„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Publikace a výstupy

PUBLIKACE A VÝSTUPY

Kadlecová, Kateřina; Eliška, Mičová; Jitka, Šeflová

Environmentální výchova má v rámci RVP status průřezového tématu, což znamená, že by se měla v rámci výuky pravidelně objevovat buď v rámci jiných předmětů, nebo v podobě samostatně existujícího předmětu či vstupu. V této metodice naleznete 20 připravených tematických celků s různě dlouhými lekcemi pro žactvo 2. – 5. tříd. Naleznete v ní nejvýznamnější oblasti ochrany životního prostředí, mezi které v našem podání patří: životního prostředí a jeho znečištění, ochrana přírody a krajiny, ochrana půdy a zemědělství, ochrana vody, odpady kolem nás a ochrana ovzduší. S metodikou lze pracovat jak systematicky, to znamená lekci po lekci, tak náhodně, například v souladu s právě probíranými tématy ve třídě.

Matějková, Barbora; Kateřina, Kadlecová; Vlasta, Křenovská; Lena Achmeer; Klára Kováčová

Chcete ve třídě a ve škole rozvíjet kompetence k efektivní komunikaci? Těchto 20 připravených lekcí přispěje nejen k lepší komunikaci v rámci třídy či školy, ale i v osobním životě jednotlivých žáků a žaček. Čekají na vás hotové lekce na témata aktivního naslouchání, empatie, konfliktů, komunikačních šumů, zpětné vazby a komunikačních typů. Část lekcí je koncipována na dvě vyučování hodiny, část pak na jednu vyučovací hodinu, ale vždy záleží na rozhodnutí vyučující*ho, do jak velké hloubky se rozhodne pustit. Listy jsou primárně pro žactvo pátých tříd, ale na základě uvážení vyučují*ho je lze použít i v nižších či vyšších třídách.

Najmonová, Marie

K rozvoji etické kultury a prosociálního chování dochází ve škole každý den. Někdy si to ani neuvědomujeme, ale my dospělí jsme mnohdy pro své žáky a žákyně vzory. Je tedy důležité podrobovat své vlastní chování sebereflexí, protože to, jak se ke studujícím chováme, jak na ně reagujeme a jak řešíme dennodenní situace, pro ně může být vzorem. V rámci samotných lekcí na vás čekají témata jako: lidská práva a svoboda, etická dilemata, kompromisy, manipulace, debatování atp. Jedna lekce je časově plánovaná na 45 minut a metodické listy jsou určeny pro žactvo vyšších ročníků 1. stupně a nižší ročníky 2. stupně.

Kümpel, Kateřina; Klára, Hekrlová; Klára Kováčová

Uvědomujete si, jak je mediální gramotnost důležitá, ale zároveň si nevíte rady, jak ji uchopit, aby byla atraktivní pro dospívající? Vezměte si k ruce metodiku Mediální gramotnosti, kde najdete celkem 20 připravených lekcí pro dospívající ze 7. – 9. tříd. Metodika je rozdělena na tři tematické okruhy: A. Média ve 21. století, B. Co se šíří na internetu, C. Sociální sítě (Příležitosti a rizika). Metodika pracuje s kontextem dospívajících, tz. jednotlivým tématům se věnuje v rámci sociálních sítí, zejména Instagramu.

Čechová, Denisa; Klára, Hekrlová; Klára Kováčová

Budování vztahů, třídní pravidla, spolupráce nebo konflikty a další témata jsou důležitá pro zdravé klima ve školní třídě. Hledáte inspiraci, nevíte, kde začít nebo tápete, jak tato témata zařadit systematicky do práce se třídou? Stáhněte si metodiku Práce se třídou, kde najdete celkem 20 připravených lekcí pro žáky a žákyně 4. – 7.tříd. Využít můžete jak ucelené lekce, tak jednotlivé aktivity, protože mnohé z nich lze zařadit do běžné výuky. Metodika je uvedena doporučeními k práci s ní a v úvodu každého tematického celku naleznete teoretický úvod a doporučení na další literaturu.

Matějková, Barbora; Jitka, Kořínková; Klára Kováčová

Chcete se s dětmi více věnovat tématům jako je sebepoznání a sebepojetí, sebedůvěra a sebevědomí, seberegulace či dalším tématům podporujících jejich rozvoj? Stáhněte si metodiku osobnostně sociálního rozvoje, kde najdete celkem 20 podrobně připravených lekcí pro děti 5. tříd. Na uvážení vyučující/ho se lekce dají samozřejmě použít i pro lehce mladší nebo starší děti. Metodika je na úvod doplněna  doporučeními k práci s dětmi  a v úvodu každého tematického celku naleznete teoretický úvod a doporučení na další literaturu.

