Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy

Období řešení: 01.02.2013 – 31.12.2014
Zadavatel: Technologická agentura České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: TB010MZP061
Kontakt: Jan Slavík (slavik@ireas.cz)

Důvody nižší míry využití bioodpadu v obcích nejsou důsledkem chybějící podpory ze strany státu, ale nedostatečně vyvinutého institucionálního prostředí. Odstranění institucionálních bariér v legislativních normách, v obecních systémech nakládání s bioodpady a např. v zemědělství může být cestou, jak zvýšit účinnost environmentální regulace a tím i jak snížit množství bioodpadu ukládaného na skládky.

Projekt se soustředil na úpravu a doplnění dosud platných kritérií pro účelné, šetrné a efektivní využívání biologicky rozložitelných odpadů. Záměrem projektu, který koresponduje s cíli danými legislativou EU, je zjednodušit odklonění biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) od skládkování. V rámci projektu dojde k vyhodnocení formálních i neformálních institucí, které motivují subjekty nakládající s BRKO. Další krok realizace projektu spočívá v navržení efektivních a environmentálně účinných nástrojů regulace a vyhodnocení jejich dopadů na subjekty v ekonomice (spotřebitele, obce, provozovatele zařízení). Výstupem projektu pak bude metodický rámec na vytváření komplexních (integrovaných) systémů nakládání s BRKO pro obce, včetně jeho prezentace mezi odbornou i laickou veřejnost.

Závěry a využití výstupů:

Mezi výstupy patří odborné zprávy pro Technologickou agenturu ČR, zveřejnění výsledků v odborných publikacích a prezentace výsledků na odborných seminářích a konferencích. Výsledky projektu byly použity rovněž v Odůvodnění k návrhu vyhlášky č. 321/2014 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Výstupy:

CHORAZY, Tomáš, ČURDA, Stanislav, SOBOTKA, Ladislav (2015). Nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady z pohledu institucionální analýzy. Odpadové fórum 1/2015.  (stáhnout pdf) 

SOBOTKA, Ladislav, ČURDA, Stanislav, CHORAZY, Tomáš (2014). Ekonomika variant využití biologické složky komunálního odpadu v rámci odpadového hospodářství obcí. Odpady 11/2014. (online článek)

SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna (2016). Institutionelle Analyse des Bioabfallmanagements in der Tschechischen Republik. Müll und Abfall. 4. (online článek, německy)

​SLAVÍK, Jan a kol. (2015). Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích. Praha: IREAS, 1. vyd., ISBN: 978-80-86684-97-0.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Jan Slavík, Stanislav Čurda, Tomáš Chorazy, Kristýna Rybová, Marta Osersová, Jitka Šeflová, Ladislav Sobotka, Tomáš Smejkal, Marie Křístková, Martin Pělucha, Viktor Květoň.