„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Publikace a výstupy

PUBLIKACE A VÝSTUPY

Kadlecová, Kateřina; Eliška, Mičová; Jitka, Šeflová

Environmentální výchova má v rámci RVP status průřezového tématu, což znamená, že by se měla v rámci výuky pravidelně objevovat buď v rámci jiných předmětů, nebo v podobě samostatně existujícího předmětu či vstupu. V této metodice naleznete 20 připravených tematických celků s různě dlouhými lekcemi pro žactvo 2. – 5. tříd. Naleznete v ní nejvýznamnější oblasti ochrany životního prostředí, mezi které v našem podání patří: životního prostředí a jeho znečištění, ochrana přírody a krajiny, ochrana půdy a zemědělství, ochrana vody, odpady kolem nás a ochrana ovzduší. S metodikou lze pracovat jak systematicky, to znamená lekci po lekci, tak náhodně, například v souladu s právě probíranými tématy ve třídě.

Matějková, Barbora; Kateřina, Kadlecová; Vlasta, Křenovská; Lena Achmeer; Klára Kováčová

Chcete ve třídě a ve škole rozvíjet kompetence k efektivní komunikaci? Těchto 20 připravených lekcí přispěje nejen k lepší komunikaci v rámci třídy či školy, ale i v osobním životě jednotlivých žáků a žaček. Čekají na vás hotové lekce na témata aktivního naslouchání, empatie, konfliktů, komunikačních šumů, zpětné vazby a komunikačních typů. Část lekcí je koncipována na dvě vyučování hodiny, část pak na jednu vyučovací hodinu, ale vždy záleží na rozhodnutí vyučující*ho, do jak velké hloubky se rozhodne pustit. Listy jsou primárně pro žactvo pátých tříd, ale na základě uvážení vyučují*ho je lze použít i v nižších či vyšších třídách.

Najmonová, Marie

K rozvoji etické kultury a prosociálního chování dochází ve škole každý den. Někdy si to ani neuvědomujeme, ale my dospělí jsme mnohdy pro své žáky a žákyně vzory. Je tedy důležité podrobovat své vlastní chování sebereflexí, protože to, jak se ke studujícím chováme, jak na ně reagujeme a jak řešíme dennodenní situace, pro ně může být vzorem. V rámci samotných lekcí na vás čekají témata jako: lidská práva a svoboda, etická dilemata, kompromisy, manipulace, debatování atp. Jedna lekce je časově plánovaná na 45 minut a metodické listy jsou určeny pro žactvo vyšších ročníků 1. stupně a nižší ročníky 2. stupně.

Kümpel, Kateřina; Klára, Hekrlová; Klára Kováčová

Uvědomujete si, jak je mediální gramotnost důležitá, ale zároveň si nevíte rady, jak ji uchopit, aby byla atraktivní pro dospívající? Vezměte si k ruce metodiku Mediální gramotnosti, kde najdete celkem 20 připravených lekcí pro dospívající ze 7. – 9. tříd. Metodika je rozdělena na tři tematické okruhy: A. Média ve 21. století, B. Co se šíří na internetu, C. Sociální sítě (Příležitosti a rizika). Metodika pracuje s kontextem dospívajících, tz. jednotlivým tématům se věnuje v rámci sociálních sítí, zejména Instagramu.

Čechová, Denisa; Klára, Hekrlová; Klára Kováčová

Budování vztahů, třídní pravidla, spolupráce nebo konflikty a další témata jsou důležitá pro zdravé klima ve školní třídě. Hledáte inspiraci, nevíte, kde začít nebo tápete, jak tato témata zařadit systematicky do práce se třídou? Stáhněte si metodiku Práce se třídou, kde najdete celkem 20 připravených lekcí pro žáky a žákyně 4. – 7.tříd. Využít můžete jak ucelené lekce, tak jednotlivé aktivity, protože mnohé z nich lze zařadit do běžné výuky. Metodika je uvedena doporučeními k práci s ní a v úvodu každého tematického celku naleznete teoretický úvod a doporučení na další literaturu.