Jeřábková, Michaela; Zelbová, Michaela

Publikace je určena pro vyučující základních a středních škol. Zaměřuje se na bourání genderových stereotypů a podporu jedinečnosti každého ve třídě. Obsahuje připravené aktivity, které můžete realizovat ve škole různou formou – třídnická hodina, projektový den nebo inovace klasické hodiny. Ke každé z těchto forem najdete v publikaci i metodickou podporu, abyste mohli vytvářet své vlastní hodiny na toto téma. Všechny připravené lekce jsou zážitkové, vedou k zamyšlení nad mužskými a ženskými principy a také ke vzájemnému respektu a dialogu. Teoretická část pokrývá také principy práce ve skupině, důležitost reflexe a zásady pro práci s genderem.

Zelbová, Michaela

Učíte v mateřské škole a chcete dětem ukazovat, že je v pořádku, že jsme každý jiný, učit je uvědomovat si svoje silné stránky a budovat vzájemný respekt? Stáhněte si připravené tematické bloky: „Pejskové z malého náměstí“, „Co umím?“ a „Ošklivé káčátko“. Ke každému bloku najdete v publikaci sadu aktivit. Střídají se pohybové, výtvarné a reflektivní. Nechybí ani hotové přílohy připravené k tisku. Děti si tak mohou vybarvit různé pejsky, káčátka, nebo domečky. Věnujte, prosím, také pozornost teoretickému úvodu, který je důležitý pro zajištění kvality a bezpečí v rámci realizovaných aktivit.

Šeflová, Jitka; Stříbrská Šárka; Želechovská Klára

Tyto metodické listy obsahují 6 tematických okruhů týkajících se environmentálního vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Najdete v nich lekce zaměřené na: přírodu kolem nás, stromy, půdu, ovzduší a klima, vodu a také odpady. Každý okruh obsahuje 2-4 podtémata, která jsou zpracovaná ve formě pracovních listů, a je tedy možné je přímo použít do výuky. Listy slouží jako příručka vyučujícím, zejména koordinátorům a koordinátorkám EVVO, kteří/ré chtějí nejen učit venku, ale také aktivně využívat prostory školní zahrady a věnovat jí potřebnou péči.

Macháč, Jan; Hekrle, Marek; Louda, Jiří; Brabec, Jan a kol.

Metodika pro hodnocení adaptace na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb poskytuje nástroj pro hodnocení celkem 20 hlavních skupin a přibližně 55 dílčích opatření běžně implementovaných v podmínkách hl. m. Prahy. Na základě multikriteriální analýzy umožňuje posoudit přínos jednotlivých opatření vzhledem k širokému spektru možných ekosystémových služeb a ostatních užitků. Důraz je kladen na zahrnutí lokálních aspektů a posouzení přínosnosti opatření ve vazbě na konkrétní lokalitu a další podmínky realizace. Výstupem metodiky je bodové hodnocení opatření podle míry poskytování dílčích ekosystémových služeb a dalších užitků. Metodika vznikla v roce 2022 na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy a je využívána v praxi Odboru ochrany prostředí, Oddělení environmentálních projektů.

Michaela, Jeřábková (Ed.)

Chcete se věnovat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí, ale už Vám dochází aktivity, nebo je nestíháte vymýšlet? Využijte naše připravené hodiny. Metodika Rozvíjíme učitele a žáky je určena pro žáky 2.stupně ZŠ a nižší stupně gymnázií. Najdete v ní 6 lekcí osobnostního rozvoje, 6 lekcí sociálního rozvoje, 3 lekce na práci se třídou a úvodní lekci k nastavení pravidel. Každá lekce je připravena na 80 – 90 min, obsahuje teorii pro vyučujícího, postup, instrukce, reflexi, rizika i pomůcky. Realizovat můžete postupně formou kroužku, nebo si vyberete pouze témata, která Vaše třída potřebuje.

Seidlerová, Pavlína; Michaela, Jeřábková (Ed.)

Učíte na střední škole a hledáte novou náplň do třídnických hodin? Máte prostor v rámci občanské výchovy? Pak jsou pro Vás metodické listy Svět se tvoří v našich hlavách ideální volbou. Najdete v nich 30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě, např.  skrze otevřené otázky, aktivní naslouchání, zpětnou vazbu nebo diskuzi. Lekce můžete aplikovat postupně jako ucelený rozvojový program, nebo si vyberete téma, které řešíte se svojí třídou a použijete pouze danou lekci. Vždy však, prosím, začínejte lekcí Naladění na společnou práci a zvážením všech rizik vybrané aktivity.

