Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Inovací výuky a podporou dobrého klimatu ve třídě k demokratickému rozvoji

Období řešení: 01.11.2021 – 31.10.2023
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002113

Globalizace a digitalizace vede k čím dál tím větší ekonomické, kulturní i sociální propojenosti a závislosti, tudíž jsou kladeny větší nároky na sociální soudržnost a konsenzus. Je proto důležité, aby pedagogové dokázali tyto jevy efektivně implementovat do výuky a zároveň rozvíjeli u žáků kritické myšlení, motivaci k občanské aktivitě a etické prosociání chování.

Projekt se zaměřuje na rozvoj demokratických kompetencí pražských pedagogů v oblasti inovativní a inkluzivní výuky a rozvoj demokratických dovedností žáků, které jsou pro orientaci v globalizovaném světě klíčové. Cílem projektu je systémově rozvíjet demokratickou kulturu na vybraných školách skrze koncepční práci s pedagogickými pracovníky i se žáky a studenty.
U pedagogů budou na dílčích seminářích rozvíjeny kompetence, jež povedou k inovaci výuky, integraci žáků a k nastavení opatření vedoucích k lepšímu třídnímu klimatu a k rozvoji demokratické kultury ve třídě.
Semináře budou rozčleněny na dvě hlavní oblasti – A) inovace předmětu a výuky; B) práce se třídou a utváření dobrého klimatu a každá oblast bude obsahovat několik dílčích seminářů.

TÉMA A) INOVACE PŘEDMĚTU A VÝUKY 

určeno primárně pro učitele zejména ZŠ

hlavní lektor: Jitka Kořínková, Klára Kováčová

1. Dvoudenní prezenční semináře s ubytováním:

 • Radost z učení
 • Aplikace radosti z učení na studenty

2. Navazující on-line semináře:

 • Reflexe praktické aplikace
 • Vyhodnocení, sdílení dobré praxe

3. Volitelné on-line specializované semináře:

 • Osobnostně sociální rozvoj
 • Etika a rozvoj prosociálního chování
 • Mediální výchova a kritické myšlení
 • Ochrana životního prostředí a globální problémy
 • Efektivní komunikace

TÉMA B) PRÁCE SE TŘÍDOU A UTVÁŘENÍ DOBRÉHO KLIMATU

určeno pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ

hlavní lektor: Kristina Pernicová, Jitka Kořínková

1. Dvoudenní prezenční semináře s ubytováním:

 • Pozitivní třídní klima a prevence problémových jevů
 • Respektující a fungující komunikace, předcházení konfliktům

2. Navazující on-line semináře:

 • Reflexe praktické aplikace
 • Vyhodnocení, sdílení dobré praxe

3. Volitelné on-line specializované semináře:

 • Problémová třída
 • Šikana a kyberšikana
 • Syndrom CAN
 • Psychohygiena učitele a práce se stresem
 • Žák s OMJ ve školní třídě

Rozvoj žáků pak bude probíhat prostřednictvím učitelů a přenesení jejich poznatků z absolvovaných seminářů do praxe, dále také skrze aplikaci vytvořených metodických listů a realizaci projektových dnů na vybraná témata.

V rámci projektu bude vytvořeno celkem 6 metodických listů a realizováno 6 projektových dnů.

Metodické listy: 

 

Cílem nastaveného vzdělávání je zlepšení demokratického klimatu na školách tak, aby bylo také podpořeno společné vzdělávání a omezeny předčasné odchody dětí ze systému, zejména dětí s OMJ nebo SVP.

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Klára Želechovská, Marie Kudrnová