Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Rozvoj a podpora ženského principu ve školství

Období řešení: 01.11.2021 – 31.10.2023
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002139

Chcete si najít vlastní pohodlnou polohu ve své profesi? Pojďte se s námi zaměřit na svoje nitro, svoje zdroje a zjistit, kde energii získáváte a kde Vám naopak může utíkat. 

Projekt se věnuje rozvoji demokratických kompetencí ve školách skrze vyvažování ženských a mužských principů. Je zaměřen na rovnost ve smyslu respektu k tomu, že jsme každý jiný a můžeme dosáhnout stejné věci různou cestou, jen k tomu musíme mít rovné příležitosti. Proto aktivity v projektu podporují rozvoj principů a hodnot, které bývají ve školství upozaděny (emoce, vztahy, spolupráce, zaměření na proces, atp.) a tím vytváří rovnováhu potřebnou pro rozvoj všech jedinců.

V rámci projektu proběhnou následující klíčové aktivity:
1) Vzdělávací semináře pro vyučující – 4 vzdělávací dny, skupinová reflexe a individuální rozhovor
2) Aktivity se žáky/němi – vedené vyučujícími, zaměřené na rozvoj demokratických kompetencí
3) Provázení procesem rozvoje demokratických kompetencí – podpora v praktické aplikaci, vzniknou metodické listy pro vyučující s připravenými lekcemi
4) Evaluace aktivit – vyhodnocení dopadu na jednotlivé školy

Stručný obsah aktivit pro učitele:

 • Úvodní dvouden (18 hod) – Základ: ženské/mužské principy a hodnoty, principy vedoucí k rozvoji demokratických kompetencí (DK), silné a slabé stránky – jak s nimi pracovat, jak je využít. Co mi vyhovuje a co bych chtěl/a změnit.
 • Reflexe vývoje vůči škole/třídě a sdílení inspirace (4 hod) – Reflexe praktické aplikace a zavádění změn.
 • Pokračovácí dvouden (16 hod) – Prohloubení: rozvoj kompetencí v praxi – práce se třídou a jejím klimatem, řešení konfliktů, komunikace s kolegy, rodiči, atp. Využití silných stránek a nových kompetencí pro rozvoj DK ve škole a třídě.
 • Individuální rozhovor pro každého účastníka – konzultace rozvoje a praktické aplikace – individuální téma.

Celkem se jedná o 40 hod vzdělávání pod vedením zkušených lektorek a terapeutek ze Systemické fabriky.

Vyučující budou také rozvíjet dovednosti se svými žáky v rámci praktické aplikace. Pro ni budou k dispozici metodické listy, kde budou připraveny hotové lekce například na následující témata:

 • rovné příležitosti (postavení žen a mužů, jaké mají/nemají překážky, co se s tím dá dělat?),
 • přínosy mužského a ženského principu (co umí kluci a co umí holky, co umíme dohromady?),
 • sebepoznání (co mi jde, co jde druhým, co můžeme spolu dokázat),
 • předcházení a řešení konfliktů (jak se chovat k druhým (k holkám/klukům), jak říct, že se mi něco nelíbí a přitom zachovat pozitivní vztahy),
 • komunikace (jak si lépe rozumět, co nám pomáhá si rozumět, co naopak stěžuje komunikaci),
 • debatování a kontroverzní témata (pravidla debatování, přínosy debatování, morální dilemata),
 • skupinová dynamika (spolupráce a její přínosy, pravidla spolupráce, pozitivní vztahy).

Pro praktickou aplikaci je možno zvolit klasickou hodinu s kombinováním cílů, třídnickou hodinu nebo projektový den. Cílem je splnit min. 4 vyučovací hodiny se žáky.

Celkem proběhne spolupráce s 10 školami. V programu pro vyučující máme pouze 30 míst.

Výstupy:

Řešitelský tým: Michaela Jeřábková (jerabkova@ireas.cz), Marie Kudrnová (kudrnova@ireas.cz)