třída potřebuje. Vždy však prosím, začínejte úvodní lekcí „Já jsem OK, ty jsi OK“, kterou se třída naladí na společnou práci. Více o konceptu „Já jsem OK, ty jsi OK“ si můžete přečíst zde. 

19. 8. 2022

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Poslední volná místa na dvou interaktivních sériích seminářů Inovace výuky a dobré klima ve třídě
(semináře jsou zdarma a určeny pro vyučující z Prahy)

Série seminářů kurzu Práce se třídou a utváření dobrého klimatu
První série seminářů, které pro vás pořádáme, nese název Práce se třídou a utváření dobrého klimatu. Na nich si  prostřednictvím interaktivní výuky osvojíte řadu konkrétních metod a technik pro práci se třídou a budování bezpečného a podnětného prostředí. Čím se naše semináře odlišují od ostatních? Podělíme se s vámi nejen o základní metody a postupy, ale zaměříme se i na vaši třídu a její rozbor. Celá série se skládá ze dvou seminářů konaných prezenčně, dvou online seminářů a také 2 doplňkových seminářů dle vlastního výběru (ty mohou i nemusejí předcházet konání 4 hlavních seminářů).

Jak vypadá třída, ve které učím? Jak to chodí ve třídě, kde se cítím dobře? Co vše ovlivňuje klima třídy a jak ho mohu pozitivně ovlivnit? A navíc bude prostor na vypracování osobního rozvojového plánu!

Kdy: 12. a 13. 10. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu (první den startujeme v 9:30, druhý den končíme kolem 16:00).
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou 7. a 15. 11. od 14:00–17:00/18:00

Provázané semináře proběhnou pod vedením populární lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Kristinou Pernicovou.

Cyklus seminářů dále doplňují online semináře, ze kterých si účastníci dva vyberou dle svých preferencí:

Žák s odlišným mateřským jazykem – 21. 9. a 22. 9. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Klára Martinovská
Náročná třída – 3. 10. a 11. 10. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Kristina Pernicová
Syndrom CAN – 31. 10. a 4. 11. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektor Tomáš Tenkl
Psychohygiena – 21. 11. a 22. 11. 2022 (15:00–18:00), lektorka Jitka Kořínková
Šikana a kyberšikana –19. 1. a 20. 1. 2023 (14:00–17:00/18:00), lektorka Klára Hekrlová

Série seminářů kurzu Radost z učení
Ocitli jste se v bodě, kdy máte pocit, že byste potřebovali nový impulz do výuky? Přijde vám vaše práce jednotvárná a rádi byste se posunuli o kousek dál tak, aby výuka těšila nejen děti, ale i vás? Hledáte novou inspiraci, jak motivovat děti i sebe? Umějí se děti i vy radovat z chyby?
Pokud vás zaujaly tyto otázky, využijte posledních volných termínů série seminářů Radost z učení. Celá série se skládá ze dvou seminářů konaných prezenčně, dvou online seminářů a také 2 doplňkových seminářů dle vlastního výběru (ty mohou i nemusejí předcházet konání 4 hlavních seminářů).

Kdy: 20. a 21. 2. 2023 s ubytováním hrazeným z projektu (první den budeme začínat v 9:30, druhý den končit cca v 15.30).
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou ve dnech 13. a 21. 3. od 14:00–17:00/18:00.
Semináře proběhnou pod vedením oblíbené lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Klárou Kováčovou.

Tento cyklus seminářů tematicky doplňují praktické online semináře, které budou probíhat na podzim roku 2022 a na jaře 2023. Z nich si účastníci vyberou dvě témata, která je nejvíce lákají, a to:

Efektivní komunikace – 24. 10. a 25. 10. 2022 (14:00 – 18:00), lektorka Vlasta Křenovská
Osobnostně sociální rozvoj – 1. 11. a 2. 11. 2022 (15:00–18:00), lektorka Jitka Kořínková
Ochrana životního prostředí – 3. 11. a 4. 11. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektor Jiří Hruška
Etika a prosociální chování – 15. 11. a 22. 11. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Marie Najmonová
Mediální výchova – 8. 12. a 9. 12. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Kateřina Kumpel
Pozor, škola, ze které se zúčastní více pedagogů a pedagožek, získá další výhody, mezi které patří například nákup pomůcek či proplacení pedagoga či pedagožky pro vedení kroužku na vybrané téma.

Pro podrobnější informace nás kontaktujte na e-mailu kudrnova@ireas.cz nebo telefonu 774 652 525 či zelechovska@ireas.cz a telefonu 720 221 220.

Semináře jsou zdarma a určeny pro vyučující z Prahy. 

17. 8. 2022

SÉRIE DOKUMENTÁRNÍCH PORTRÉTŮ UJEP: EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY – ING. JIŘÍ LOUDA, PH.D.

Ing. Jiří Louda, Ph.D. se stal další tváří série dokumentárních portrétů #PŘÍBĚHUJEP, v rámci které UJEP seznamuje veřejnost s významnými osobnostmi působícími na této univerzitě a tématy, které řeší. Jiří Louda se věnuje ekonomii životního prostředí a přispívá tak k tvorbě vhodných nástrojů, které pomáhají na národní i lokální úrovni spravovat a udržitelně regulovat přírodní zdroje. Specificky se zabývá ekosystémovými službami.

