Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a 2014–2020 ve vztahu k nastaveným cílům Plánu odpadového hospodářství ČR IV.

Období řešení: 20.03.2019 – 31.10.2019
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Registrační číslo: CES 190044
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

V České republice byly a jsou podporovány projekty zaměřené na řešení odpadového hospodářství ze strukturálních fondů EU. Konkrétně se jednalo o Operační program Životního prostředí v programových obdobích 2007 – 2013 a 2014 – 2020. Zároveň si Česká republika sestavila vlastní národní „Plány odpadového hospodářství ČR“ pro období let 2003 až 2014 a let 2015 až 2024. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo nechat si zpracovat metodiku pro hodnocení vybraných témat odpadového hospodářství, přičemž metodiku bylo nezbytné dále otestovat na konkrétních datech. Experti IREAS se touto tématikou intenzivně zabývali v průběhu roku 2019 a vytvořenou metodiku MŽP následně akceptovalo pro další opakované využití.

Závěry a využití výstupů:

V rámci tohoto projektu bylo zajištěno:

  • zpracování metodiky pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z OPŽP v programových obdobích 2007-2013, 2014-2020 a 2020+ (dále i jako „Metodika hodnocení přínosu OPŽP“), a to ve vztahu k nastaveným hlavním cílům Plánů odpadového hospodářství České republiky pro období let 2003 až 2014  a let 2015 až 2024  (dále i jako „Plány odpadového hospodářství ČR“); a
  • provedení hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z OPŽP v programovém období 2007-2013 a 2014-2020.

Výstupy:

Hlavním výstupem projektu byla Metodika hodnocení přínosu OPŽP, ve které se jednalo o:

a) zpracování Metodiky hodnocení přínosu OPŽP zaměřené na hodnocení souborů projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007-2013 pro oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady a z OPŽP v programovém období 2014-2020 pro prioritní osu 3 (specifické cíle 3.1, 3. 2, 3. 3.), a to ve vztahu k plnění cílů odpadového hospodářství ČR, které jsou stanoveny Plány odpadového hospodářství ČR;

b) hodnocení míry přínosu projektů bylo posuzováno primárně vhodně zvolenými statistickými metodami, zejména na základě hodnot nastavených indikátorů ve vazbě na požadavky Plánů odpadového hospodářství České republiky;

c) Metodika hodnocení přínosu OPŽP je určena i pro hodnocení projektů v připravovaném programovém období 2020+

Řešitelský tým: Martin Pělucha, Jan Slavík, Martina Vrbová, Viktor Květoň, Martin Špaček