„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Pracovní skupiny | Ekonomie a politika životního prostředí

NÁŠ TÝM EKONOMIE A POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Jan je odborníkem v oblasti odpadového hospodářství a zaměřuje se na jeho optimalizaci v městech a obcích ČR. Dlouhodobě se zabývá nástroji environmentální politiky a hodnocením jejich efektivnosti (zejména v případě poplatkové politiky). Má bohaté zkušenosti z Německa a v oblasti odpadového hospodářství s předními německými odborníky dlouhodobě spolupracuje.

Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Jiří má rád přírodu a ekonomii a proto se věnuje konceptu ekosystémových služeb, který obě oblasti propojuje. Zabývá se využitím tohoto konceptu v oblasti zkvalitňování života ve městech, lesnictví či péči o krajinu a dále zkoumá možnosti využití ekosystémových služeb pro návrh a implementaci inovativních tržních nástrojů v oblasti environmentální politiky (platby za ekosystémové služby). V rámci svých projektových aktivit se zabývá rovněž energetikou. V týmu IREAS působí od roku 2006.

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Jan se zaměřuje na zelenou a modrou infrastrukturu ve městech i v krajině, ekosystémové služby, vodárenství a hodnocení dopadů regulací. V IREAS je předním expertem v aplikaci ekonomických a analytických metod (cost‑benefit analýza, analýza nákladové efektivnosti, disproporční analýza atd.). Možná ho znáte z reportáží z České Televize, kde čas od času komentuje environmentální témata.

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Kristýna je zapálenou demografkou. Svou expertízu uplatňuje v oblasti odpadového hospodářství, dopravy a propojování pracovních trhů. Vedle základních analýz dále aplikuje v daných oblastech mimo jiné institucionální analýzu. Ve spolupráci s německými kolegy se podílí na přípravě vysokorychlostní tratě Praha-Ústí-Drážďany.

Ing. Martin Špaček, Ph.D.

Martin se věnuje oblasti evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Baví ho ale také výzkumné projekty zaměřené na integrované přístupy v rozhodování na regionální a lokální úrovni a na společenské inovace ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Nebojí se ale ani zapojení do projektů zabývajících se systémy plateb za ekosystémové služby. V IREAS působí již od roku 2009, za tu dobu úspěšné řešil řadu komerčních a výzkumných projektů.

Ing. Jan Brabec, Ph.D.

Honzovou vášní je aplikace pokročilých statistických a ekonometrických metod v environmentální oblasti. Zkoumá národní dopady. Navrhuje a vyhodnocuje výběrové experimenty, pracuje s bayesovskými sítěmi. Vedle analytických dovedností je odborníkem na energetiku. Nebojí se výzev!

Ing. Lenka Dubová

Lenka se dlouhodobě zabývá adaptací měst na změnu klimatu, využitím přírodě-blízkých opatření v urbánním prostředí nebo v zemědělství a odborně se nyní zaměřuje na poskytování lesních ekosystémových služeb. Pokud Vás zajímají například i možnosti využití poplatků v lesním hospodářství, můžete se na ni obracet.

Ing. Marek Hekrle

Marek se specializuje na hodnocení dopadů regulace (RIA) nově přijímané legislativy s dopady na životní prostředí a na koncept ekosystémových služeb. Hodnotí také přiměřenost opatření v oblasti vodního hospodářství. Zapojuje se do projektů hodnotící zelenou a modrou infrastrukturu ve městech i v krajině, ať už se jedná např. o zelené střechy, komunitní zahrady nebo přírodě blízká protipovodňová opatření.

Ing. Lenka Zaňková

Lenka se zabývá především environmentální ekonomií v oblasti zemědělství, obnovitelnými zdroji energie a dopady jejich využívání na životní prostředí. Zaměřuje se na hodnocení lokálních dopadů. Dlouhodobě se podílí rovněž na organizaci Zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku. Pro studenty: Neváhejte Lenku kontaktovat, pokud byste se školy chtěli účastnit!

Ing. Jitka Šeflová

Jitka je nejen odbornice na ekonomii životního prostředí (několik let se věnovala intenzivně především odpadovému hospodářství), ale také průkopnice v oblasti vzdělávání. Zajímá ji vše, co souvisí jak s ochranou životního prostředí, tak se vzděláváním dětí a dospělých. Často oblast životního prostředí a vzdělávání propojuje, umí vytvořit nejen odborný podklad, ale také vhodné metody, jak dané vědomosti předat. Její výstupy našly uplatnění u podniků, v obcích, školách apod.
PROJEKTOVÍ ASISTENTI

Ing. Jakub Mlejnek

Jakub se zaměřuje na výzkum produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. Zapojuje se taktéž do projektů na hodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech a hodnocení krajiny a ekosystémových služeb z ekonomických hledisek. Vedle působení v IREAS sbírá své zkušenosti taktéž na zahraničních pobytech, např. rok studoval ve Švédsku (Erasmus+).
Eliška Mičová

Bc. Elička Mičová

Eliška studuje magisterský stupeň oboru Regionalistika a veřejná správa. Zajímá ji široké spektrum oblastí od vzdělávání a udržitelného rozvoje, až po strukturální politiku. Proto pracuje jak v týmu Vzdělávání a sociální politika, na projektu Zvládnu to, který připravuje děti z dětských domovů na opuštění ústavní péče, ale i v týmu Ekonomie a politika životního prostředí, na projektu zabývajícím se implementací Taxonomie EU do legislativy ČR. 

 

Štěpánka Truhlářová

Štěpánka působí jako asistentka v projektech zaměřených na politiku ochrany životního prostředí. Studuje ekonomiku a management veřejného sektoru na UJEPu, což jí umožňuje propojovat teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi. Nejčastěji pomáhá s projekty zkoumajícími postoje lidí k odpovědnému environmentálnímu chování.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Ondřej se specializuje na oblast energetiky a regulace včetně ochrany ovzduší. Zabývá se hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, optimalizací implementace evropské legislativy v environmentální oblasti. Propaguje využívání odpadního tepla v ČR. Ondřejovou silnou stránkou je i schopnost vyjednávání, ve které se dále rozvíjí. Řada jeho výstupů našla odezvu v EU a vedla k úpravám evropské legislativy.

Bc. Michaela Hanzlová

Michaela se zabývá krajinným inženýrstvím. V IREAS se jako asistentka zapojuje do projektů zabývajících se zadržováním vody v krajině, zeleno a modrou infrastrukturou, ale také do projektů zaměřených na vzdělávání žáků ZŠ v oblasti vodního hospodářství a šetrného přístupu k vodě. Své zkušenosti sbírala například v Rakousku, Švýcarsku či Kamerunu.

Ing. Patrik Šimůnek

Patrik působí v IREAS jako energetický analytik v národních i mezinárodních projektech. Jeho zájmem je finanční management, legislativa a technická specifikace pro energetické komunity. Využívá zde znalosti nabyté ze zahraničních stáží v Německu, Francii a studia na ČVUT FEL. Dále se také  věnuje vzdělávání a projektům, kde uplatňuje svoje získané zkušenosti.