Srdečně Vás zveme ke shlédnutí snímku a k bližšímu seznámení se s významným členem týmu Ekonomie a životní prostředí právě zde:

10. 8. 2022

EXPEDICE ZA POLÁRNÍ KRUH

Ve dnech 8. a 9. června 2022 proběhlo první face-to-face setkání partnerů mezinárodního projektu financovaného z Norských fondů s názvem: „Lost Millennials – Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs“. Tým IREAS se s ostatními spolupracovníky vydal až za polární kruh, do norského Bodø.

Projekt „Lost Millennials“, financovaný z Fondu EHP a Norských fondů pro zaměstnanost mládeže, je realizován s cílem podpory pracovního začlenění skupiny 25+ NEETs (tj. osoby starší 25 let, které se nepřipravují na výkon budoucího povolání a jsou nezaměstnané).

Během dvoudenního setkání měl každý z partnerů konsorcia možnost se účastnit týmových workshopů a školení. Právě zástupci IREAS zde vedli jednodenní školení zaměřené na evaluace, během kterého mohli sdílet své dlouholeté expertní zkušenosti. Mimo jiné proběhla živá diskuse nad výstupy z dokončených aktivit a plánováním dalšího postupu v rámci projektu.

Nyní je IREAS leadrem dílčí části projektu, tzv. „Work Package 5“, jehož cílem je zmapování realizovaných iniciativ či programů zaměřených na problematiku 25+ NEETs napříč partnerskými zeměmi a jejich evaluace. Klíčová zjištění budou poté předmětem diskuse během zářijového partnerského setkání ve Španělsku.

Více informací o projektu naleznete na oficiálním webu projektu, facebookových stránkách či LinkedIn.

3. 8. 2022

TÝM VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKY MÁ NOVÝ NEWSLETTER!

Ve druhém newsletteru tohoto roku se ohlížíme za běžícími projekty a otevíráme přihlašování do nových běhů seminářů. Jste vyučující z Prahy a máte na podzim volné kapacity? Přihlásit se můžete hned do dvou projektů:

1) Inovace výuky a dobré klima (provázané prezenční a online semináře)

2) Podporujeme ženský princip ve školách (pro vyučující ženy či ženy ve vedení školy)

Pro pražské školy máme v nabídce ještě možnost bezplatných supervizí, nebo-li možnost profesionální podpory při řešení problémů či výzev ve škole, a to v rámci dobíhajícího projektu Rozvíjíme učitele a žáky.
V newsletteru na Vás také čekají připravené třídnické hodiny pro SŠ, které můžete jednoduše vzít a použít. A nakonec se můžete seznámit se Šablonami pro školy v rámci OP JAK, které umožňují žádat o finanční prostředky.

Pro více informací se podívejte do našeho newsletteru 02/2022 a třeba brzy na viděnou na našich seminářích.

23. 6. 2022

ZEMŘELA PROF. JIŘINA JÍLKOVÁ

S velkou lítostí oznamujeme, že 21. června 2022 opustila svou velkou akademickou rodinu ekonomka, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. IREAS měl tu čest do této rodiny patřit řadu let. Celou řadu z nás si osvojila, nasměrovala a podpořila ve významných momentech pracovního i osobního života. Uměla nás motivovat, zajímavými způsoby propojovat a v klíčovém momentě také vyslat směrem k větší samostatnosti. A my jí za to nepřestaneme být vděční.

Bylo těžké zasloužit si její respekt. Pokud ho však člověk získal, mohl si být jistý její kontinuální podporou a do určité míry i ochranou. To nám dávalo sílu pouštět se na tenký led a v konečném důsledku vedlo k lepším výsledkům a posilování celého týmu.

Jak napsal Svatopluk Čech v básni Dosti nás: “Malý ten, kdo má jen malý cíl“. Kdo Jiřinu znal, ví, že to nebyl její případ. Její život byl dlážděný velkými cíli, kterými mnoha z nás ukazovala cestu, jakkoli bylo někdy obtížné se po této cestě vydat. Vždy to však byla cesta kupředu, cesta za něčím novým, neokoukaným, často kontroverzním, ale vždy vpřed. Přešlapování na místě, absence vize, či dokonce zpátečnictví Jiřinu rozčilovalo.

Jiřina měla až nepříjemně často pravdu. Byla vizionářka a měla výborný odhad stran lidí, jejich vlastností a limitů. Její slova se často zprvu zdála nepravděpodobná, vše někdy svědčilo proti nim, ale dříve či později se naplnila. Nikdy ale neměla potřebu zdůraznit „Já jsem to říkala“, i když by si to lidé kolem ní často zasloužili.

Zemřela náhle v průběhu služební cesty v Rakousku během toho, co celý život nadšeně dělala – během výchovy nové generace mladých, mezinárodně úspěšných lidí, z nichž řada dnes patří mezi významné osobnosti vědeckého a společenského života.

Jiřino, budeš nám všem moc chybět!

Tým IREAS

1. 6. 2022

IREAS VYHODNOTIL PROGRAM INTERREG ČESKO – POLSKO PRO OBDOBÍ 2021 – 2027

Experti IREAS vyhodnotili v dubnu 2022 připravovaný Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 a to z hlediska jeho nastavení a reflexe klimatických opatření. Evaluace je prováděna pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a M&E Factory GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky.

