Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomický dopad splnění emisních limitů podle směrnice 2010/75/eu na menší výrobce tepelné energie

Období řešení: 01.08.2011 – 25.10.2011
Zadavatel: Teplárenské sdružení České republiky
Realizátor: e-academia.eu, s. r. o.
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Jaké dopady bude mít transpozice Směrnice o průmyslových emisích? Hodnocení dopadů návrhu Směrnice je založeno na modelování ekonomických dopadů na reprezentativním vzorku středně velkých teplárenských zdrojů.

Studie se zabývala modelováním ekonomických dopadů transpozice Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions Directive; 2010/75/EU) na vybraný vzorek středně velkých teplárenských zdrojů (příkon od 110 do 214 MWt). Zdroje byly vybrány tak, aby co nejlépe reprezentovaly skutečné zastoupení teplárenských provozů v ČR, které mohou potenciálně využít přechodného období pro zdroje centrálního zásobování teplem. V analýze byly zastoupeny jak zdroje splňující emisní parametry odpovídající nejlepším dostupným technikám (BAT), tak zdroje před zásadní modernizací. Celkově byly modelovány dopady regulace pro 8 zdrojů – 4 hnědouhelné, 2 černouhelné a 2 plynové.

Analýza ukázala, že neumožnění využití výjimky by se nejvíce projevila u starších hnědouhelných provozů, kde by nutnost plnit emisní limity na úrovni nejlepších dostupných technik vedla ke skokovému navýšení ceny tepla v průměru o 58 Kč/GJ (odpovídá 10% navýšení ceny tepla) s průměrnými investičními náklady cca 400 mil Kč/zdroj. Tento dopad studie vyhodnotila jako potenciálně závažný v synergii s ostatními negativními vlivy, které ve sledovaném období na sektor teplárenství dopadají. Pro modelování dopadů byl využit vlastní mikroekonomický model SimTool.

Závěry a využití výstupů:

Výstupy byly zapracovány do hodnocení dopadů regulace (RIA) a návrhu novely zákona o ochraně ovzduší s následnou aplikací přechodného období do textu zákona.

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Ladislav Sobotka, Radko Kříž

Projekt vznikl ve spolupráci s e-academia.eu, s.r.o.