„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Publikace a výstupy

PUBLIKACE A VÝSTUPY

Pělucha, Martin

Pokud Vás zajímá problematika evaluací a navíc také sektor rybářství, tak si můžete prostudovat závěrečnou zprávu průběžného hodnocení OP Rybářství, který se realizuje v programovém období 2014 – 2020. Součástí jsou i kontextové analýzy a širší souvislosti, které ovlivňují chov ryb v ČR.

Pělucha, Martin (koordinátor)

Hlavním cílem zakázky bylo zpracování Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013 dle EK vodítek pro Ex-post hodnocení (Guidelines for the ex-post evaluation 2007-2013, June 2014). Hodnocení se vztahovalo k celému dokumentu v rámci období 2007-2015. Byly posouzeny faktory, které přispěly k úspěšnému či neúspěšnému provádění PRV a to i vzhledem k udržitelnému rozvoji, a stanoveny osvědčené postupy. Cílem hodnocení bylo prověření stupně využití prostředků, efektivity a účinnosti programování Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, jeho socioekonomického dopadu, dopadu na životní prostředí, vliv na priority EU, vlivy na rozvoj venkova. Hodnocení se týkalo následujících os PRV:

Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa IV: LEADER

Technická pomoc

Pělucha, Martin (koordinátor)

Pokud jste nadšenci pro tématiku sociálního a inkluzivního podnikání, tak by Vás mohly zaujmout klíčové závěry z evaluační studie zaměřené právě na tuto problematiku v kontextu zkušeností v období 2007 – 2013. Specifikem v této evaluaci byl rovněž i experimentální přístup aplikovaný formou metody CoPIE, která je primárně určena pro hodnocení míry rozvoje podnikání na regionální úrovni a byla testována v různých zemích a regionech EU. Výstupy tohoto projektu posloužily také pro úpravu podmínek podpory sociální a inkluzivního podnikání v období 2014 – 2020.

Pělucha, Martin (koordinátor)

Aplikace evaluačních různých evaluačních metod představuje v současné době zásadní problém z hlediska toho, jak správně takový mix připravit a ověřit. Výstupem tohoto projektu bylo volné pokračování hodnocení problematiky podpory vzdělávání ve firmách v rámci Evropského sociálního fondu v období 2007-2013, které bylo do hloubky analyzováno prostřednictvím tvrdých statistických dat a metodou kontrafaktuální evaluace. Ministerstvo práce a sociálních věcí touto zakázkou navázalo na závěry z analýzy tvrdých dat a chtělo získat širší pohled na kontextové záležitosti ve vybraných podpořených firmách. Hlavním výstupem byla mj. aplikace tzv. kvalitativní srovnávací analýzy, která je vhodná pro takový rozsah hodnocení. Závěry a výstupy tohoto projektu jsou zajímavé zejména pro tvůrce politik i evaluátory, kteří se zabývají aplikací mixu evaluačních metod.

Technická zpráva je k přečtení zde. 

Pělucha, Martin (koordinátor)

Pokud se zabýváte problematikou rybářství v ČR, mohla by Vás zaujmout naše studie, která se stala základem pro Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu. Hlavní výstupy byly prezentovány na různých setkáních se zástupci rybářů i dalších odborníků z praxe. Zhodnocení východisek a kvalifikovaná předpověď dalšího vývoje posloužily Ministerstvu zemědělství také pro vytvoření Operačního programu Rybářství 2014–2020 a stanovení příslušných hodnot některých kontextových monitorovacích indikátorů.

Potluka, Oto et al.

Kniha studuje současnou zakořeněnost místních politických představitelů v občanské společnosti měřenou jejich členstvím a vedením v organizacích občanské společnosti ve všech čtyřech zemích Visegrádu. Autoři se také zajímají o zapojení aktivistů z řad občanské společnosti do institucionalizovaného politického života, tedy politických stran a politických hnutí.

Potluka, Oto a kolektiv

Tato evaluace, realizovaná konzorciem firem IREAS, Tima Liberec a Centrum pro komunitní práci, se primárně týkala Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V tomto programu se partnerství týkalo zejména prioritních os 3. Sociální integrace a rovné příležitosti a 5. Mezinárodní spolupráce (v této prioritní ose musel mít žadatel zahraničního partnera). Cílem evaluace bylo zhodnocení implementaci principu partnerství v projektové praxi a poskytnutí praktických doporučení a tipů pro přípravu výzev, hodnocení žádostí a administraci projektů založených na principu partnerství. Samotná evaluace byla rozdělena do tří základních skupin: 1. Hodnocení praxe projektů OP LZZ při uplatňování principu partnerství, 2. Hodnocení příspěvku principu partnerství k dosažení cílů OP LZZ a k naplnění horizontálních témat, 3. Analýza, komparace a zhodnocení institucionálního, právního a finančního rámce fungování principu partnerství v praxi v ČR a ve vybraných členských státech EU.