Operační program (Interreg VI-A) Česko-Polsko identifikuje klíčové rozvojové výzvy a potřeby politiky přeshraniční spolupráce, přičemž na začátku dokumentu je věnována pozornost důsledkům pandemie COVID-19 pro klíčové sektory hospodářství přeshraničních regionů. Dále jsou specifikovány nové otázky týkající se evropské strategie Zelené dohody pro Evropu a příslušné potřeby pro další rozvoj. Program předpokládá, že se mohou opakovat scénáře v omezování socioekonomického života ve společnosti v důsledku dalších pandemických vln variant nemoci COVID-19. Jedním z dotčených odvětví je cestovní ruch, který byl ovlivněn dočasným uzavřením hranic v letech 2020 a 2021 a protiepidemickými opatřeními v obou zemích. To má za následek nárůst nezaměstnanosti a strukturální problémy v české a polské ekonomice. Proto bude nezbytné diverzifikovat ekonomiku příhraničních oblastí (tj. podpora malých a středních podniků), dále rozvíjet sektor služeb, zejména v těžce zasaženém cestovním ruchu. Východiska programu dále zdůrazňují potenciál ekonomické transformace v rámci výše uvedené evropské strategie. Přínosem hodnocených příhraničních regionů k ambiciózním cílům bude především podpora biodiverzity, boj proti znečištění životního prostředí a přechod na oběhové hospodářství. Změna klimatu představuje nové výzvy pro opatření v oblasti přeshraničního krizového řízení. Překonávání historických stereotypů mezi českou a polskou komunitou stále zůstává dlouhodobou prioritou programu.
Evaluace poskytla řadu dílčích doporučení týkajících se upřesnění nebo i doplnění intervenčních oblastí, neboť jednotlivé specifické cíle popisují opatření s různou mírou podrobnosti. I přes jednoznačná specifika programu v jeho zaměření bylo doporučeno posílení některých klimatických výdajů, např. podporovat klimaticky neutrální modely cestovního ruchu v souvislosti s možnostmi řešení klimatických opatření (např. ekologické inovace, technologie šetrné k životnímu prostředí v cestovním ruchu, nebo aktivity se zaměřením na formy digitalizace dopravy s vazbou na snižování emisí skleníkových plynů).

17. 5. 2022

NABÍDKA NOVÝCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ ZDARMA

V rámci projektu Inovace výuky a dobré klima ve třídě Vám nabízíme další sérii ZDARMA seminářů pro vyučující z Prahy. Nové terminíny jsou tentokrát vypsány na podzim 2022 a začátek roku 2023. Můžete si je tedy vklidu zapsat do diářů, které, snad, ještě nepřetékají dalšími povinnostmi a radostmi. Škola, ze které se zúčastní více pedagogů a pedagožek získá další výhody, mezi které patří například nákup pomůcek či proplacení pedagoga/žky pro vedení kroužku na vybrané téma. Více informací najdete v našem letáčku zde: 

Na podzim následujícího školního roku se můžete těšít na tento provázaný seminář:

Téma B) Práce se třídou
Kdy: 12. a 13.10. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 9:30, druhý den pak končit cca v 16:00
Na tento dvoudenní prezenční semináře navazují dva online semináře, které proběhnou 7. a 15.11. od 14:00 – 17:00/18:00

Téma B) skvěle tematicky doplňují následující on-line semináře:

Žák s odlišným mateřským jazykem
21.9. a 22.9. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Klára Martinovská

Náročná třída  
3.10. a 11.10. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Kristina Pernicová

Syndrom CAN
23.1. a 27.1. 2023, 14:00 – 17:00/18:00, lektor Tomáš Tenkl

Psychohygiena
21.11. a 22.11. 2022, 15:00– 18:00, lektorka Jitka Kořínková

Šikana a kyberšikana
19.1. a 20.1. 2023, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Klára Hekrlová

V  zimě roku 2023 se můžete těšit na následující provázaný seminář:

Téma A) Inovace ve výuce 
Kdy: 20. a 21. 2. 2023 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 9:30h, druhý den pak končit cca v 15.30
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou 13. a 21.3. od 14:00 – 17:00/18:00

Tento provázaný seminář tematicky skvěle doplňují následující on-line semináře, které budou probíhat na podzim roku 2022. 

Efektivní komunikace
-informace brzy

Osobnostně sociální rozvoj    
1.11. a 2.11. 2022, 15:00 – 18:00, lektorka Jitka Kořínková

Ochrana životního prostředí
3.11. a 4.11. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektor Jiří Hruška

Etika a prosociální chování
15.11. a 22.11. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Marie Najmonová

Mediální výchova
8.12. a 9.12. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Kateřina Kumpel

Provázané semináře proběhnou pod vedením Vaší oblíbené lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Kristinou Pernicovou a Klárou Kováčovou.

Podrobnější informace Kudrnova@ireas.cz  774 652 525 nebo zelechovska@ireas.cz : 720 221 220

16. 5. 2022

POMOZTE NÁM VRÁTIT PŘÍRODU DO MĚST!

Pomozte nám vrátit přírodu do měst! 
Tým mladých odborníků a odbornic ze dvou českých univerzit (ČVUT a UJEP) chystá rozšířený dotisk úspěšné metodiky Voda ve městě, která se věnuje udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou. O práci nejen našich kolegů Honzy Machače a Marka Hekrleho, ale i celého multioborového týmu pod vedením Martiny Sýkorové jsme vás už několikrát informovali.

