Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Mainstreaming of climate change mitigation and adaptation in European Regional Development Fund and Cohesion Fund Programmes 2021-2027 Lot 1

Období řešení: 01.05.2020 – 30.04.2021
Zadavatel: Metis GmbH (AT)
Realizátor: COWI A/S (DK)
Registrační číslo: CLIMA.A.3/C.3.C.1/SER/2019/0014
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

V nově připravovaném programovém období 2021 – 2027 byly v rámci posílení synergií mezi jednotlivými tematickými oblastmi navrženy tzv. průřezové oblasti, jejichž prostřednictvím by se měl docílit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o (1) přizpůsobení se změně klimatu, (2) společnost 4.0 a (3) Územní dimenze. Evropská komise v rámci tohoto projektu si vytýčila cíl zhodnocení toho, do jaké míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se přizpůsobení změně klimatu v operačních programech, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti.

Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. za zhotovitele IREAS centrum, s. r. o.

Závěry a využití výstupů:
Evaluační projekt je v současné době v realizaci. Výstupy projetu jsou určeny pro potřeby Evropské komise v rámci příprav nového programového období 2021 – 2027.

Výstupy:
Výstupy projektu se budou týkat jednotlivých operačních programů připravovaných pro nové programové období 2021 – 2027, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti.

Řešitelský tým za IREAS: Martin Pělucha (lead expert pro hodnocení)