Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Studie posouzení dosažitelnosti trvalých limitů vypouštění odpadních vod do vod povrchových a jejich nákladové přiměřenosti. PČOV a MČOV Roztoky

Období řešení: 30.11.2020 – 31.03.2021
Zadavatel: Veolia Česká republika, a. s.
Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz)

Čištění odpadních vod není levnou záležitostí, některé odpadní látky vyžadují pokročilé technologie na jejich redukci. Jaké technologie se ještě vyplatí a které lze považovat už za nákladově nepřiměřené? 

V rámci rekonstrukce průmyslové čistírny odpadních vod v Roztokách se řešilo nastavení limitů vypouštění odpadních vod, tedy koncentrace konkrétních látek, které se po čištění vod vypouští do vodního toku. 

Cílem studie bylo posoudit nákladovou přiměřenost technicky dosažitelných řešení s ohledem na různé nastavení limitů vypouštění odpadních vod. Pozornost byla zaměřena na inertní CHSK. Na základě posouzení jednotlivých variant vzhledem k environmentálním dopadům, plnění limitů a k nákladům na jejich dosažení a následnému porovnání možných variant byla určena nákladově přiměřená varianta, respektive pořadí jednotlivých variant. Postup posuzování přiměřenosti vychází z metodiky k udělování výjimek z aplikace úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami.

Řešitelský tým: Jan Macháč, Jan Brabec, Marek Hekrle