Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hodnocení dopadů regulace (RIA) návrhu koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Období řešení: 02.10.2014 – 10.11.2014
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Registrační číslo: číslo smlouvy 03/14/31200
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Jak regulovat odvětví vodárenství efektivně? Z hodnocení různých variant regulace vyplývají doporučení vedoucí zejména ke koordinaci činností a zavádění benchmarkingu mezi provozovateli.

Koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství souvisí s naplňováním cílů v tomto odvětví. Mezi ně patří především zajištění udržitelnosti infrastruktury vodovodů a kanalizací (VaK), vytváření dostatečných rezerv na kontinuální obnovu VaK, zajištění kvalitní plynulé a bezporuchové dodávky pitné vody pro odběratele a čištění odpadních vod za přijatelné ceny.

Regulace v oblasti vodárenství se v rámci posledních 25 let neustále vyvíjí. V 90. letech probíhaly v ČR privatizace vodáren. Tyto privatizace byly schvalovány municipalitami a v důsledku těchto procesů vzniklo a nyní v ČR působí 5 900 vlastnických a cca 2 500 provozovatelských subjektů různé velikosti, s různými modely provozování a s rozdílnou vlastnickou strukturou. Vývoj v odvětví je tedy heterogenní. V řadě případů se nedostatečně pečuje o infrastrukturu a není naplňována ani kontrolní role ze strany státní správy, majitelů a provozovatelů. Nalezení vhodného schématu regulace je tak komplikované.

V rámci hledání vhodné varianty bylo provedeno hodnocení dopadů návrhu pomocí procesu RIA (regulatory impact assessment). V RIA byly posuzovány dvě varianty a zachování stávajícího způsobu regulace. Během zpracování RIA byly posuzovány náklady navržených variant a jejich přínosy. Byla provedena řada konzultací s klíčovými hráči jako jsou vlastníci infrastruktury, její provozovatelé apod. Dílčí aspekty obou variant byly podrobeny analýze s ohledem na náklady, přínosy, rizika, dosažení výše definovaných cílů a časové náročnosti.

S ohledem na identifikované problémy současného stavu a hodnocené návrhy jejich řešení byla doporučena varianta, která posiluje roli Ministerstva zemědělství. Tato varianta počítá i s posílením spolupráce s ostatními rezorty, Úřadem vlády, Svazem měst a obcí, a to prostřednictvím vytvoření koordinační rady.

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Jan Macháč, Jiří Louda.