Macháč, Jan et al.

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je tato publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat.

 

Jeřábková, Michaela; Petr, Fanta a kol.

Představte si školy, kde o sebe kolegové pečují. Školy, kde pedagogové ovládají dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Právě tři takové se podělily o své zkušenosti v tomto sborníku. Najdete v něm jak teoretické podklady pro vytvoření takového klimatu, tak prožitky škol a jednotlivců, které o takové klima pečují.

Krankusová, Barbora

Honzík na cestě kolem světa – program pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Kováčová, Klára; Michaela, Jeřábková; Barbora, Matějková

Chcete se ve Vaší instituci více vzájemně podporovat? Metodické listy obsahují celkem 15 témat a různé otázky, nad kterými se můžete v procesu rozvoje kolegiální podpory zamýšlet. Postupují od teoretického základu pro systemický přístup, přes podklady pro mentoring až po konkrétní dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci a vzájemnou podporu. Každé téma je obohaceno o reflektivní část, která umožňuje hlubší porozumění a následně lepší využití nových poznatků v praxi.

 

Macháč, Jan; Jeřábková, Michaela (ed.)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj a spoustu dalších aktivit jsou pro Vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti 2) Voda ve městě a 3)Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce. Příručka je k dispozici také v angličtině, slovenštině a maďarštině.

Jeřábková, Michaela, Kováčová Klára, Šeflová Jitka (eds.)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů, nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází Vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete přečíst více zde.

Pavel, Jan; Slavík, Jan

Článek hodnotí klíčové faktory, které ovlivňují efektivnost odpadových služeb v podmínkách České republiky s akcentem na úlohu konkurence na trhu. Výše je uveden abstrakt článku, článek je k dispozici na stránkách časopisu zde.

Pělucha, Martin

Pokud Vás zajímá problematika evaluací a navíc také sektor rybářství, tak si můžete prostudovat závěrečnou zprávu průběžného hodnocení OP Rybářství, který se realizuje v programovém období 2014 – 2020. Součástí jsou i kontextové analýzy a širší souvislosti, které ovlivňují chov ryb v ČR.

Špinarová, Tereza a kolektiv

Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality? Jak nepropadat frustraci v systému? Příručka Učitel v roli Tvůrce shrnuje nejdůležitější nástroje učitele – tvůrce a obsahuje také řadu praktických cvičení a tipů.

Benešová, Zdeňka a kolektiv

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

 

Dostal, Pavel a kolektiv

Publikace shrnuje důvody pro podporu zakládání zelených střech ze strany měst a státu a možné způsoby podpory aplikované v zahraničí. Vedle úvodního představení typů zelených střech, způsobů podpory teoreticky i na příkladech z Evropy seznamuje čtenáře i s ekonomickým pohledem na zelené střechy. Ekonomické hodnocení pro knihu zpracoval tým IREASu.

 

Slavík, Jan; Rybová, Kristýna

Náklady na separovaný sběr komunálního odpadu. Efektivní opatření k jejich snížení. In: Matějová, L (ed.) Proceedings of the 21 International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 371–378. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

Článek identifikuje hlavní determinanty ovlivňující náklady v odpadovém hospodářství obcí a navrhuje opatření, jak tyto náklady snížit.

Slavík, Jan; Rybová, Kristýna

Dokáží demografické charakteristiky vysvětlit rozdíly v produkci komunálního odpadu mezi obcemi? In: Špalková, D.; Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research, 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375–382. ISSN 2336-1239. ISBN 97-80-210-8082-9.

Je produkce komunálního odpadu ovlivněna tím, jak stárne populace v České republice, jak roste počet jednočlenných domácností, či jak vysoká je úroveň vzdělání? Článek se soustředí právě na hodnocení socio-demografických proměnných a podává obrázek o tom, jak právě tyto proměnné ovlivňují chování domácností v produkci odpadů.

Hradcová, Jana a kolektiv

Jak dětem zatraktivnit násobilku, zlomky nebo vyjmenovaná slova? Třeba pomocí názorných karet! V rámci projektu Do školy v pohodě vznikly karty, které dětem připomenou základní znalosti. Násobilku si mohou procvičit i pomocí pexesa… Vše vyvedené v krásných barvách a designu. Stačí stáhnout a vytisknout.

