Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Zpracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu plánovaných investic: Chomutov – posouzení dvou projektů v rámci revitalizace kamencového jezera

Období řešení: 15.5.2023 – 19.06.2023
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz)

Dokumenty prověřují dva projekty z hlediska klimatického dopadu žádající o dotaci z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP) v oblasti Zelená infrastruktura, konkrétně revitalizace Kamencového jezera v Chomutově. Dokumenty představují povinnou Přílohou 10 dotační žádosti, ve které je nutné prověřit projekt z hlediska klimatického dopadu.

Z posouzení současného stavu v dané oblasti byla vyhodnocena jako nejvíce riziková klimatická nebezpečí působící na projekty rizika související s dlouhodobým suchem a extrémně vysokými teplotami. Prověření posoudilo jednotlivé dílčí součásti projektů včetně navrhovaných adaptačních opatření a jejich potenciál poskytovat ekosystémové služby i v případě vystavení těchto klimatických rizik. Z analýzy citlivosti vyplynulo, že projekty reagují na většinu klimatických nebezpečí pomocí vhodně zvolených adaptačních opatření. Pro nejvýznamnější klimatická rizika (extrémně vysoké teploty, dlouhodobé sucho) byly také vypracovány podrobnější analýzy. Přestože byly dopady vyhodnoceny vlivem vhodně zvolených adaptačních opatření jako malé nebo nevelké, velká pravděpodobnost samotného výskytu klimatického nebezpečí způsobila zařazení projektů do vysoké úrovně rizika platné pro extrémně vysoké teploty i dlouhodobé sucho.

Z hlediska hodnotitelů je konstatováno, že i přes klimatická rizika, kterým je lokalita exponována, lze tato rizika považovat s ohledem na konkrétní navržené parametry projektů za přijatelná. Zjištěná klimatická rizika jsou cíleně a komplexně řešena příslušnými adaptačními opatřeními, která jsou v přímém souladu s dostupnými katalogy adaptačních opatřeních i strategickými adaptačními dokumenty.

V rámci vyhodnocení byla mimo jiné využita Metodika pro hodnocení adaptace

Řešitelský tým: Jan Macháč, Jan Píša, Marek Hekrle, Jakub Mlejnek