„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Publikace a výstupy

PUBLIKACE A VÝSTUPY

Macháč, Jan; Hekrle, Marek; Louda, Jiří; Brabec, Jan a kol.

Metodika pro hodnocení adaptace na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb poskytuje nástroj pro hodnocení celkem 20 hlavních skupin a přibližně 55 dílčích opatření běžně implementovaných v podmínkách hl. m. Prahy. Na základě multikriteriální analýzy umožňuje posoudit přínos jednotlivých opatření vzhledem k širokému spektru možných ekosystémových služeb a ostatních užitků. Důraz je kladen na zahrnutí lokálních aspektů a posouzení přínosnosti opatření ve vazbě na konkrétní lokalitu a další podmínky realizace. Výstupem metodiky je bodové hodnocení opatření podle míry poskytování dílčích ekosystémových služeb a dalších užitků. Metodika vznikla v roce 2022 na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy a je využívána v praxi Odboru ochrany prostředí, Oddělení environmentálních projektů.

Macháč, Jan et al.

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je tato publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat.

 

Macháč, Jan; Jeřábková, Michaela (ed.)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj a spoustu dalších aktivit jsou pro Vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti 2) Voda ve městě a 3)Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce. Příručka je k dispozici také v angličtině, slovenštině a maďarštině.

Pavel, Jan; Slavík, Jan

Článek hodnotí klíčové faktory, které ovlivňují efektivnost odpadových služeb v podmínkách České republiky s akcentem na úlohu konkurence na trhu. Výše je uveden abstrakt článku, článek je k dispozici na stránkách časopisu zde.

Dostal, Pavel a kolektiv

Publikace shrnuje důvody pro podporu zakládání zelených střech ze strany měst a státu a možné způsoby podpory aplikované v zahraničí. Vedle úvodního představení typů zelených střech, způsobů podpory teoreticky i na příkladech z Evropy seznamuje čtenáře i s ekonomickým pohledem na zelené střechy. Ekonomické hodnocení pro knihu zpracoval tým IREASu.

 

Slavík, Jan; Rybová, Kristýna

Náklady na separovaný sběr komunálního odpadu. Efektivní opatření k jejich snížení. In: Matějová, L (ed.) Proceedings of the 21 International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 371–378. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

Článek identifikuje hlavní determinanty ovlivňující náklady v odpadovém hospodářství obcí a navrhuje opatření, jak tyto náklady snížit.

Slavík, Jan; Rybová, Kristýna

Dokáží demografické charakteristiky vysvětlit rozdíly v produkci komunálního odpadu mezi obcemi? In: Špalková, D.; Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research, 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375–382. ISSN 2336-1239. ISBN 97-80-210-8082-9.

Je produkce komunálního odpadu ovlivněna tím, jak stárne populace v České republice, jak roste počet jednočlenných domácností, či jak vysoká je úroveň vzdělání? Článek se soustředí právě na hodnocení socio-demografických proměnných a podává obrázek o tom, jak právě tyto proměnné ovlivňují chování domácností v produkci odpadů.

Slavíková, Lenka a kolektiv

Analýza se zabývá problematikou systematického nedočerpávání povolení k odběru povrchové vody. Současný institucionální rámec umožňuje zájemcům o odběry vody získat dlouhodobé povolení, jehož držení není samo o sobě spojeno s žádnými náklady, přestože reálně jde o „rezervaci“ určitého množství vody v toku/nádrži k odběru. Náklady vznikají až povinností uhradit příslušnou platbu v okamžiku skutečného odběru vody. Analýza prokazuje, že za těchto podmínek dochází k systematickému nadpovolování odběrů povrchové vody – tj. subjekty disponují povolením na odběr většího množství povrchové vody, než jaké reálně odebírají.

Knápek, Jaroslav et al.

Odborná monografie na téma vztahu energetiky a udržitelného rozvoje napsaná předními českými a rakouskými experty na toto téma.

Slavík, Jan a kolektiv

Zajímá Vás, co je možné dělat s biologicky rozložitelným odpadem v obcích? Tato publikace nabízí možnosti, jak s tímto odpadem nakládat. První kapitola představuje roli institucionální analýzy v identifikaci problémů, které brání vyššímu využití kompostu na zemědělské půdě. Druhá kapitola uvádí přehled nástrojů, které mohou podpořit množství kompostu využitého na zemědělské půdě. Třetí kapitola představuje aplikaci mikroekonomického modelu ve snaze optimalizovat nakládání s bioodpady. Publikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury České republiky.

 

Slavíková, Lenka a kolektiv

Metodika představuje postup, jak odhadnout dopady změny konstrukce plateb za povrchovou vodu, při zohlednění různých variant řešení.

 

Brabec, Jan

Jaký vliv na spotřebu vody budou mít změny její ceny a změny příjmů domácností? Evropská komise publikovala rozsáhlou komparační studii zabývající se propočty cenové a důchodové elasticity poptávky po pitné vodě pro všech 28 zemí EU. Tým IREAS spolupracoval na tvorbě případové studie pro Českou republiku. Z výsledků jednoznačné vyplývá, že ceny jsou efektivním nástrojem pro řízení alokace vody, neboť odběratelé vody na jejich změnu reagují přizpůsobením poptávaného množství (toto přizpůsobení je méně výrazné v krátkém období, výraznější v dlouhém období).

Knápek, Jaroslav et al.

Třetí ze série odborných knih vydávaných Česko-Rakouskou expertní skupinou pro energetiku. Hlavními tématy této knihy jsou energetická efektivnost a úsproy energií, podpora využívání biomasy pro energetické účely v ČR a vize energetické sobestačnosti Rakouska do roku 2050.

Knápek Jaroslav; Haas, Reinhard; Jílková, Jiřina et al.

Odborná monografie pojednávající o tématech energetické a environmentální poliky, obnovitelných zdrojích, udržitelné dopravě a energeticky efektivních budovách napsaná týmem českých, rakouských a slovenských akademiků a expertů z praxe.

Kováčová, Alena a kolektiv

Příručka obsahuje čtyři případové studie z oblasti environmentální výuky, přičemž každá obsahuje vzdělávací hru cílící na rozšíření vždělání žáků zábavnou formou.

Louda, Jiří a kolektiv.

Metodická příručka pro pedagogy 7.–9. tříd základních škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  pomůže zvýšit povědomí žáků druhého stupně základních škol o problematice udržitelné spotřeby a ukáže jim, jak ji oni sami mohou konkrétně ovlivnit v každodenním životě. Kniha obsahuje osm modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem podat otázky udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií“, soutěží atd. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

 

Slavíková, Lenka (ed.)

Slavíková, Lenka (ed.), 2007, Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizující státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze, IREAS. ISBN 978-80-86684-48-2

Obrázková publikace přibližuje základní informace o povodních, jejich typech a možnostech snižování povodňových rizik.