Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů v rámci existujících alokačních mechanismů

Období řešení: 01.01.2014 – 31.12.2015
Zadavatel: Technologická agentura České republiky
Partner: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Registrační číslo: TD020020
Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz) | Lenka Slavíková (slavikova@ireas.cz)

Vzácnost povrchových vod vlivem klimacké změny narůstá. Projekt se zabývá možností zpoplatnění rezervovaného objemu vody k odběru, kterým je možné dospět k vyšší efektivnosti alokace vody mezi spotřebitele. Vytvořený model je možné využít pro stanovení výše poplatku za rezervaci objemu.

Povrchová voda odebíraná z vodních toků a nádrží je významným přírodním zdrojem, jehož vzácnost s ohledem na pozorované (i očekávané) klimatické změny v čase narůstá. Nakládání s povrchovou vodou za účelem odběru je regulováno prostřednictvím povolení. Samotný odběr je pak zpoplatněn tzv. platbou k úhradě správy vodních toků a správy povodí. Regulace přístupu k vodě se tak opírá primárně o administrativní nástroj (bez příslušného povolení nelze s vodou nakládat) a ekonomické zpoplatnění odběrů pak hraje doplňkovou roli.

Současný institucionální rámec umožňuje zájemcům o odběry vody získat dlouhodobé povolení, jehož držení není samo o sobě spojeno s žádnými náklady, přestože reálně jde o „rezervaci“ určitého množství vody v toku/nádrži k odběru. Náklady vznikají až povinností uhradit příslušnou platbu v okamžiku skutečného odběru vody. V rámci projektu se podařilo prokázat, že za těchto podmínek dochází k systematickému nadpovolování odběrů povrchové vody – tj. subjekty disponují povolením na odběr většího množství povrchové vody, než jaké reálně odebírají (více viz podklady „ke stažení“). V krajním případě pak dochází k situaci, kdy pro nové zájemce již nelze povolení k odběru získat.

V návaznosti na toto zjištění byla v rámci projektu vytvořena Metodika k analýze modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí za účelem dosažení vyšší efektivnosti při alokaci povrchové vody (pdf), kterou v prosinci 2015 certifikovalo Ministerstvo zemědělství České republiky, a sestaven mikrosimulační model umožňující modelování efektů změn zpoplatnění povrchové vody před jejich zavedením do praxe. Model umožňuje na základě historických dat odhadnout dopady modifikací platby v rámci jednotlivých povodí i celé ČR.

Výstupy:

SLAVÍKOVÁ, Lenka a kol. Analýza odběrů povrchové vody v ČR v letech 2001–2013, Praha: IREAS, 2014.  (stáhnout pdf)

SLAVÍKOVÁ, Lenka, VOJÁČEK, Ondřej a kol. Metodika k analýze modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí za účelem dosažení vyšší efektivnosti při alokaci povrchové vody. Praha: IREAS a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., listopad 2015.  (stáhnout pdf)

Mikrosimulační model  (stáhnout xlsm)

Řešitelský tým: Lenka Slavíková, Ondřej Vojáček, Tomáš Smejkal