Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Rozvíjíme učitele a žáky – podpora a integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Období řešení: 01.07.2020 – 31.12.2022
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Se stále se zvyšujícím počtem žáků se SVP v běžných třídách roste potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti pedagogů, kteří si někdy nevědí rady jakým způsobem s těmito dětmi pracovat a zároveň mohou mít na míru úspěšnosti jejich integrace klíčový vliv. Projekt se zaměřuje jak na rozvoj kompetencí pedagogů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, tak na práci s žáky, neboť jedině skrze vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky lze v dlouhodobém horizontu udržovat pozitivní třídní klima.

Projekt je realizován v pěti krajích: Praha, Jihočeský, Ústecký, Pardubický a Středočeský, po dobu 2 let. Pro zapojené školy se v každém z krajů uskuteční dvě série různých seminářů pro učitele.

1. Rozvoj hlavních kompetencí –  série seminářů, která se zaměřuje na: nové úhly pohledu na problémové chování, respektující a fungující komunikaci, prevenci a stabilizaci problémového chování a práci se třídou. Série obsahuje seminář s výjezdem a ubytováním pro utvoření bezpečí ve skupině. Tyto semináře vyžadují zapojení max. 15 učitelů v rozsahu min. 30 hodin a budou zahrnovat jak přednášky zkušených lektorů, tak praktické nácviky nových dovedností.

2. Rozvoj specializovaných kompetencí – se zaměřuje na konkrétnější témata (např. psychohygiena učitele, šikana a kyberšikana, žáci s OMJ, práce s týraným dítětem) a bude realizován v rozsahu 6 dní po 6 hodinách, opět ve skupinách do 15 účastníků, účast na těchto seminářích je dobrovolná.

V rámci projektu rovněž vzniknou vzdělávací videa pro účastníky a metodické materiály, které umožní pedagogům pracovat na rozvoji třídního klimatu a na osobním a sociálním rozvoji žáků přímo ve výuce. Zapojení pedagogové budou také moci využít nabídky skupinových nebo individuálních supervizí či konzultací s odborníky.

Vzhledem k situaci s pandemií COVID realizujeme specializované semináře online přes aplikaci ZOOM pro skupinu max 12 účastníků. Jeden seminář/téma trvá 6 hod a je rozdělen do dvou dnů. V každém dni běží seminář zpravidla od 14 hod – 17 hod.
Semináře se snažíme maximálně přizpůsobit aktuálním potřebám pedagogů.

Témata specializovaných seminářů v projektu jsou následující:

Problémová třída
•    Role učitele – možnosti a meze práce
•    Osobnost pedagoga – na čem stavět
•    Systém péče v rámci školy – na koho se kdy obrátit
•    Supervize, psychohygiena, týmová práce
•    Prevence problémového chování
•    Jak pracovat s krizovou situací
•    Jak rozvíjet pozitivní třídní klima

Šikana a kyberšikana
•    Přehled chování, které lze označit za šikanu (konkrétní příklady, rozlišování od škádlení, atp.),
•    Metody monitorování klimatu školní třídy, které mohou použít sami učitelé (sociometrie, B-3, SORAD, atp.)
•    Preventivní principy práce, informace o možnostech řešení výskytu problémového chování
•    Prvky funkční komunikace mezi školou a rodinou, zvýšení dovednosti ve vedení rozhovoru s obětí, agresorem, rodiči atd.

Žák s odlišným mateřským jazykem
•    Jak zvládat školní zátěž
•    Jakou roli hrají specifika rodinného prostředí
•    Ukážeme si diagnostiku žáka s OMJ
•    Jaké existují preventivní programy
•    Jakou roli může hrát osobnost pedagoga, školního výchovného poradce a asistenta pedagoga

Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem
•    Definice a formy syndromu CAN
•    Rizikové faktory vzniku
•    Kompetence pedagoga a podpora školy
•    Doporučené postupy, OSPOD
•    Praktické příklady, řešení konkrétních případů

Psychohygiena
•    Nároky na učitele, stres v učitelské praxi
•    Syndrom vyhoření a jeho prevence
•    Zvládání existujících potíží
•    Příklady reálných situací a hledání řešení
•    Rozbor konkrétních případů
•    Psychologické a komunikační hry

Efektivní komunikace
•    Komunikační typy – jak jednoduše porozumět druhým
•    Jaký jsem komunikační typ a jaký je můj přirozený učební styl – test
•    Jak navázat spojení a učit studenty všech komunikačních typů
•    Společně budeme hledat řešení na příkladech reálných situací
•    Rozebereme si konkrétní příklady
•    Vyzkoušíme si způsoby komunikace v praxi

V případě zájmu o semináře nás neváhejte kontaktovat. Pokud už nebudou termíny v rámci projektu, rádi je pro Vaši školu připravíme na míru.

Ke stažení:

Metodické listy rozvíjíme učitele a žáky

Edukativní videa na následující témata:

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Michaela Jeřábková