Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Studie k problematice udělování výjimek z aplikace úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro zařízení kategorie 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 mw nebo více

Období řešení: 01.08.2017 – 31.12.2017
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Registrační číslo: CES 170192
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Jak aplikovat a posuzovat výjimky z aplikace emisních limitů BAT pro velké spalovací zdroje? Nákladový benchmark jako základ pro posuzování přiměřenosti.

Cílem studie bylo provést rozpracování metodiky pro udělování výjimek z nejlepších dostupných technik pro velká spalovací zařízení, zejména s ohledem na výši přiměřených jednotkových nákladů na snižování emisí.

Na základě porovnání nákladů byly stanovené přiměřené a nepřiměřené náklady na zamezení emisí NOx, SO2 a prachových části. Kalkulace byla provedena na základě detailních mikroekonomických dat téměř 50 % instalovaného tepelného výkonu v České republice.

Závěry a využití výstupů:

Závěry studie (nákladové benchmarky) posloužily jako základ rozšíření metodiky pro udělování výjimek z nejlepších dostupných technik u velkých zdrojů podle článku 15 Směrnice 2010/75/EU z 24. října 2010 o průmyslových emisích.

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Jan Brabec, Jan Macháč, Jiří Louda, Lenka Zaňková (Zemková)