Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022

Období řešení: 10.06.2019 – 10.11.2019
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky
Realizátor: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Partner: IREAS centrum, s. r. o.
Registrační číslo: 373-2019-14151
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

Předmětem zakázky bylo průběžné zhodnocení dosavadní implementace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, Země a vyhodnocení naplňování Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2020. Evaluace byla zaměřena na vyhodnocení dosavadní implementace programu Země a naplňování Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2020. 

Hodnocení bylo založeno na kombinaci kvantitativních a kvalitativních evaluačních metod (polostrukturované rozhovory, analýza dat z monitorovacího systému, dotazníková šetření – CAWI, obsahová analýza, kvalitativní případové studie, komparativní analýza, syntéza).

Závěry a využití výstupů:
Závěry interim evaluace měly podobu jednak detailních evaluačních doporučení k implementaci hodnocených programů VaV Ministerstva zemědělství a dále doporučení k dalšímu postupu v rámci hodnocené Koncepce. Závěrečná zpráva obsahuje komplexní informace z provedených hodnocení Programu Země i Koncepce výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016 – 2022. Hlavním cílem této zprávy bylo poskytnout zadavateli informaci o celkovém řešení zakázky, o konečných výstupech, výsledcích provedených analýz a šetření, a dále o závěrech a doporučeních.

Výstupy:
Závěrečná zpráva – „Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022“.
„HaskoningDHV – IREAS“, prosinec 2019

Řešitelský tým za IREAS: Martin Pělucha, Jana Kouřilová, Viktor Květoň, Martin Špaček, Petr Fanta, Emil Machálek