Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Patřím mezi ostatní– rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Období řešení: 01.10.2016 – 30.09.2019
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000605
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Pomáháme sociálně znevýhodněným dětem nalézt ztracenou motivaci ke vzdělávání, a to prostřednictvím realizace mimoškolních kroužků a dalších vzdělívacích aktivit – vrstevnického vzdělávání, blokových setkání a exkurzí. Soustředíme se na prohloubení jazykových dovedností, čtenářské gramotnosti, matermatické gramotnosti, ale i osobnostně sociálního rozvoje a pobybových dovedností. Děti, které podporujeme, jsou především děti z dětských domovů a další sociálně znevýhodněné děti z vybraných základních škol.

Cílem projektu je prostřednictvím extrakurikulárních aktivit zvýšit osobní spokojenost zapojených žáků a působit preventivně proti jejich odchodu z hlavního vzdělávacího proudu, dále působit pozitivně na jejich sebehodnocení a zvýšení sociální sounáležitosti s majoritou, a tím přispět k jejich snadnějšímu začlenění. Inovativní řešení spatřujeme v propojení běžných škol a dětských domovů v aktivitách, kde se žáci setkávají z různých skupin. V těchto aktivitách je kladen důraz na rozvoj jazykových schopností jako hlavní příčiny selhávání těchto dětí ve vzdělávání. Svoji úlohu zde hraje ale i posílení matematické gramotnosti, pohybových aktivit a osobnostně sociálního rozvoje – sebepoznání, sebehodnocení apod. Pomoc dětem se dostává prostřednictvím realizace bezplatných kroužků, vrstevnického vzdělávání, možnosti bezplatně navštívit exkurzi, blokovou atkivitu, ale i prostřednictvím bezplatného pořízení některých učebních pomůcek. Do projektu je zapojeno 13 dětských domovů a 5 základních škol.

Výstupy:

Metodika práce s dětmi v mimoškolních aktivitách

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Libor Pacovský, Klára Kováčová, Michaela Jeřábková, Simona Peřinová, Nikola Levová, Darina Hanusková