Dnes máte jedinečnou možnost si knihu pořídit právě zde: https://www.hithit.com/cs/project/10774

2. 5. 2022

WORKSHOP „SÍLA DOBRÉ OTÁZKY“

Srdečně zveme všechny vyučující na workshop „SÍLA DOBRÉ OTÁZKY“, který se koná 24.5. od 13 do 17 hod. První část je věnována systemickému přístupu – o čem je, jak může být užitečný ve vzdělávání a jaké má zásady. Druhá část je pak čistě praktická, seznámíte se jak se zkušenostmi z konkrétních škol, tak s otevřenými konstruktivními otázkami, které mají mnohdy větší sílu, než jakákoliv rada.
Přijďte si užít profesionální vedení seniorní koučky a terapeutky dr. Magdy Loumové a zažít společně s kolegy a kolegyněmi sílu dobrých otázek, sdílení a systemického přístupu. Více informací můžete najít v pozvánce.
Vstup na workshop je díky projektu Svět se tvoří v našich hlavách zdarma. Je však potřeba se předem registrovat. Přihlašujte se, prosím, na email kadlecova@ireas.cz.

4. 4. 2022

ROVNOVÁHA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU VE ŠKOLSTVÍ

Těší nás, že díky projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství budeme moci v 10 školách pracovat na rozvoji demokratické kultury prostřednictvím vyvažování mužského a ženského principu. Co to vlastně znamená?

Vyučující budou procházet vzděláváním a objevovat jednotlivé principy v sobě. Budou se věnovat hlavně práci s konstrukty, rozvoji potenciálu a vytváření rovných příležitostí pro každého jedince, včetně sebe samého. V únoru jsme zahájili první vlnu vzdělávání vyučujících, kteří budou pokračovat v rozvoji až do dubna. Na jejich vzdělávání bude navazovat praktická aplikace ve škole a přímá práce se žáky a žákyněmi, která bude zaměřena na rovné příležitosti, řešení konfliktů, debatování, atp.

V rámci projektu vzniknou rovněž metodické listy, které se zaměří na výše uvedená témata a jejich zavádění do výuky ve třech formách: klasická hodina, třídnická hodina, projektový den.

Program je podpořen z prostředků EU a více se o něm můžete dozvědět zde.

14. 3. 2022

JAK DOSTAT VODU DO DISTANČNÍ VÝUKY

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky a žákyně motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je nová publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat. Publikace je dostupná v češtině a v angličtině.

4. 3. 2022

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NEWSLETTER ZA ROK 2021!

Náš nový newsletter přináší ohlédnutí se za zajímavými aktivitami, projekty a úspěchy našeho týmu v roce 2021. Dozvědět se můžete nejen o novém mezinárodním evaluačně zaměřeným projektu týkajícího se „ztracených mileniálů“, ale i o dalších mezinárodních aktivitách našeho týmu v rámci projektů zabývajících se spravedlivou transformací českých uhelných regionů nebo vyhodnocením zakomponování oblastí zaměřených na změnu klimatu do českých operačních programů. V tomto newsletteru se dále můžete dočíst o nové evaluační zakázace k nastavení financování podpor v OP Rybářství 2021 – 2027. Závěrem nechybí ani přehled našich akademických úspěchů a kalendář akcí. Newsletter 01/2021 naleznete ke stažení zde.

24. 1. 2022

TÝM VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKY MÁ NOVÝ NEWSLETTER

V prvním newsletteru tohoto roku se zaměřujeme na to, jaké máme nové projekty a co se nám za loňský rok povedlo. Momentálně začínáme pracovat na novém projektu „Inovace výuky a dobré klima ve třídě“ a „Podporujeme ženský princip ve školách“. Mimo aktuální projekty budeme také pokračovat s našimi komerčními semináři na našem webu „učitelské espresso“, který tvoříme právě pro naši obvyklou cílovou skupinu – učitele a učitelky.

Z loňského roku nám pokračují dva úspěšné projekty. V rámci projektu „Rozvíjíme učitele a žáky“ jsme realizovali již 30 seminářů specializovaných kompetencí a 10 seminářů hlavních kompetencí, máme taktéž připravené metodické listy, které se již používají v praxi při kroužcích osobnostního rozvoje. Dále probíhají i bezplatené supervize pro zapojené vyučující. V projektu „Svět se tvoří v našich hlavách“ budeme v únoru zahajovat již pátou vlnu workshopů pro vyučující. Těší nás, že je o naše semináře takový zájem

Pro více informací se podívejte do našeho newsletteru 01/2022 a třeba brzy na viděnou na našich seminářích.

18. 1. 2022

IREAS VYHODNOTIL CHORVATSKÝ PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOST A SOUDRŽNOST 2021-2027

Experti IREAS vyhodnotili na přelomu listopadu a prosince 2021 připravovaný Program pro konkurenceschopnost a soudržnost 2021-2027 a to z hlediska jeho nastavení a reflexe klimatických opatření. Hlavním důvodem této evaluace českými experty bylo vytížení národních evaluátorů v Chorvatsku v hodnocení dalších programů pro nové období. Experti IREAS souhlasili s mimořádnou výpomocí v této evaluaci, která je prováděna pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko)IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky, nicméně může svými evaluačními kapacitami vypomoci i dalším členským státům EU.

Hlavním cílem programu je posílit ekonomiku prostřednictvím digitálního a ekologického přechodu, digitalizovat veřejnou správu, zlepšit konektivitu a mobilitu v celé Chorvatské republice a posílit kvalitu života obyvatel. Socioekonomický rozvoj a ochrana životního prostředí v Chorvatsku jsou významně řešeny z fondů EU. Pandemie COVID-19 a dvě ničivá zemětřesení výrazně změnily tempo hospodářské obnovy po velké hospodářské krizi a vedly k recesi v roce 2020. Pandemie jasně ukázala nedostatečnou diverzifikaci hospodářství a převahu odvětví s nízkou produkcí, což činí ekonomiku obzvláště zranitelnou vůči vnějším šokům. Strukturu hospodářství charakterizuje významný podíl služeb a závislost na cestovním ruchu, které silně trpí dopady pandemie COVID-19. Vzhledem k relativně slabým veřejným financím a nutností řešení veřejného dluhu, existuje velký potenciál pro využití fondů EU.

