Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd

Období řešení: 01.07.2018 – 30.09.2020
Zadavatel: Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Partner: Národní lesnícké centrum (SK)
Koordinátor: CzechGlobe Ústav výzkumu globální změny, v. v. i.
Registrační číslo: 304021D067
Kontakt: Martin Špaček (spacek@ireas.cz)

Přeshraniční česko–slovenský projekt reaguje na širší proces, který někdy nazýváme jako globální změna a který zahrnuje proměny planety Země jak v přírodní, tak ve společenské sféře. Těchto proměn vnějšího prostředí není ušetřen prakticky žádný region České a Slovenské republiky, včetně přeshraničního regionu Beskyd, který se rozkládá na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce. Měnící se podnebí dopadá na složky životního prostředí (např. na vodní režim v krajině nebo různé ekosystémy), oblasti lidské činnosti (zemědělství, lesnictví, doprava) či přímo ovlivňuje zdraví člověka.

Projekt BESKYDY se zabývá aktuálním ohrožením biodiverzity lesních ekosystémů v regionu v důsledku probíhající změny klimatu a nabízí systémové nástroje k zmírnění dopadů klimatické změny, které zvyšují efektivitu ochrany a obnovy biodiverzity a podporují udržitelné poskytování ekosystémových služeb. Do řešení projektu byli kromě partnerských organizací do začátku zapojeni také místní aktéři, kteří poskytli nejen řadu informačních podkladů, ale i důležitou reflexi a podělili se o své cenné zkušenosti.

Více o aktivitách projektu můžete nalézt na webových stránkách beskydy.czechglobe.cz

Projekt je financovaný z programu INTERREG V-A SK-CZ.

Aktivity projektu:

Klíčové výstupy projektu:

  1. Strategický „Plán adaptace lesů Beskyd na klimatickou změnu“ vypracovaný ve spolupráci s místními aktéry,
  2. Interaktivní web-mapová aplikace „Lesy Beskyd a klimatická změna“,
  3. Pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký přírodě blízký les na pilotním objektu Velký Polom .

Partneři projektu:

 

 

Informace o poskytnutém nevratném finančním příspěvku:

Program: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
Kód projektu v ITMS2014+: 304021D067
Celkové výdaje projektu: 503 881,87 €.
Požadovaná výška NFP: 428 299,58 €.

http://www.sk-cz.eu/sk