Slavíková, Lenka a kolektiv

Analýza se zabývá problematikou systematického nedočerpávání povolení k odběru povrchové vody. Současný institucionální rámec umožňuje zájemcům o odběry vody získat dlouhodobé povolení, jehož držení není samo o sobě spojeno s žádnými náklady, přestože reálně jde o „rezervaci“ určitého množství vody v toku/nádrži k odběru. Náklady vznikají až povinností uhradit příslušnou platbu v okamžiku skutečného odběru vody. Analýza prokazuje, že za těchto podmínek dochází k systematickému nadpovolování odběrů povrchové vody – tj. subjekty disponují povolením na odběr většího množství povrchové vody, než jaké reálně odebírají.

Pělucha, Martin (koordinátor)

Hlavním cílem zakázky bylo zpracování Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013 dle EK vodítek pro Ex-post hodnocení (Guidelines for the ex-post evaluation 2007-2013, June 2014). Hodnocení se vztahovalo k celému dokumentu v rámci období 2007-2015. Byly posouzeny faktory, které přispěly k úspěšnému či neúspěšnému provádění PRV a to i vzhledem k udržitelnému rozvoji, a stanoveny osvědčené postupy. Cílem hodnocení bylo prověření stupně využití prostředků, efektivity a účinnosti programování Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, jeho socioekonomického dopadu, dopadu na životní prostředí, vliv na priority EU, vlivy na rozvoj venkova. Hodnocení se týkalo následujících os PRV:

Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa IV: LEADER

Technická pomoc

Knápek, Jaroslav et al.

Odborná monografie na téma vztahu energetiky a udržitelného rozvoje napsaná předními českými a rakouskými experty na toto téma.

Benešova, Zdeňka a kolektiv

Pokud se děti necítí ve škole dobře, nechtějí tam ani chodit. A u romských dětí to platí dvojnásob, proto jsme se rozhodli zkusit změnit v rámci systému služeb města Berouna to, jak děti vnímají školu a škola romské děti. Jak se nám dařilo se můžete, dočíst v příručce.

Pělucha, Martin (koordinátor)

Pokud jste nadšenci pro tématiku sociálního a inkluzivního podnikání, tak by Vás mohly zaujmout klíčové závěry z evaluační studie zaměřené právě na tuto problematiku v kontextu zkušeností v období 2007 – 2013. Specifikem v této evaluaci byl rovněž i experimentální přístup aplikovaný formou metody CoPIE, která je primárně určena pro hodnocení míry rozvoje podnikání na regionální úrovni a byla testována v různých zemích a regionech EU. Výstupy tohoto projektu posloužily také pro úpravu podmínek podpory sociální a inkluzivního podnikání v období 2014 – 2020.

kolektiv autorů

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Slavík, Jan a kolektiv

Zajímá Vás, co je možné dělat s biologicky rozložitelným odpadem v obcích? Tato publikace nabízí možnosti, jak s tímto odpadem nakládat. První kapitola představuje roli institucionální analýzy v identifikaci problémů, které brání vyššímu využití kompostu na zemědělské půdě. Druhá kapitola uvádí přehled nástrojů, které mohou podpořit množství kompostu využitého na zemědělské půdě. Třetí kapitola představuje aplikaci mikroekonomického modelu ve snaze optimalizovat nakládání s bioodpady. Publikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury České republiky.

 

Slavíková, Lenka a kolektiv

Metodika představuje postup, jak odhadnout dopady změny konstrukce plateb za povrchovou vodu, při zohlednění různých variant řešení.

 

Pělucha, Martin (koordinátor)

Aplikace evaluačních různých evaluačních metod představuje v současné době zásadní problém z hlediska toho, jak správně takový mix připravit a ověřit. Výstupem tohoto projektu bylo volné pokračování hodnocení problematiky podpory vzdělávání ve firmách v rámci Evropského sociálního fondu v období 2007-2013, které bylo do hloubky analyzováno prostřednictvím tvrdých statistických dat a metodou kontrafaktuální evaluace. Ministerstvo práce a sociálních věcí touto zakázkou navázalo na závěry z analýzy tvrdých dat a chtělo získat širší pohled na kontextové záležitosti ve vybraných podpořených firmách. Hlavním výstupem byla mj. aplikace tzv. kvalitativní srovnávací analýzy, která je vhodná pro takový rozsah hodnocení. Závěry a výstupy tohoto projektu jsou zajímavé zejména pro tvůrce politik i evaluátory, kteří se zabývají aplikací mixu evaluačních metod.

Technická zpráva je k přečtení zde. 