Program je velmi komplexní a skládá se z celkem 19 specifických cílů, z nichž 9 má jasně definované výdaje na oblast klimatu. Program jako celek je ve svých specifických cílech nastaven správně a je také vyvážený z hlediska stanovených finančních alokací. Hodnocení však přineslo řadu dílčích doporučení týkajících se doplnění intervenčních oblastí, neboť jednotlivé specifické cíle popisují řadu opatření s různou mírou podrobnosti, ale některá z nich nejsou dostatečně podchycena klimaticky relevantními intervenčními oblastmi.

Základní anotace evaluačního projektu:
Název projektu: Mainstreaming of climate change mitigation and adaptation in European Regional Development Fund and Cohesion Fund Programmes 2021-2027 Lot 1 (Contract number: CLIMA.A.3/C.3.C.1/SER/2019/0014)
Zadavatel: Evropská komise
Realizátor: COWI A/S (Dánsko); Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky.
Kontakt: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (pelucha@ireas.cz)

4. 1. 2022

IREAS HOSTIL VĚDKYNI Z BELGIE

Tým Ekonomie a politiky životního prostředí se aktivně podílel na loňském ročníku evropské konference Ecosystem Services Partnership (ESP)Jiří Louda a Jan Brabec řídili její část zabývající se preferencemi lidí vůči přírodě blízkým opatřením a Marek Hekrle s Janem Macháčem následně prezentovali výsledky šetření odhalující preference obyvatel vůči těmto opatřením v české krajině. V reakci na toto sdílení zkušeností se nám posléze podařilo navázat spolupráci s kolegy z Belgické Vrije Universiteit. Její zástupkyni a účastnici konference Amy Phillips náš dosavadní výzkum zaujal natolik, že nás oslovila s nabídkou vzájemné spolupráce.

Amy Phillips je geografka, která se v rámci svého doktorského studia zaměřuje na přínosy prvků zeleně v městském prostředí a tím, jak se jejich vnímání liší mezi různými skupinami obyvatel. Z úvodních setkání s Amy vyplynula vhodnost porovnat, jak se vnímání přínosů a preference obyvatel vůči přírodě blízkým řešením liší mezi českými a belgickými městy. Výsledkem úvodních online setkání pak byla odborná čtrnáctidenní stáž, kterou Amy v IREAS na přelomu srpna a září absolvovala. V rámci této stáže podpořené iniciativou LAND4FLOOD COST Action začal náš tým intenzivně pracovat na sdílení vzájemných zkušeností a dosavadních zjištění v této oblasti výzkumu. Výsledkem této stáže byl zejména základ pro vědecký článek, který bude komparovat dosavadní výsledky mezi českými a belgickými městy, ale i příslib budoucí spolupráce. Kromě toho pak měla Amy Phillips možnost poznat IREAS a jeho členy a členky i více neformálně v rámci několika teambuildingových akcí.

1. 1. 2022

MONOGRAFIE O ROZVOJI VENKOVA V KONTEXTU DIGITALIZACE ZÍSKALA CENU REKTORA VŠE

Velmi uznávaný člen týmu Evaluace a regionální rozvoj doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. získal dne 2. 2. 2021 na jednání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci. Publikace má název „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy“ a byla sestavena doc. Martinem Pěluchou a prof. Edwardem Kasabovem, přičemž dvě dílčí kapitoly zpracovala RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. a také prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Za rok 2020 byly v rámci tohoto ocenění hodnoceny i další monografie akademických pracovníků VŠE publikované v zahraničních nakladatelstvích (Routledge a Palgrave Macmillan), a v kontextu této konkurence renomovaných zahraničních nakladatelství se výše uvedená publikace umístila na 1. místě v této soutěži (výsledky hodnocení jsou ZDE).

Kniha „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy“ byla publikována britským nakladatelstvím Routledge a je zaměřena na teoretické i praktické souvislosti politiky rozvoje venkova EU v rámci období 4.0. Publikace je určena nejen pro výzkumné pracovníky a tvůrce politik v oblasti politiky venkova, regionálních studií, ekonomické geografie a politiky EU, ale také pro pokročilé studenty zejména doktorských studijních programů. Objednat si ji můžete zde.

20. 12. 2021

MEZINÁRODNÍ PROJEKT NA TEMATIKU „ZTRACENÝCH MILENIÁLŮ“ BYL ZAHÁJEN

Ve dnech 1. a 2. prosince 2021 proběhl kick-off meeting nového mezinárodního projektu financovaného z Norských fondů s názvem: „Lost Millennials – Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs“. Podle původního plánu měl meeting proběhnout v sídle koordinátora projektu institutu HÉTFA v Budapešti, ale s ohledem na aktuální situaci s Covid-19 v evropských zemích nakonec setkání proběhlo intenzivní on-line formou (včetně využití interaktivních on-line nástrojů pro řízení diskuse a brainstormingu).

