Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Návrh vyhlášky k aplikaci výjimky z nejlepších dostupných technik (výjimka z BAT) dle článku 15 Směrnice průmyslových emisích (2010/75/EU)

Období řešení: 11/2012–1/2013
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Jak udělovat výjimky z nejlepších dostupných technik? Navrhli jsme vyhlášku k aplikaci výjimek pro nepřiměřené náklady. Metodika je principiálně postavena na porovnání environmentální významnosti zdroje a ekonomiky provozu zdroje, který by musel investovat do opatření na snižování emisí do ovzduší.

Cílem zakázky bylo vytvořit návrh vyhlášky pro udělování výjimek z nejlepších dostupných technik (BAT – Best Available Techniques) dle článku 15 směrnice 2010/75/EU (Směrnice o průmyslových emisích), kde Směrnice stanoví, že provozovateli může být udělena výjimka z BAT z důvodu nepřiměřených nákladů. V rámci projektu byl proveden právní rozbor na základě existujících judikátů v oblasti přiměřenosti regulace a následně vytvořen návrh metodiky pro udělování výjimek, včetně vytvoření výpočtových tabulek pro náklady regulace na konkrétní podnik.

Posouzení žádosti o výjimku musí být založeno na porovnání environmentální významnosti zdroje a ekonomice hodnocené investice. Environmentální významnost zdroje je odvozena od jeho právní klasifikace a zařazení do některých zvláštních režimů (např. tzv. imisně významný zdroj nebo vyjmenovaný zdroj) a od rozdílu v emisních limitech stanovených dle BAT a výší emisních limitů navržených v žádosti o výjimku. Posouzení ekonomiky investice vychází z návrhu na výpočet nákladů na investici při přechodu na BAT. Posouzení žádosti probíhá na základě srovnání environmentální významnosti zdroje a ekonomiky požadované investice. Základní principy posuzování přiměřenosti: 1) vhodnost, zda opatření umožňuje dosáhnout sledovaný cíl; 2) potřebnost – zda cíle nelze dosáhnout lépe jiným prostředkem, 3) minimalizace zásahů – zda opatření omezuje své adresáty co nejméně.

Výstupy byly zapracovány do vyhlášky k zákonu o integrované prevenci. Výstupy zvyšují transparentnost a předvídatelnost procesu udělování výjimky z BAT, z čehož má prospěch jak státní správa, tak provozovatelé zařízení v režimu integrované prevence.

Řešitelský tým: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.; Mgr. Ladislav Sobotka, Ing. Tomáš Smejkal