Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Období řešení: 01.04.2013 – 31.12.2014
Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Partner: Univerzita Jana Amose Komenského
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.48/02.0009
Kontakt: Klára Kováčová (kovacova@ireas.cz)

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti pedagogických pracovníků mateřských a 1. stupně základních škol v různých oblastech – učitelských i metodických a rozšíření povědomosti o syndromu CAN a ujasnit kompetence při výskytu tohoto syndromu ve třídě.

Projekt nabídl rozšíření možnosti dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP) mateřských a I. stupně základních škol ve Středočeském kraji. Pedagogičtí pracovníci (PP) měli možnost v rámci DVPP prohloubit své znalosti v různých učitelských i metodických oblastech. Práce se syndromem CAN se ale v nabídkách téměř nevyskytuje. PP jsme proto nabídli kurz, který jim pomohl zorientovat se v problematice syndromu CAN a ujasnit si své kompetence při výskytu tohoto syndromu ve třídě. Kurz byl rozdělený na část distanční (e-learning) a část prezenční (dvoudenní praktický nácvik komunikačních technik s dítětem a rozbor kazuistik). Další aktivitou bylo poskytnutí supervizních setkání PP, která měla podpůrný a sebereflexní dopad na práci PP se syndromem CAN.

Pedagogická činnost je bezesporu jednou z nejnáročnějších a nejzáslužnějších činností vůbec. Zvláště pak pokud se týká dětí. Dobrý pedagog musí být i psychologem a všímat si změn v chování dítěte. Pedagog – učitel ze své podstaty nemá příliš času sledovat více či méně nápadné změny u dítěte a o to méně pak s ním o nich hovořit. Ale i toto patří do jeho náplně. Proto jsme přišli s kurzem, který pracovníkům škol:

  • pomohl v odhalování syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a v orientaci ve změnách chování dítěte s ohledem na vývojové fáze života dítěte,
  • nabídl přibližný postup při práci s dítětem při podezření na syndrom CAN, a to formou jak teoretickou, tak praktickými nácviky komunikačních technik a řešením modelových situací,
  • poradil, jak komunikovat s rodiči/primárně pečující osobou dítěte,
  • poradil, jak pracovat s třídním kolektivem při výskytu podezření na syndrom CAN nebo jeho prokázání,
  • vysvětlil kompetence pedagogických pracovníků,
  • vysvětlil principy ohlašovací povinnosti.

Závěry a využití výstupů:

Celý projekt byl zaštítěn odborným garantem, jímž byla Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, bývalá náměstkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Na počátku realizace projektu byla podána žádost o akreditaci kurzu v rámci DVPP. Úspěšně proškoleným účastníkům bylo navíc zprostředkováno 2 x supervizní setkání za účasti supervizora a supervizora – psychologa.

Výstupy:

Co dělat, když je dítě ohroženo syndromem CAN – karta pro učitele  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Radka Dydňanská, Klára Kováčová