Projekt je zaměřen na tzv. „ztracené miléniály“, v jehož rámci budou analýzy a výzkum zaměřeny na pravidelně opomíjenou skupinu generace miléniálů. V odborné literatuře i ve strategických dokumentech na národních úrovních se označují pod zkratkou NEET („Not in Education, Employment or Training“). Jedná se o mladé lidi ve věku 25-29 let, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují a živí je především rodiče.

V rámci setkání se diskutovaly nejen organizační záležitosti projektu, ale zejména nastavení a plán aktivit v jednotlivých tématických blocích (workpackages). Za IREAS se aktivně účastnili Petr Fanta, Martina Kubíková, Martin Pělucha a Vojtěch Dvořák, kteří budou koordinovat a řešit „WP 5 Mapování iniciativ a postupů hodnocení“.

7. 12. 2021

VYŠEL NOVÝ NEWSLETTER TÝMU EKONOMIE A POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

I přes nadále komplikované možnosti osobního setkávání jsme v IREAS i v rámci celého networku e-academia.eu rozvíjeli řadu výzkumných a vzdělávacích projektů a dalších aktivit z oblasti ekonomie a politiky životního prostředí. Ty nejvýznamnější z nich jsou shrnuty v letošním druhém Newsletteru.

Tentokrát se v něm zaměřujeme na představení našich analytických aktivit v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie formou agrofotovoltaických elektráren. Dále rozvíjíme také téma udržitelné dopravní mobility, které v newsletteru představujeme ve vztahu k dopravnímu chování návštěvníků chráněných území v ČRPokračují také aktivity, které se zabývají ochranou před povodněmi. V newsletteru tentokrát přibližujeme i naši mezinárodní spolupráci na téma „ochota lidí platit za pojištění proti povodnímv Albánii, Severní Makedonii a Černé Hoře“.  O těchto a dalších aktivitách a výstupech (Zprávě pro klíčové aktéry č. 3, vědeckých článcích a konferencích) se můžete dočíst v novém newslettru 2/2021, který je ke stažení zde.

30. 11. 2021

CENA REKTORA VŠE ZA PRESTIŽNÍ PUBLIKACI 2021 V KATEGORII ČLÁNEK

Výzkumný tým pod vedením doc. Ing. Martina Pěluchy, Ph.D. uspěl v letošním udílení Ceny rektora VŠE za prestižní publikaci 2021 v kategorii článek a získal 3. místo. Výsledky letošního ročníku udílení cen jsou dostupné zde:

Odborný článek s názvem „Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic“ byl publikován v prestižním zahraničním odborném periodiku Journal of Rural Studies, který vykázal v roce 2020 nadprůměrně vysokou úroveň impact faktoru (tj. IF=4,849) ve srovnání s jinými odbornými periodiky v oboru. Tento odborný článek je dedikován na výzkumný projekt GAČR (č. 20-17810S), který je realizován na Katedře regionálních studií, Národohospodářské fakulty VŠE Praha (období řešení 2020 – 2022) – název projektu – „Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem“.

Autoři představují kritickou analýzu a diskusi nedostatečně reflektované tématiky odolnosti (resilience) venkovských oblastí v rámci politiky aplikovaného zemědělského výzkumu. Základem příspěvku je zhodnocení a kritická reflexe relevance politiky aplikovaného zemědělského výzkumu pro potřeby zemědělské praxe na národní úrovni a také z pohledu obecných trendů v potřebách zemědělského výzkumu vymezených na úrovni EU. Zvláštní pozornost je věnována příkladu České republiky a mezinárodní komparaci situace v zemích střední Evropy. Výsledky ukazují určitou uzavřenost národního systému zemědělského výzkumu z hlediska podpory tradičních témat souvisejících s vytvářením inovací a posilováním environmentální dimenze konvenčního zemědělství. Naopak kontextové trendy vymezené na úrovni EU jsou v hodnocených národních přístupech aplikovaného zemědělského výzkumu velmi slabé (zejména role digitalizace, zemědělství 4.0 a širší aspekty rozvoje venkovských oblastí). Největší výzvou pro budoucí aplikovaný zemědělský výzkum bude rozvíjet roli zemědělství v kontextu širších aspektů odolnosti (resilience) venkova.

29. 9. 2021

VOLNÁ MÍSTA NA SYSTEMICKÝCH WORKSHOPECH! (PRO PRAHU)

Zajímá Vás koučink? Chcete ve škole rozvíjet kolegiální podporu a naučit se pomáhající rozhovor?

Právě nabízíme volná místa na seminářích, které se zaměřují na trénink komunikace, zpětné vazby, pomáhajícího rozhovoru a Bálintovy skupiny. Velkou výhodou je, že nyní jsou díky dotaci pro pražské pedagogy ZDARMA! A také jsou AKREDITOVANÉ.

Co získáte?

Prostor na rozvoj komunikačních dovedností a také pro sdílení a psychohygienu pod vedením zkušených kouček ze Systemické fabriky (Anastasia Sahoo, Kateřina Kučerová). Nově máme v týmu také zkušenou učitelku Pavlu Seidlerovou. O přínosech seminářů si můžete poslechnout od samotných učitelů zde.

Kdy?

– 7. a 8.10.

– 4.11.

– 9. a 10.12.

Jde o sérii pěti seminářů a pro absolvování je třeba zúčastnit se všech termínů.

Co je systemika?