Matějková, Barbora; Jitka, Kořínková; Klára Kováčová

Chcete se s dětmi více věnovat tématům jako je sebepoznání a sebepojetí, sebedůvěra a sebevědomí, seberegulace či dalším tématům podporujících jejich rozvoj? Stáhněte si metodiku osobnostně sociálního rozvoje, kde najdete celkem 20 podrobně připravených lekcí pro děti 5. tříd. Na uvážení vyučující/ho se lekce dají samozřejmě použít i pro lehce mladší nebo starší děti. Metodika je na úvod doplněna  doporučeními k práci s dětmi  a v úvodu každého tematického celku naleznete teoretický úvod a doporučení na další literaturu.

Jeřábková, Michaela; Zelbová, Michaela

Publikace je určena pro vyučující základních a středních škol. Zaměřuje se na bourání genderových stereotypů a podporu jedinečnosti každého ve třídě. Obsahuje připravené aktivity, které můžete realizovat ve škole různou formou – třídnická hodina, projektový den nebo inovace klasické hodiny. Ke každé z těchto forem najdete v publikaci i metodickou podporu, abyste mohli vytvářet své vlastní hodiny na toto téma. Všechny připravené lekce jsou zážitkové, vedou k zamyšlení nad mužskými a ženskými principy a také ke vzájemnému respektu a dialogu. Teoretická část pokrývá také principy práce ve skupině, důležitost reflexe a zásady pro práci s genderem.

Zelbová, Michaela

Učíte v mateřské škole a chcete dětem ukazovat, že je v pořádku, že jsme každý jiný, učit je uvědomovat si svoje silné stránky a budovat vzájemný respekt? Stáhněte si připravené tematické bloky: „Pejskové z malého náměstí“, „Co umím?“ a „Ošklivé káčátko“. Ke každému bloku najdete v publikaci sadu aktivit. Střídají se pohybové, výtvarné a reflektivní. Nechybí ani hotové přílohy připravené k tisku. Děti si tak mohou vybarvit různé pejsky, káčátka, nebo domečky. Věnujte, prosím, také pozornost teoretickému úvodu, který je důležitý pro zajištění kvality a bezpečí v rámci realizovaných aktivit.

Šeflová, Jitka; Stříbrská Šárka; Želechovská Klára

Tyto metodické listy obsahují 6 tematických okruhů týkajících se environmentálního vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Najdete v nich lekce zaměřené na: přírodu kolem nás, stromy, půdu, ovzduší a klima, vodu a také odpady. Každý okruh obsahuje 2-4 podtémata, která jsou zpracovaná ve formě pracovních listů, a je tedy možné je přímo použít do výuky. Listy slouží jako příručka vyučujícím, zejména koordinátorům a koordinátorkám EVVO, kteří/ré chtějí nejen učit venku, ale také aktivně využívat prostory školní zahrady a věnovat jí potřebnou péči.

Michaela, Jeřábková (Ed.)

Chcete se věnovat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí, ale už Vám dochází aktivity, nebo je nestíháte vymýšlet? Využijte naše připravené hodiny. Metodika Rozvíjíme učitele a žáky je určena pro žáky 2.stupně ZŠ a nižší stupně gymnázií. Najdete v ní 6 lekcí osobnostního rozvoje, 6 lekcí sociálního rozvoje, 3 lekce na práci se třídou a úvodní lekci k nastavení pravidel. Každá lekce je připravena na 80 – 90 min, obsahuje teorii pro vyučujícího, postup, instrukce, reflexi, rizika i pomůcky. Realizovat můžete postupně formou kroužku, nebo si vyberete pouze témata, která Vaše třída potřebuje.

Seidlerová, Pavlína; Michaela, Jeřábková (Ed.)

