Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji v rámci zakázky „Posílení absorpční kapacity PO2 – analýza národních a krajských koncepcí

Období řešení: 1/2011–5/2011
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Jak lze zlepšit kvalitu ovzduší v oblastech Moravskoslezského kraje? Dle studie se náklady na jednotlivá opatření významně liší. Je vhodné začít u lokálních topenišť!

Cílem ekonomické části projektu (zpracovávanou IREAS) bylo ekonomické zhodnocení jednotlivých možností zlepšování kvality ovzduší v nejvíce imisně zatížených oblastech Moravskoslezského kraje. Analýza byla zaměřena na kvantifikaci jednotkových nákladů na zamezení emisí prachu (tedy nákladech na nevypuštění 1 tuny prachu) v sektorech průmyslu, lokálních topenišť a dopravy.

Analýza ukázala, že existují dramatické rozdíly v nákladech na zamezení znečištění. Tyto náklady se liší v řádu stovek procent. Jako nejlevější opatření se jednoznačně ukázalo snižování emisí u lokálních topenišť (od 50 000 Kč do 500 000 Kč; pouze zateplení vychází od 1 mil do 2 mil. Kč/t TZL), následováno opatřeními v průmyslu (od 0,3 mil. Kč do cca 3 mil. Kč; střední hodnota se pohybuje kolem 0,5 mil. Kč). Jako velmi nákladná se ukázala opatření v sektoru dopravy (od 10 do 30 mil. Kč; pouze autobus na CNG vykazuje nižší náklady, a to 2 mil. Kč). Závěry analýzy ukazují na nutnost provádění ekonomických analýz při formulaci politik ochrany ovzduší při volbě a prioritizaci opatření. Stejný závěr však platí i pro politiky ochrany klimatu, vod atp.

Výstupy a jejich opakovaná prezentace významně přispěly k posunutí veřejné debaty o regulaci zdrojů znečišťování ovzduší od velkých průmyslových zdrojů směrem k lokálním topeništím. Výsledky jsou dodnes nezávisle na zpracovatelích prezentovány policy makery na všech významných konferencích o ochraně ovzduší v MSK (naposledy duben 2015 zmocněnec vlády doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.).

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Ladislav Sobotka