Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Studie k výši podpory malých a velkých podniků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Období řešení: 01.01.2016 – 31.03.2016
Zadavatel: Národní centrum energetických úspor, z. s.
Partner: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz) | Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Jak zefektivnit alokaci dotačních prostředků a zároveň zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru?  Snížení alokace pro velké podniky na maximálních 30 % z celkové alokace OPPIK není dle výsledků smysluplné. 

Cílem studie realizované ve spolupráci několika pracovišť bylo provést analýzu dopadů omezené alokace finančních prostředků pro velké podniky v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dle rozhodnutí Evropské komise (C 2015; 3039) může v programu OPPIK podpora velkých podniků dosáhnout maximálně (po zohlednění všech výjimek a dalších okolností) necelých 30 % z celkové alokace OPPIK. Toto omezení ohrožuje možnosti vyčerpat disponibilní prostředky programu a tedy dosáhnout cílů OPPIK. Jedním z těchto cílů je i dosažení výrazných úspor energie v rámci specifického cíle 3.2 (Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru) a 3.5 (Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem). V rámci studie byla provedena ex-post analýza projektů podpořených v minulém programovém období (2007–2013) a proveden výpočet pravděpodobných efektů OPPIKu za stávajícího nastavení programu z hlediska možnosti podpory malých a velkých podniků ve stávajícím programovacím období (2014–2020). Byla také provedena analýza absorpční kapacity pro některé prioritní osy a právní analýza korektnosti stávajícího nastavení OPPIK.

Výsledky a výstupy projektu:

Omezení podpor velkým podnikům není smysluplné, neboť: a) brání efektivnímu dosahování vytyčených a schválených cílů programu OPPIK, b) brání podpoře malých a středních podniků, které jsou z definičních důvodů zařazeny do skupiny velkých podniků a c) je v rozporu s právním rámcem (odst. 3, Nařízení č. 1301/2013). Jako případný prostředek nápravy rozporu programu s nařízením EU se nabízí institut tzv. „Změny programů“ upravený v čl. 30, Nařízení 1303/2013. Při lepším nastavení programu z hlediska podpory malých a velkých podniků by bylo možné za určitých předpokladů dosáhnout výrazně vyšších efektů (zejména úspor energie), než jaké předpokládá programový dokument OPPIK, a sice v úsporách konečné spotřeby energie úspor ve výši 28,4 PJ ročně (namísto nyní předpokládaných 17,5 PJ) a v úspoře primární energie 10,9 PJ ročně namísto stávajících 6,5 PJ ročně (tedy o 40 % více).

Výstupy:

VOJÁČEK, Ondřej (2016). Omezení čerpání OPPIK velkými podniky ohrožuje plnění závazků. TREJBAL, Václav. SPEKTRUM, 05-07 2016, 12-13 str.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Jiří Louda, Jan Macháč, Lenka Zaňková (Zemková), Ladislav Sobotka