„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Publikace a výstupy

PUBLIKACE A VÝSTUPY

Michaela, Jeřábková (Ed.)

Chcete se věnovat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí, ale už Vám dochází aktivity, nebo je nestíháte vymýšlet? Využijte naše připravené hodiny. Metodika Rozvíjíme učitele a žáky je určena pro žáky 2.stupně ZŠ a nižší stupně gymnázií. Najdete v ní 6 lekcí osobnostního rozvoje, 6 lekcí sociálního rozvoje, 3 lekce na práci se třídou a úvodní lekci k nastavení pravidel. Každá lekce je připravena na 80 – 90 min, obsahuje teorii pro vyučujícího, postup, instrukce, reflexi, rizika i pomůcky. Realizovat můžete postupně formou kroužku, nebo si vyberete pouze témata, která Vaše třída potřebuje.

Seidlerová, Pavlína; Michaela, Jeřábková (Ed.)

Učíte na střední škole a hledáte novou náplň do třídnických hodin? Máte prostor v rámci občanské výchovy? Pak jsou pro Vás metodické listy Svět se tvoří v našich hlavách ideální volbou. Najdete v nich 30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě, např.  skrze otevřené otázky, aktivní naslouchání, zpětnou vazbu nebo diskuzi. Lekce můžete aplikovat postupně jako ucelený rozvojový program, nebo si vyberete téma, které řešíte se svojí třídou a použijete pouze danou lekci. Vždy však, prosím, začínejte lekcí Naladění na společnou práci a zvážením všech rizik vybrané aktivity.

Macháč, Jan et al.

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je tato publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat.

 

Jeřábková, Michaela; Petr, Fanta a kol.

Představte si školy, kde o sebe kolegové pečují. Školy, kde pedagogové ovládají dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Právě tři takové se podělily o své zkušenosti v tomto sborníku. Najdete v něm jak teoretické podklady pro vytvoření takového klimatu, tak prožitky škol a jednotlivců, které o takové klima pečují.

Krankusová, Barbora

Honzík na cestě kolem světa – program pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Kováčová, Klára; Michaela, Jeřábková; Barbora, Matějková

Chcete se ve Vaší instituci více vzájemně podporovat? Metodické listy obsahují celkem 15 témat a různé otázky, nad kterými se můžete v procesu rozvoje kolegiální podpory zamýšlet. Postupují od teoretického základu pro systemický přístup, přes podklady pro mentoring až po konkrétní dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci a vzájemnou podporu. Každé téma je obohaceno o reflektivní část, která umožňuje hlubší porozumění a následně lepší využití nových poznatků v praxi.

 

Macháč, Jan; Jeřábková, Michaela (ed.)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj a spoustu dalších aktivit jsou pro Vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti 2) Voda ve městě a 3)Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce. Příručka je k dispozici také v angličtině, slovenštině a maďarštině.

Jeřábková, Michaela, Kováčová Klára, Šeflová Jitka (eds.)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů, nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází Vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete přečíst více zde.

Špinarová, Tereza a kolektiv

Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality? Jak nepropadat frustraci v systému? Příručka Učitel v roli Tvůrce shrnuje nejdůležitější nástroje učitele – tvůrce a obsahuje také řadu praktických cvičení a tipů.

Benešová, Zdeňka a kolektiv

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

 

Hradcová, Jana a kolektiv

Jak dětem zatraktivnit násobilku, zlomky nebo vyjmenovaná slova? Třeba pomocí názorných karet! V rámci projektu Do školy v pohodě vznikly karty, které dětem připomenou základní znalosti. Násobilku si mohou procvičit i pomocí pexesa… Vše vyvedené v krásných barvách a designu. Stačí stáhnout a vytisknout.

Benešova, Zdeňka a kolektiv

Pokud se děti necítí ve škole dobře, nechtějí tam ani chodit. A u romských dětí to platí dvojnásob, proto jsme se rozhodli zkusit změnit v rámci systému služeb města Berouna to, jak děti vnímají školu a škola romské děti. Jak se nám dařilo se můžete, dočíst v příručce.

kolektiv autorů

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

kolektiv autorů

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Kováčová, Alena a kolektiv

Příručka obsahuje čtyři případové studie z oblasti environmentální výuky, přičemž každá obsahuje vzdělávací hru cílící na rozšíření vždělání žáků zábavnou formou.

Louda, Jiří a kolektiv.

Metodická příručka pro pedagogy 7.–9. tříd základních škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  pomůže zvýšit povědomí žáků druhého stupně základních škol o problematice udržitelné spotřeby a ukáže jim, jak ji oni sami mohou konkrétně ovlivnit v každodenním životě. Kniha obsahuje osm modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem podat otázky udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií“, soutěží atd. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

 

Bechyňová, Věra a kolektiv

V publikaci jsou objasněny příčiny vzniku syndromu CAN, jeho následky, prevence i možnosti řešení. Na publikaci se podíleli významní odborníci na danou problematiku z Dětského krizového centra, o. s., Střep, o. s., Střediska náhradní rodinné péče atd.