Učíte na střední škole a hledáte novou náplň do třídnických hodin? Máte prostor v rámci občanské výchovy? Pak jsou pro Vás metodické listy Svět se tvoří v našich hlavách ideální volbou. Najdete v nich 30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě, např.  skrze otevřené otázky, aktivní naslouchání, zpětnou vazbu nebo diskuzi. Lekce můžete aplikovat postupně jako ucelený rozvojový program, nebo si vyberete téma, které řešíte se svojí třídou a použijete pouze danou lekci. Vždy však, prosím, začínejte lekcí Naladění na společnou práci a zvážením všech rizik vybrané aktivity.

Macháč, Jan et al.

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je tato publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat.

 

Jeřábková, Michaela; Petr, Fanta a kol.

Představte si školy, kde o sebe kolegové pečují. Školy, kde pedagogové ovládají dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Právě tři takové se podělily o své zkušenosti v tomto sborníku. Najdete v něm jak teoretické podklady pro vytvoření takového klimatu, tak prožitky škol a jednotlivců, které o takové klima pečují.

Krankusová, Barbora

Honzík na cestě kolem světa – program pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Kováčová, Klára; Michaela, Jeřábková; Barbora, Matějková

Chcete se ve Vaší instituci více vzájemně podporovat? Metodické listy obsahují celkem 15 témat a různé otázky, nad kterými se můžete v procesu rozvoje kolegiální podpory zamýšlet. Postupují od teoretického základu pro systemický přístup, přes podklady pro mentoring až po konkrétní dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci a vzájemnou podporu. Každé téma je obohaceno o reflektivní část, která umožňuje hlubší porozumění a následně lepší využití nových poznatků v praxi.

 

Macháč, Jan; Jeřábková, Michaela (ed.)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj a spoustu dalších aktivit jsou pro Vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti 2) Voda ve městě a 3)Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce. Příručka je k dispozici také v angličtině, slovenštině a maďarštině.

Jeřábková, Michaela, Kováčová Klára, Šeflová Jitka (eds.)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů, nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází Vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete přečíst více zde.

Špinarová, Tereza a kolektiv

Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality? Jak nepropadat frustraci v systému? Příručka Učitel v roli Tvůrce shrnuje nejdůležitější nástroje učitele – tvůrce a obsahuje také řadu praktických cvičení a tipů.

Benešová, Zdeňka a kolektiv

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

 

Hradcová, Jana a kolektiv

Jak dětem zatraktivnit násobilku, zlomky nebo vyjmenovaná slova? Třeba pomocí názorných karet! V rámci projektu Do školy v pohodě vznikly karty, které dětem připomenou základní znalosti. Násobilku si mohou procvičit i pomocí pexesa… Vše vyvedené v krásných barvách a designu. Stačí stáhnout a vytisknout.

Benešova, Zdeňka a kolektiv

Pokud se děti necítí ve škole dobře, nechtějí tam ani chodit. A u romských dětí to platí dvojnásob, proto jsme se rozhodli zkusit změnit v rámci systému služeb města Berouna to, jak děti vnímají školu a škola romské děti. Jak se nám dařilo se můžete, dočíst v příručce.

kolektiv autorů

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

kolektiv autorů

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Kováčová, Alena a kolektiv

Příručka obsahuje čtyři případové studie z oblasti environmentální výuky, přičemž každá obsahuje vzdělávací hru cílící na rozšíření vždělání žáků zábavnou formou.

Louda, Jiří a kolektiv.

Metodická příručka pro pedagogy 7.–9. tříd základních škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  pomůže zvýšit povědomí žáků druhého stupně základních škol o problematice udržitelné spotřeby a ukáže jim, jak ji oni sami mohou konkrétně ovlivnit v každodenním životě. Kniha obsahuje osm modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem podat otázky udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií“, soutěží atd. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

 

Bechyňová, Věra a kolektiv

V publikaci jsou objasněny příčiny vzniku syndromu CAN, jeho následky, prevence i možnosti řešení. Na publikaci se podíleli významní odborníci na danou problematiku z Dětského krizového centra, o. s., Střep, o. s., Střediska náhradní rodinné péče atd.