Brabec, Jan

Jaký vliv na spotřebu vody budou mít změny její ceny a změny příjmů domácností? Evropská komise publikovala rozsáhlou komparační studii zabývající se propočty cenové a důchodové elasticity poptávky po pitné vodě pro všech 28 zemí EU. Tým IREAS spolupracoval na tvorbě případové studie pro Českou republiku. Z výsledků jednoznačné vyplývá, že ceny jsou efektivním nástrojem pro řízení alokace vody, neboť odběratelé vody na jejich změnu reagují přizpůsobením poptávaného množství (toto přizpůsobení je méně výrazné v krátkém období, výraznější v dlouhém období).

Pělucha, Martin (koordinátor)

Pokud se zabýváte problematikou rybářství v ČR, mohla by Vás zaujmout naše studie, která se stala základem pro Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu. Hlavní výstupy byly prezentovány na různých setkáních se zástupci rybářů i dalších odborníků z praxe. Zhodnocení východisek a kvalifikovaná předpověď dalšího vývoje posloužily Ministerstvu zemědělství také pro vytvoření Operačního programu Rybářství 2014–2020 a stanovení příslušných hodnot některých kontextových monitorovacích indikátorů.

Potluka, Oto et al.

Kniha studuje současnou zakořeněnost místních politických představitelů v občanské společnosti měřenou jejich členstvím a vedením v organizacích občanské společnosti ve všech čtyřech zemích Visegrádu. Autoři se také zajímají o zapojení aktivistů z řad občanské společnosti do institucionalizovaného politického života, tedy politických stran a politických hnutí.

kolektiv autorů

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Potluka, Oto a kolektiv

Tato evaluace, realizovaná konzorciem firem IREAS, Tima Liberec a Centrum pro komunitní práci, se primárně týkala Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V tomto programu se partnerství týkalo zejména prioritních os 3. Sociální integrace a rovné příležitosti a 5. Mezinárodní spolupráce (v této prioritní ose musel mít žadatel zahraničního partnera). Cílem evaluace bylo zhodnocení implementaci principu partnerství v projektové praxi a poskytnutí praktických doporučení a tipů pro přípravu výzev, hodnocení žádostí a administraci projektů založených na principu partnerství. Samotná evaluace byla rozdělena do tří základních skupin: 1. Hodnocení praxe projektů OP LZZ při uplatňování principu partnerství, 2. Hodnocení příspěvku principu partnerství k dosažení cílů OP LZZ a k naplnění horizontálních témat, 3. Analýza, komparace a zhodnocení institucionálního, právního a finančního rámce fungování principu partnerství v praxi v ČR a ve vybraných členských státech EU.

Knápek, Jaroslav et al.

Třetí ze série odborných knih vydávaných Česko-Rakouskou expertní skupinou pro energetiku. Hlavními tématy této knihy jsou energetická efektivnost a úsproy energií, podpora využívání biomasy pro energetické účely v ČR a vize energetické sobestačnosti Rakouska do roku 2050.

Knápek Jaroslav; Haas, Reinhard; Jílková, Jiřina et al.

Odborná monografie pojednávající o tématech energetické a environmentální poliky, obnovitelných zdrojích, udržitelné dopravě a energeticky efektivních budovách napsaná týmem českých, rakouských a slovenských akademiků a expertů z praxe.

Kováčová, Alena a kolektiv

Příručka obsahuje čtyři případové studie z oblasti environmentální výuky, přičemž každá obsahuje vzdělávací hru cílící na rozšíření vždělání žáků zábavnou formou.

Louda, Jiří a kolektiv.

Metodická příručka pro pedagogy 7.–9. tříd základních škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  pomůže zvýšit povědomí žáků druhého stupně základních škol o problematice udržitelné spotřeby a ukáže jim, jak ji oni sami mohou konkrétně ovlivnit v každodenním životě. Kniha obsahuje osm modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem podat otázky udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií“, soutěží atd. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

 

Slavíková, Lenka (ed.)

Slavíková, Lenka (ed.), 2007, Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizující státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze, IREAS. ISBN 978-80-86684-48-2

Obrázková publikace přibližuje základní informace o povodních, jejich typech a možnostech snižování povodňových rizik.

Bechyňová, Věra a kolektiv

V publikaci jsou objasněny příčiny vzniku syndromu CAN, jeho následky, prevence i možnosti řešení. Na publikaci se podíleli významní odborníci na danou problematiku z Dětského krizového centra, o. s., Střep, o. s., Střediska náhradní rodinné péče atd.