Systemika podporuje uvědomění si vlastních zdrojů, potřeb a oblastí pro další rozvoj. Naučí Vás rozpoznat vlastní hranice – vědět, za co vše jsem ve své profesi i osobním životě odpovědný/á. Budete umět opravdu aktivně naslouchat – nástroj, který umožňuje zjistit, co ten druhý potřebuje, netvořit si předpoklady. Umět vnímat školu, třídu, tým pedagogů jako živý systém – celostní přístup. Vnímat různé kontexty své profese a života a umět s nimi užitečně pracovat. Zvládat konstruktivní zpětnou vazbu – rozvojový nástroj, který pracuje s pozitivním formováním budoucnosti (nesoustředí se na minulost a chyby).

Semináře se konají v rámci projektu „Svět se tvoří v našich hlavách“, který je podpořen z prostředků EU. Zaměřuje se na rozvoj demokratické kultury na pražškých školách.

Pro více informací a přihlášení pište na jerabkova@ireas.cz.

Těšíme se na Vás 🙂

9. 9. 2021

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁME DALŠÍ SEMINÁŘE PRO UČITELE

Víte, co je vlastně největším problémem učitelského povolání?
No přeci nedostatek času na klidnou kávu!

Právě proto jsme se rozhodli připravit pro Vás ta nejlepší zrnka v podobě vzdělávacích seminářů a materiálů.

Navštivte náš nově vzniklý web, který se věnuje pouze Vám, učitelům a učitelkám, a odpusťte nám drobné chyby, jelikož jeho tvorba je stále v procesu. Najdete zde jak materiály ke stažení zdarma, které mohou posloužit Vašemu individuálnímu rozvoji, nebo Vaší třídě, tak semináře s ověřenými lektorkami a lektory.

A proč Vám to píšeme právě teď?

Aktuálně se totiž můžete přihlašovat na tyto semináře:

Péče o duši – 6.10 a 7.10., 14:00-17:00
Náročná třída – 8.11. a 10.11., 14:00-17:00
Závislostní chování ve třídě – 25.11. a 2.12., 14:00-17:00
Prevence šikany a kyberšikany  – 15. a 16.11., 14:00-17:00

Zaujala Vás nabídka?

Podívejte se na náš web ucitelskeespresso.cz, kde naleznete více informací a také možnost přihlášení na vybraný seminář.

Těšíme se na Vás!

1. 9. 2021

POSLEDNÍ BEZPLATNÉ SEMINÁŘE PRO VYBRANÉ KRAJE!

„Moc děkuji. Jsem pořád plná dojmů a taky jsem Vám chtěla říct, jak moc si Vaší práce cením a taky práce lektorů. Budu moc ráda, když s Vámi budu spolupracovat a navzájem se posouvat a učit se. Jste skvělý tým. Vaše práce a přednášky mi moc pomohli se posunout v mé pracovní kariéře. Děkuji.“ Klára Zálupská ze ZŠ Chomutov

V evaluačních dotaznících jsme objevili další hřejivou zpětnou vazbu, která nám spolu s dalšími říká, že Vám naše semináře dávají smysl a jsou Vám nápomocné.

Děkujeme.

Touto cestou bychom Vám chtěli nabídnout POSLEDNÍ bezplatné semináře pro vybrané kraje, které se uskuteční během podzimu 2021. Spolu s lektory a lektorkami se na Vás těšíme na následujících setkání:

🍂Žák s odlišným mateřským jazykem

22. a 23. 9., 14.00-17.00

🍁Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem

1. a 5.11., 14.00-17.00

24. a 28.1. 2022, 14.00-17.00

🍁Šikana a kyberšikana

6. a 7. 10., 14.00-17.00

🍂Efektivní komunikace

14. a 15. 10., 14.00-18.00

18. a 19. 11., 14.00-18.00

 

Aby pro Vás byly semináře užitečné, rozdělili jsme každé téma na 2 x 3 hodiny (kromě efektivní komunikace, která trvá o hodinu déle oba dny). V daný den Vám tak seminář nezabere tolik času a budete se moci více soustředit na průběh. Navíc je počet míst omezen na 12 osob, aby měl každý účastník prostor pro dotazy a komunikace byla přehledná. Všechny semináře proběhnou na platformě ZOOM. Před samotným seminářem Vám pošleme do emailu odkaz na připojení.

V případě zájmu či dotazů se obracejte na asistentku projektu Julii Šormovou. POZOR, nabídka platí pouze pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Pardubický.

Všechny semináře se uskuteční v rámci evropského projektu Rozvíjíme učitele a žáky (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827).

29. 7. 2021

TÝM EKONOMIE A POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MÁ NOVÝ VĚDECKÝ NEWSLETTER!

Čemu se v posledních měsících věnoval tým ekonomie a politiky životního prostředí? O svých činnostech informuje v novém newslettru. Úvodní stranu věnujeme hospodaření s dešťovou vodou. Zabývali jsme se tématem, které ve společnosti silně rezonuje, a to tím, jak efektivně využívat dešťovou vodou v situacích, když je jí nedostatek nebo naopak přebytek. Tématu se věnujeme jak z odborného hlediska, například jsme ve spolupráci s kolegy z ČVUT vydali metodiku Voda ve městě, tak z hlediska popularizačně vzdělávacího, kdy jsme součásti metodiky prezentovali na několika akcích – konference, publikovali jsme odborné i popularizační články aj. V newsletteru se můžete dále dočíst o komunitním zahradničení, litteringové studii nebo novém projektu s názvem Obec mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Aktuální newsletter 01/2021 je ke stažení zde.

27. 7. 2021

UČITELÉ SDÍLEJTE S NÁMI!

V tomto školním roce jsme úspěšně dokončili čtyřletý projekt věnovaný rozvoji kolegiální podpory na školách. O čem celý projekt byl? Podívejte se na krátké shrnující video.

