Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ex-ante hodnocení návrhu programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ČR na období 2023–2032

Období řešení: 03.03.2022 – 20.06.2022
Zadavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Předmětem plnění zakázky bylo vypracování ex ante hodnocení návrhu programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2023 – 2032, který navazoval na program ZEMĚ a Koncepci výzkumu MZe na roky 2023-2032. Cílem evaluace bylo podpořit efektivní nastavení programu na základě provedených analýz. Na základě desk research a polostrukturovaných rozhovorů byla provedeno hodnocení zaměření programu, jeho cílů, intervenční logiky, očekávaných přínosů, výsledků a dopadů, výdajů, monitoringu, vymezení příjemců podpory, způsobu výběru a hodnocení projektů a vymezení rizik. Ex ante hodnocení pro jednotlivé oblasti bylo vyhotoveno prostřednictvím zodpovězení celkem dílčích 25 evaluačních otázek. Na základě jejich hodnocení tým IREAS vypracoval v závěru evaluační zprávy konkrétní doporučení směřujících k odstranění identifikovaných nejasností či nedostatků programu.