Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Srovnání uplatňování zásady partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací při v programovacím období 2007–2013 a programovacím období 2014–2020

Období řešení: 01.06.2014 – 01.10.2014
Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (ve spolupráci s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace)
Kontaktní osoba: Oto Potluka (potluka @ ireas.cz)

 

Účelem této zakázky je přinést zjištění, která mohou vést k nastavení optimálního vztahu mezi státní správou a NNO při naplňování principu partnerství, včetně podpůrných opatření, které mohou odstranit disproporce mezi oběma spolupracujícími stranami.

Partnerství státní správy se zástupci nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) při programování a používání Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) je pro programové období 2014 – 2020 stanoveno Evropskou unií (dále je „EU“) jako jeden z hlavních prvků při provádění strategie Evropa 2020. Zásada partnerství je definována jako úzka spolupráce mezi orgány veřejné správy a soukromým a neziskovým sektorem, a to v celém programovém cyklu – tedy přípravě, provádění, monitorování a hodnocení.

Česká republika (dále je „ČR“) tento princip přijímá a určitým způsobem realizuje. Cílem je, aby byl princip partnerství oběma partnery, tedy jak státní správou, tak partnery z řad NNO, naplňován efektivně a účinně. Státní správa se snaží často ne zdařile hledat na straně NNO legitimně vybrané a odpovědné partnery. NNO se snaží naplňovat svou roli partnera z hlediska profesních a personálních kapacit a někdy svoje síly tříští na prosazování skupinových zájmů. Určité nedostatky v čerpání fondů (dále jen „fondy EU“) v programovém období 2007 – 2013 ukazují, že v oblasti synergie, kterou může uplatnění principu partnerství přinést, byly rezervy. Tato tvrzení jsou hypotézami, jejich ověření je cílem této objednávky.