V rámci projektu také vznikly zajímavé výstupy, které vám mohou pomoci se sdílením na Vaší škole:
1)    Metodické listy pro rozvoj kolegiální podpory – Listy slouží jako opora při zavádění kolegiální podpory ve škole. Pokud jste interní mentor (nebo zatím jen osoba, která usiluje o vzájemné sdílení a podporu ve Vaší instituci), najdete zde užitečná teoretická témata i otázky k reflexi. Texty je však třeba brát spíše jako doplněk k potřebnému dalšímu vzdělávání.
2)    Sborník z konference NA SDÍLENÍ ZÁLEŽÍ – Zajímá Vás, jak vypadá kolegiální podpora na jiných školách? Inspirujte se třeba u ZŠ Kunratice, SSZŠ Litvínov nebo OA Kollárova. Právě jejich zástupci se na konferenci podělili o fungování podpory ve školní praxi.
Všechny výstupy vznikly v rámci projektu Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000537) podpořeného z prostředků EU.

Díky projektu bylo proškoleno na 150 pedagogů, kteří nyní ovládají základní dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Z těchto pedagogů se pak vyprofilovali interní mentoři pro 9 konkrétních škol. Ti se účastnili dalšího prohlubujícího vzdělávání v mentoringu a nyní slouží jako podpora pro své kolegy ve škole při rozvoji a řešení obtížných situací. Jsou připraveni naslouchat, vést pomáhající rozhovor či Bálintovu skupinu, dávat zpětnou vazbu, vést reflexi a celkově podporovat své kolegy.

14. 7. 2021

CZECH ENVI THESIS LETOS JIŽ POTŘETÍ

Nechcete, aby Vaše bakalářská nebo diplomová práce skončila v šuplíku?

Soutěž o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci z oblasti životního prostředí opět hledá studentky či studenty, kteří tuto oblast řeší ze společenskovědního pohledu. Czech Envi Thesis založil v roce 2019 náš kolega Jan Macháč na UJEP za účelem podpořit mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti. Pět nejlepších prací bude představeno v prosinci na veřejně přístupné finálové prezentaci.

Pokud jste autorkou/autorem takové práce, neváhejte ji přihlásit do 30.9. na czechenvithesis.cz.

27. 4. 2021

BESKYDY

Tým společnosti IREAS úspěšně dokončil přeshraniční česko–slovenský projekt BESKYDY, v rámci kterého jsme se v uplynulých letech zabývali řešením obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb lesů Beskyd, které jsou ohroženy klimatickou změnou. V rámci projektu jsme nejen zjišťovali vnímání rizik spojených s klimatickou změnou místními samosprávami, obyvateli, podnikateli a dalšími organizacemi, ale také vnímaní jednotlivých přínosů lesních porostů.
Na základě těchto poznatků jsme navrhli nejvhodnější adaptační opatření a postupy na zmírnění dopadů klimatické změny. Tyto kroky směrovaly nejen do oblasti udržitelného lesního hospodaření a vodního managementu lesů, ale také do oblasti podpory biodiverzity a způsobů ochrany cenných přírodních lokalit.  Nedílnou součástí byla také navržení institucionálního zabezpečení spolupráce mezi klíčovými aktéry.
V rámci projektu jsme také společně s našimi partnery s CzechGlobe a NLZ Zvolen vytvářeli web-mapovou aplikaci, která pomocí interaktivních simulací umožňuje zobrazovat předpokládaný vývoj klimatu na území Beskyd v následujících desetiletích a jeho dopad na lesy v tomto přeshraničním území. Aplikace Lesy Beskyd a klimatická změna poskytuje prognózy budoucího vývoje klimatu, biodiverzity, lesů a ekosystémových služeb na období 2020-2080. Aplikace také umí simulovat odhadované dopady změny klimatu na dřevinnou skladbu, akumulaci uhlíku, biodiverzitu, estetickou hodnotu lesa a ekonomickou hodnotu lesa pro čtyři alternativní způsoby hospodaření v lesích a dva různé uvažované scénáře vývoje klimatu.
Kolegové z NLC také připravili pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký přírodě blízký les na pilotním objektu Velký Polom. Cílem pilotního projektu je prakticky demonstrovat nejprogresivnější způsob adaptace lesů na změnu klimatu.
Více se o přeshraničním projektu financovaném z programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 dozvíte z našich webových stránek projektu na tomto odkazu.

12. 3. 2020

KOMUNITNÍ ZAHRADY – JSOU SPOLEČENSKY PŘÍNOSNÉ?

V únoru se naši kolegové zapojili do popularizace vědy a vydali příspěvek v časopise Zahrádkář. Článek se zabývá ekonomickou analýzou přínosů komunitních zahrad nejen z pohledu jejích členů, ale celé společnosti. Autoři vychází z vlastního výzkumu provedeného v komunitní zahradě Kuchyňka (Praha 8) v rámci něhož se zaměřili na hodnocení přínosů komunitní zahrady v podobě tzv. ekosystémových služeb. Výsledky prokazují, že přínosy komunitních zahrad převyšují náklady na její vybudování a provoz a lze je tedy z pohledu společnosti považovat za ekonomicky efektivní. Navíc však výzkum ukázal, že samotní členové si tak velkých přínosů vědomi nejsou. V takovém případě mohou výsledky výzkumu sloužit jako podklad pro územní a městské plánovače, kteří by mohli budování komunitních zahrad více podporovat.