Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Systemický přístup k multikulturní výchově

Období řešení: 01.08.2017 – 31.07.2019
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000324
Kontakt: Petr Fanta (fanta@ireas.cz)

Výcvik naplňuje základní profesní potřebu kvalitních nástrojů pro pedagogickou práci s heterogenní třídou. Systemický přístup přináší dovednost chápat věci v kontextech, umět je reflektovat a následně nacházet v systému fungující řešení. Nabízí umění sebereflexe, tedy toho, jak sami sobě rozumíme a jak to využíváme pro svoji osobní i profesní spokojenost. Stojí na umění komunikace (se žáky, rodiči, kolegy nadřízenými, ale i rodinnými příslušníky), kterou chápe jako dovednost poznat svět svůj i druhého a tím si začít úspěšně rozumět. Je základem přístupu k pomáhajícím profesím. Výcvik pak nabízí kompletní metodiku přístupu a praktické řešení konkrétních situací, které učitele v profesi potkávají.

Základem projektu je vytvoření prostředí pro práci dětí s odlišným mateřským jazykem a příprava interních mentorů na těchto školách s využitím systemického mentoringu. Pomocí získaných nástrojů budete moci efektivněji řešit problémové situace, případně se obrátit na některého z kolegů. Systemické workshopy budou realizovány na šesti školách, seminářů se zúčastní nejméně 60 učitelů. Součástí projektu je i příprava interních mentorů na zapojených školách. V roce 2018 bude uspořádána odborná konference na téma vzájemné podpory a mentoringu pomocí systemického přístupu ve školách pro přibližně 100 účastníků. Projekt je zaměřen na specifický cíl 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, v rámci kterého reaguje na Téma III výzvy Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání.

Závěry a využití výstupů:

V rámci projektu byla zorganizována diseminační konference, ze které vznikl Sborník (níže ke stažení). Byla vytvořeny také metodické materiály, které pomohou učitelům osvojit si a využívat nové nástroje v praxi. Další materiály se vztahují k evaluačnímu kurzu, který podpoří pedagogy ve vyhodnocování inovativních metod ve výuce.

Výstupy:

Metodické materiály pro učitele – systemický přístup (stáhnout pdf)

Sborník z konference (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Petra Fanta, Světlana Volková, Michaela Jeřábková