Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Podpora žáků s SPU prostřednictvím nápravných cvičení v e-formě

Období řešení: 01.04.2014 – 30.06.2015
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Partner: Státní zdravotní ústav
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36111
Kontakt: Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)

Projekt byl zacílen na prevenci vzniku specifických poruch učení (SPU) v raném školním období a na podporu žáků s touto poruchou. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program pro rozvíjení percepčních a kognitivních funkcí.

Cvičení byla zaměřena na oblasti dílčích deficitů (zrakové vnímání, sluchové vnímání, pravolevá orientace a prostorové vnímání, intermodalita, serialita, pracovní paměť, posloupnost, koncentrace pozornosti, slovní zásoba). Vzdělávací program byl zpracován v elektronické interaktivní podobě (grafické, flashové a animační prvky) s umístěním na e-learningovém portálu. Využití vzdělávacího programu zprostředkovávali spolupracující pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení v běžném vyučování, doplňkových hodinách nápravné péče nebo s nimi pracují v rámci nápravné péče v pedagogicko-psychologických poradnách, ve vybraných integrovaných a běžných třídách základních škol atd.

Výstupy: 

Výstupy jsou po přihlášení dostupné na portálu: http://www.e-vzdelavani.eu/portal/

Řešitelský tým: Libor Pacovský, Kamila Říhová, Tvůrci hry a zadání úkolů Dr. Jucovičová a Mgr. Křapková

Ve spolupráci: katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4