Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Posouzení dopadů navrhované směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Směrnice MCP)

Období řešení: 01.04.2014 – 30.08.2014
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Registrační číslo: EČ smlouvy 01/14/31200

Balíček opatření na ozdravení ovzduší v Evropě mimo jiné přináší výrazné snížení emisních limitů. Dle provedeného vyhodnocení by přijetí návrhu směrnice vedlo k 10x větším nákladům, než předpokládala Analýza dopadů Evropské komise. 

Cílem projektu bylo vyhodnotit dopady případného přijetí návrhu Směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení s instalovaným tepelným příkonem 1-50 MWt z prosince 2013 (dále jako Směrnice), který je součástí Balíčku opatření na ozdravení vzduchu v Evropě. Cílem návrhu Směrnice je výrazné snížení emisích limitů pro prach, SO2 a NOx. Analýza ekonomických dopadů na jednotlivé členské státy zadaná Evropskou komisí uvádí pro ČR roční náklady ve výši 160 mil. Kč. Společnost IREAS provedla detailní ekonomickou analýzu dopadů návrhu Směrnice na národní úrovni s využitím svého modelu SimTool a analýza ukázala, že přijetí návrhu směrnice by vedlo k 10x větším nákladům, než předpokládala Analýza dopadů Evropské komise.

V rámci šetření byly získány podklady od 146 zdrojů (40 % z celkového počtu 365) v kategoriích hnědého a černého uhlí a kapalných paliv. Osloveno bylo celkem 177 zdrojů (48 % z celkového počtu 365). Pro modelování dopadů na úrovni podniků byl využit vlastní mikroekonomický model SimTool. Celkové průměrné roční náklady dosahují 1,7 mld. Kč a jsou tak přibližně 10 x vyšší, než předpokládá Analýza dopadů Evropské komise. Přijetí Směrnice v analyzované podobě by mělo největší dopad na hnědouhelné zdroje.

Závěry a využití výstupů:

Výsledky byly využity v rámci projednávání návrhu Směrnice v pracovní skupině Rady EU Working Party on the Environment (využití při formulaci instrukcí na jednání WPE) a ve výborech Evropského parlamentu ENVI a ITRE.

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Jan Macháč, Ladislav Sobotka.